Aktuali informacija dėl daugiamečių pievų atkūrimo

Paskelbta 14 gruodžio, 2023 m., skiltyje Pranešimai

2023 m. sumažėjus daugiamečių pievų santykiui daugiau nei 5 proc., palyginti su 2018 m. referenciniu santykiu, atsiranda prievolė atkurti daugiametes pievas pareiškėjams, kurie, remiantis trejų ankstesnių metų paraiškų duomenimis, suarė ar kitaip pakeitė daugiametes pievas. Nacionalinė mokėjimo agentūra šiuos pareiškėjus informuos apie tai individualiais pranešimais, o šiame straipsnyje  pateikia atsakymus į aktualiausius klausimus apie pievų atkūrimą.

Kas yra laikoma daugiamete pieva?

Pagal žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles daugiametė ganykla arba pieva – užsėtas daugiametėmis žolėmis arba natūralus penkerius ar daugiau metų neariamas žemės plotas, kuris skirtas ūkiniams gyvūnams ganyti, žolei ar žolės produkcijai gauti ir kurį galima atsėti nesuariant. Daugiametėje ganykloje arba pievoje gali augti pavienių medžių ir (ar) krūmų.

Kur galiu rasti bendrą informaciją apie daugiamečių pievų atkūrimą?

Informaciją dėl daugiamečių pievų atkūrimo galite rasti NMA svetainėje, paspaudę šią nuorodą.

Čia yra paskelbtas žemėlapis Daugiamečių pievų atstatymo žemėlapis (arcgis.com). Jame pateikta informacija apie 2020–­­­2022 m. suartus daugiamečių pievų plotus ir ploto dalį, kurią reikėtų atkurti. Pareiškėjas, žemėlapyje nustatęs (žemėlapyje paiešką galima atlikti didinant mastelį, įvedant konkrečią vietovę), kad suartas plotas yra jo deklaruojamas, gali matyti, koks yra suarto ploto dydis ir kokią suarto ploto dalį reikėtų atkurti.

Kodėl reikia atkurti daugiametes pievas?

Lietuva, įstodama į Europos Sąjungą, įsipareigojo saugoti daugiametes pievas. Nuo 2023 m. daugiamečių žolynų plotų ir bendro žemės ūkio paskirties žemės ploto santykis negalėjo sumažėti daugiau kaip 5 proc., palyginti su 2018 m. referenciniu santykiu.

Paaiškėjus, kad šiais metais šis santykis, palyginti su 2018 m. nustatytu referenciniu dydžiu Lietuvoje, sumažėjo 18,64 proc., suartas pievas privaloma atkurti.

Teikdami paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškas, ūkininkai įsipareigoja daugiamečių pievų nearti, o NMA pareikalavus – jas atkurti, jei visos Lietuvos mastu daugiamečiais žolynais užsėtų plotų ir bendro žemės ūkio paskirties žemės ploto santykis sumažės daugiau kaip 5 proc.

Ar visiems ūkininkams tenka prievolė atkurti daugiametes pievas?

Pareiga suartą žemę užsėti daugiamečiais žolynais numatyta tiems ūkininkams, kurie, remiantis trejų ankstesnių metų paraiškų duomenimis (2020–2022 m.), suarė ar kitaip pakeitė daugiametes pievas ar einamaisiais metais deklaruoja plotus, kurie per ankstesnius trejus metus buvo suarti ar kitaip pakeistos daugiametės pievos.

Kokios yra numatytos daugiametės pievos atkūrimo išimtys?

Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinto Daugiamečių ganyklų arba pievų atkūrimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 11 p. nurodyta, kad daugiametės pievos atkūrimo reikalavimas netaikomas, kai:

  • daugiametės pievos buvo pakeistos į kitus žemės plotus, nepatenkančius į kontrolinį žemės sklypą bl1 (namų valda, komercinės, visuomeninės paskirties žemė);
  • valstybės nuosavybėn paimta žemė, kuri panaudota viešajam interesui ar visuomeniniais tikslais;
  • pagal reikalavimus daugiametės pievos apsodinamos mišku, išskyrus trumpos rotacijos želdinius, kalėdines eglutes ar energetinius medžius;
  • konkrečiam pareiškėjui nustatytas privalomas atkurti plotas yra mažesnis nei 0,5 ha.

Kas turi atkuri daugiametę pievą, jeigu ji 2024 m. buvo parduota kitam asmeniui?

Vadovaujantis Aprašo 7.2 papunkčiu, naujasis žemės valdytojas perima visus su daugiamečių pievų atkūrimu susijusius įsipareigojimus,  jeigu pretenduoja gauti tiesiogines išmokas už deklaruojamus plotus.

Iki kada reikės atkurti daugiametes pievas?

Daugiamečių pievų plotą reikia atkurti iki 2024 metų savo paraiškos pateikimo dienos, o ne iki bendro paraiškų priėmimo laikotarpio pradžios.

Kaip galima atkurti daugiametes pievas?

Atkuriant pievas, turėtų būti sėjami žoliniai augalai, kurie privalo būti išlaikyti ir deklaruojami 5 metus iš eilės. Atkurti suartos daugiametės pievos plotą galima:

  • toje pačioje vietoje;
  •  kitame plote, kuriame pagal KŽS_DR5LT žemės ūkio naudmenų sluoksnį nėra nustatyta daugiametė pieva ar ganykla;
  • kitame plote, kuris pagal 2023 metų paraiškų teikimo duomenis buvo nedeklaruotas ir kuriame pagal KŽS_DR5LT žemės ūkio naudmenų sluoksnį yra nustatyta daugiametė pieva.

Taip pat pažymėtina, kad, jeigu pareiškėjo valdoje yra pievų ar ganyklų, kurios nėra daugiametės, arba kurios yra daugiametės, bet nebuvo deklaruotos, pareiškėjas šiuos plotus gali deklaruoti kaip atkurtas daugiametes pievas ir taip įvykdyti reikalavimą atkurti daugiametes pievas. Jas deklaruoti reikės likusį metų skaičių, kad susidarytų penkeri metai iš eilės. Pažymėtina, kad atkurtų plotų arti negalima.

Kaip informuoti NMA apie atkurtas daugiametes pievas?

Pareiškėjas iki kitų metų rugpjūčio 1 d. per mobiliąją programėlę „NMA agro“ turi pateikti atkurtų daugiamečių pievų nuotraukas iš skirtingų lauko vietų, kuriose aiškiai matytųsi atkurtos daugiametės pievos ir bendras lauko vaizdas.

Kokios sankcijos taikomos neatkūrus nustatyto daugiamečių pievų ploto?

Reikalavimas išlaikyti daugiametes pievas nuo 2023 m. tapo geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimu, todėl, atsiradus reikalavimui atkurti daugiametes pievas ir jų neatkūrus, sankcijos taikomos ne konkrečiai paramos schemai, o visai pareiškėjo paraiškai.

Jei pareiškėjas nevykdo pareigos atkurti suartų daugiamečių pievų ploto, jam taikomos sankcijos už GAAB reikalavimų nesilaikymą, kaip tai numatyta Sankcijų už paramos sąlygų reikalavimų pažeidimą taikymo metodikoje (toliau – Metodika). Taigi, pareiškėjui neatkūrus reikalaujamo atkurti daugiamečių pievų ploto, 2024 m. bus sumažintos visos išmokos (tiesioginės išmokos bei Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano kaimo plėtros intervencinių priemonių kompensacinės išmokos), kurioms taikomi GAAB reikalavimai.

Vadovaujantis Metodika,  sankcijos procentinis dydis gali sudaryti nuo 1 proc. iki 5 proc., įvertinus pažeidimą (neatkurtą plotą), vadovaujantis  Metodikos 1 priedo 1 punkte nurodytais kriterijais:

  • 1 proc., jei pažeidimo plotas iki 10 ha (imtinai);
  • 3 proc. sankcija, jei pažeidimo plotas nuo 10 ha iki 50 ha (imtinai);
  • 5 proc. sankcija, jei pažeidimo plotas nuo 50 ha.

Jeigu ūkininkas neatkurs daugiametės pievos, ar galės tame plote deklaruoti kitus augalus?

Taip, tačiau pareiškėjui bus taikomos GAAB reikalavimų pažeidimo sankcijos dėl neatkurtų daugiamečių pievų visai paraiškai.

 

Nacionalinės mokėjimo agentūros informacija.