Dėl viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo

Paskelbta 22 vasario, 2021 m., skiltyje Aktualu, Pranešimai

Skuodo rajono savivaldybės vienas iš strateginių prioritetų yra kurti patrauklią ir saugią gyvenamąją aplinką rajono gyventojams, todėl dėmesys skiriamas teikiamų viešųjų paslaugų prieinamumui ir kokybei.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta atlikti užimtumo centrų kūrimo kaimiškose rajono teritorijose galimybių analizę. Užimtumo centrai pasirinkti, kaip galima paslaugų teikimo alternatyva jau dabar teikiamoms paslaugoms.

Darbo grupės nariai pradėjo vykdyti pirmines analizės procedūras.

Suorganizavo nuotolinius susitikimus su rajono seniūnijų seniūnais (išskyrus Skuodo miesto, nes tikslas tokių centrų kūrimo yra kaimiškose teritorijose), kurių paprašyta sužinoti bendruomenių poreikius. Dabar tik renkama informacija, kokias paslaugas konkrečių kaimų gyventojai gauna, kokių paslaugų pageidauja, kaip vertina teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą. Susitikimai su suinteresuotomis šalimis bus ir toliau organizuojami. Siekiama surinkti kuo išsamesnius duomenis.

Vėliau minėta darbo grupė, išanalizavusi situaciją, parengs ataskaitą bei preliminarius pasiūlymus ir su jais supažindins Savivaldybės vadovus, politikus, gyvenamųjų vietovių bendruomenes ir kitus susijusius juridinius ir fizinius asmenis. Atsižvelgiant į ataskaitos rezultatus, bus pildoma dabar esančios darbo grupės sudėtis, į ją įtraukiant Savivaldybės politikų, susijusių juridinių asmenų atstovus. Naujai sudarytai darbo grupei bus pavesta organizuoti dar platesnes diskusijas ir parengti išvadas bei galutinius pasiūlymus dėl priemonių, kuriomis siekiama gerinti viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą. Parengti pasiūlymai bus teikiami tvirtinti Skuodo rajono savivaldybės tarybai.