Nevyriausybinėms organizacijoms primename, jau laikas rengti ir tvirtinti metinius finansinių ataskaitų rinkinius ar metinę ataskaitą

Paskelbta 23 balandžio, 2021 m., skiltyje Pranešimai
Nevyriausybinėms organizacijoms primename, jau laikas rengti ir tvirtinti metinius finansinių ataskaitų rinkinius ar metinę ataskaitą.
Asociacijos savo metinėse veiklos ataskaitose privalo nurodyti:
1) asociacijos veiklos tikslus, uždavinius ir atliktus darbus, taip pat turi būti nurodyti ateinančių finansinių metų veiklos tikslai, uždaviniai ir planuojami atlikti darbai;
2) asociacijos narių skaičių finansinių metų pabaigoje ir praėjusių finansinių metų pabaigoje, atskirai išskiriant vienijamų juridinių asmenų skaičių ir jų pavadinimus, teisinę formą, kodus. Nurodyti vienijamų juridinių asmenų skaičių, pavadinimus, teisinę formą ir kodus turi asociacijos, kurios yra nevyriausybinės organizacijos.
Labdaros ir paramos fondai savo metiniame pranešime turi nurodyti:
1) fondo veiklos tikslus, uždavinius ir atliktus darbus, taip pat nurodyti ateinančių finansinių metų veiklos tikslus, uždavinius ir planuojamus atlikti darbus;
2) fondo dalininkų skaičių finansinių metų pabaigoje ir praėjusių finansinių metų pabaigoje.
Viešosios įstaigos savo veiklos ataskaitoje turi nurodyti:
1) viešosios įstaigos veiklos tikslus, uždavinius ir atliktus darbus, siekiant veiklos tikslų, taip pat nurodytu ateinančių finansinių metų veiklos tikslus, uždavinius ir planuojamus atlikti darbus;
2) viešosios įstaigos dalininkus ir kiekvieno jų įnašų vertę finansinių metų pabaigoje ir praėjusių finansinių metų pabaigoje.
Metinių finansinių ataskaitų ataskaitų rinkinį ar metinę ataskaitą tvirtina visuotinis narių (dalininkų) susirinkimas, kuris turi įvykti per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys ar metinė ataskaita Registro tvarkytojui pateikiami per 30 dienų nuo jo patvirtinimo momento.
Šaltinis: Nacionalinė NVO koalicija