Kvietimas teikti subsidijų paraiškas socialines paslaugas teikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms, nukentėjusioms nuo COVID-19 sukeltų pasekmių

Paskelbta 1 liepos, 2020 m., skiltyje Pranešimai

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD), vadovaudamasis Pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, nukentėjusioms nuo COVID–19 sukeltų pasekmių, subsidijų teikimo priemonės (toliau – Pagalbos priemonė) aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. A1-494 „Dėl pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, nukentėjusioms nuo COVID–19 sukeltų pasekmių, subsidijų teikimo priemonės aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 3 punktu, vykdo Pagalbos priemonės įgyvendinimo administravimo funkciją.

Pagalbos priemonės tikslas – padėti socialines paslaugas teikiančioms ir Apraše nustatytus kriterijus atitinkančioms NVO užtikrinti visuomenei teikiamų paslaugų tęstinumą, finansuojant NVO dėl COVID-19 sukeltų pasekmių patirtas neplanuotas išlaidas. Galimi pareiškėjai – socialines paslaugas teikiančios NVO, kurios atitinka bent vieną kriterijų nurodytą Aprašo 9.1 arba 9.2 papunktyje ir bent vieną kriterijų nurodytą 9.3 papunktyje. Subsidijai paraiškos teikiamos užpildant paraiškos formą Informacinėje sistemoje https://sopas.sppd.lt:8099

Daugiau informacijos apie NVO paraiškų subsidijai gauti teikimą paskelbta SPPD interneto svetainėje www.sppd.lt esančiame kvietime: https://tinyurl.com/sppd-covid.

Aprašą rasti galite čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/055210a0a55c11ea9515f752ff221ec9