Kvietimas teikti paraiškas finansavimui iš Klimato kaitos programos

Paskelbta 22 birželio, 2021 m., skiltyje Pranešimai

Siekiant didinti pastatų energinį efektyvumą, VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra š. m. birželio 1 d. paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal Klimato kaitos programos lėšomis finansuojamą priemonę „Juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimo (modernizavimo), pasiekiant ne mažesnę kaip B pastato energinio naudingumo klasę ir sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40 % lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo)“.

Šios priemonės lėšomis numatyta kompensuoti iki 30 proc. investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms – šildymo ir karšto vandens sistemos modernizavimui, atitvarų (sienų, lubų, grindų, cokolio), stogo, vidinių pertvarų šiltinimui, vėdinimo sistemos įrengimui ar modernizavimui, taip pat  atsinaujinančių energijos šaltinių elektros ar šilumos energijos gamybai įdiegimui.

Pasinaudoti teikiama parama gali viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, gamybos paskirties ir kiti negyvenamosios paskirties pastatų savininkai ir valdytojai.

Paraiškos gali būti teikiamos Būsto energijos taupymo agentūrai  iki 2021 m.  gruodžio 31 d.

Kilus klausimų dėl paraiškų teikimo, prašytume kreiptis į Būsto energijos taupymo agentūros specialistą Tomą Giedrį el. paštu [email protected] arba mob. tel. Nr. +370 659 67 414.

Taip pat informacijos apie kvietimus teikti paraiškas, kvietimų sąlygas ir finansavimo galimybes Klimato kaitos programos lėšomis juridiniams asmenims, rasite interneto tinklapyje www.betalt.lt.

Investicijos iš Klimato kaitos programos prisidės mažinant  šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus, padės gerinti aplinkos kokybę, kurti darbo vietas regionuose.