Dėl vilkų padarytos žalos ūkiniams gyvūnams

Paskelbta 19 rugsėjo, 2023 m., skiltyje Pranešimai

Apie vilkų padarytą žalą ūkiniams gyvūnams, savininkai nedelsdami privalo pranešti atitinkamai seniūnijai, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo išsiųsdami rašytinį prašymą dėl žalos įvertinimo. Prašymą taip pat galima pateikti tiesiogiai atvykus į atitinkamą seniūniją, elektroniniu būdu per elektroninių valdžios vartų portalą arba kitomis elektroninių ryšių priemonėmis. Seniūnijos seniūnas, gavęs pranešimą apie padarytą žalą, tą pačią dieną praneša medžioklės plotų naudotojui ir Skuodo rajono savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams, miškui ir hidrotechnikos įrenginiams apskaičiavimo komisijos (toliau – Komisijos) pirmininkui. Komisija, pagal ūkinių gyvūnų savininkų prašymus, įvertinti vilkų padarytą žalą atvyksta į vietą. Vertindama vilkų padarytą žalą ūkiniams gyvūnams, Komisija vadovaujasi Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 486/359 „Dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika).

Komisija, įvykio vietoje, vilkų padarytą žalą įvertina nustatydama Metodikoje nurodytus parametrus (daromos sužaloto ar nugaišusio ūkinio gyvūno fotonuotraukos) ir vietoje surašomas medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apžiūros aktas (toliau – Aktas). Kai vilkai ūkiniams gyvūnams padaro žalą, iš ūkinių gyvūnų savininkų reikalaujama, kad būtų buvusios taikytos prevencinės priemonės, pavyzdžiui, įvairios apsauginės tvoros, sarginiai šunys ūkiniams gyvūnams apsaugoti. Ūkiniai gyvūnai turi būti registruoti Ūkinių gyvūnų registre.

Vėliau Komisija posėdyje priima sprendimą dėl vilkų padarytos žalos atlyginimo. Padarytos žalos dydis priklauso nuo ūkinių gyvūnų rūšies, svorio, praėjusio mėnesio vidutinės rinkos kainos, o jei ūkyje tvarkoma dvejybinė apskaita – pagal ūkyje tvarkomos buhalterinės apskaitos paskutinių šešių mėnesių vidutinių pirkimo ir pardavimo duomenų.

Tinkamomis finansuoti išlaidomis gali būti laikomos su žala susijusios išlaidos, kurios yra tiesioginė žalą padariusio įvykio pasekmė. Žalos kompensavimas gali apimti:

1. 100 procentų tiesioginių išlaidų, susijusių su sunaikintų gyvūnų rinkos verte;

2. 80 procentų netiesioginių išlaidų, susijusių su sužeistų gyvūnų gydymu.

Vilkų padaryta žala, sužalojus ūkinius gyvūnus, apskaičiuojama ir atlyginama pateikus gydymo išlaidų pagrindimo dokumentus ir veterinarijos gydytojo dokumentą apie ūkinio gyvūno sužalojimą.

Pasikeitus teisės aktams, nuo 2019 m. gegužės 1 d. vilkų ūkiniams gyvūnams padarytą žalą atlygina Aplinkos ministerija. Todėl nukentėjęs asmuo turi papildomai rašyti prašymą Aplinkos ministerijai atlyginti vilkų ūkiniams gyvūnams padarytą žalą. Prie prašymo pridedama patvirtinta Akto kopija ir Komisijos sprendimo kopija. Nurodytus dokumentus reikia pateikti su lydraščiu. Dokumentai Aplinkos ministerijai pateikiami paštu.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. A1-198 patvirtintas „Finansinės paramos, diegiant Skuodo rajone medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemones, teikimo tvarkos aprašas“ (toliau – Aprašas). Vadovaujantis Aprašu, pareiškėjui teikiama ne didesnė kaip 4000 Eur. kompensacija už vilkų ūkiniams gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių įsigijimą ir įrengimą (specialios tvoros, elektriniai piemenys ir pan.). Pareiškėjas teikia Savivaldybės administracijai paraišką dėl prevencijos priemonės (-ių) diegimo finansinės paramos einamaisiais metais iki birželio 1 d.

Informuojame, kad Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. B1-190 „Dėl šalutinių gyvūninių produktų ir perdirbtų šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo ir apskaitos reikalavimų patvirtinimo“ (Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos direktoriaus 2023 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. B1-89 redakcija) patvirtinti „Šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių tvarkymo ir apskaitos reikalavimai“, kuriuose nurodyta, kad ūkinių gyvūnų laikytojai nugaišus jų laikomam ūkiniam gyvūnui, ne vėliau kaip per 24 valandas turi pranešti patvirtintam ir (ar) įregistruotam ūkio subjektui, turinčiam teisę tvarkyti šalutinius gyvūninius produktus, apie susidariusius šalutinius gyvūninius produktus.

Patvirtinti ir (ar) įregistruoti ūkio subjektai, turintys teisę tvarkyti šalutinius gyvūninius produktus, kurie, nustatyta tvarka gauna valstybės pagalbą, turi paimti šalutinius gyvūninius produktus iš ūkinių gyvūnų laikytojo.

Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos klausimais konsultuoja Žemės ūkio skyriaus vedėja Alina Anužienė, tel. (8 440) 70 152, e. p. [email protected].

Informaciją paruošė Skuodo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Vaidas Simaitis.