„Tūkstantmečio mokyklų“ pažangos plano pristatymas

Paskelbta 21 vasario, 2024 m., skiltyje Naujienos

           

2024 m. vasario 15 d. Skuodo rajono savivaldybės administracija bei trys savivaldybės mokyklos – Skuodo Bartuvos progimnazija, Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija bei Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija pasirašė Jungtinės veiklos sutartį (JVS) su Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) ir pradeda vykdyti projektą „Tūkstantmečio mokyklos II“ (Nr. 10-012-P-0001) Skuodo rajono savivaldybėje.

Pagal parengtą pažangos planą, kuris įvertintas 94,6 proc., Skuodo rajono savivaldybė (TŪM mokyklos) iki 2026 m. balandžio 30 d. TŪM veikloms įgyvendinti gaus 1 741 374 eurus (su PVM).

Vasario 20 d. Savivaldybės salėje įvyko Skuodo rajono savivaldybės mokyklų TŪM pažangos plano pristatymas. Jame dalyvavo visi Savivaldybės vadovai – meras Stasys Gutautas, vicemerės Audronė Pitrėnienė ir Inga Jablonskė, mero patarėja Daiva Jonušienė bei savivaldybės administracijos direktorė Levutė Staniuvienė. Į pristatymo renginį taip pat atvyko TŪM programos vadovė Judita Šarpienė, kultūrinio ugdymo ekspertė Eglė Paulauskienė ir komunikacijos ekspertė Eglė Kirliauskaitė-Blaževičė.

Viešnios iš sostinės supažindino susirinkusius su pagrindiniais TŪM programos tikslais ir ugdymo sritimis. Iki 2030 metų kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje bus siekiama sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Mokyklų stiprinimas vykdomas per koordinuotas ilgalaikes veiklas keturiose srityse: lyderystės veikiant, įtraukiojo ugdymo, kultūrinio ugdymo ir STEAM ugdymo.

TŪM programos įgyvendinimo grupės Skuodo rajono savivaldybėje vadovė Aldona Jasienė, TŪM dalyvaujančių mokyklų direktoriai – Virginijus Jokšas, Audronė Šverienė ir Žydrūnas Ramanavičius pristatė svarbiausius pažangos plane suplanuotus infrastruktūros gerinimo darbus, numatomą įsigyti įrangą ir priemones, mokytojų kompetencijų stiprinimo bei mokinių ugdymo gerinimo veiklas, tinklaveikos pavyzdžius.

Lyderystės veikiant srityje, kurios prioritetinius planus susidėliojusi Mosėdžio gimnazija, numatomas bendradarbiavimo stiprinimas tarp vadovų, mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų per bendradarbiavimo ir tinklaveikos metodų (praktikų) kūrimą. Bus steigiama metodinio-konsultacinio, refleksijų centro erdvė, skatinanti tinklaveiką bei skirtingų lyderystės veikiant ir STEAM ugdymo sričių dermę.

Bus plėtojamos kultūrinio ir įtraukiojo ugdymo sąsajos, steigiant patyriminio mokymosi centrą ir vykdant integruotą kultūrinio ugdymo programą. Ypatingas dėmesys specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų neformaliojo švietimo veiklai, fizinio ugdymo prieinamumui, mokinių psichologinio atsparumo stiprinimui, teigiamų mokyklos bendruomenės nuostatų formavimui (pvz., su partneriais organizuojamas renginys, padedantis suprasti, kas yra Dauno sindromas).

Suplanuotos integruoto turinio ilgalaikės veiklos: skaitymo skatinimo programa, kultūrinio ugdymo programa „Ritmas šiuolaikinėje kultūroje“, įtraukiant kultūros lauko praktikus (teatras, muzika, šokis). Bus parengta kultūrinio ugdymo programa, skirta vaikų kognityvinių gebėjimų, kūrybiškumo ir socialinių įgūdžių stiprinimui. Kultūrinio ugdymo centru savivaldybėje turėtų tapti Skuodo Bartuvos progimnazija.

Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje suplanuota įrengti šiuolaikišką gamtos mokslų ir kalbų laboratoriją, kuria per tinklaveiką galės naudotis ir kitos savivaldybės mokyklos. Suplanuota patyriminio ugdymo plėtra įrengiant naujas erdves (patirtinį taką, metodinį-konsultacinį, patirčių refleksijų centrą) ir organizuojant praktinius-tiriamuosius mokinių darbus, respublikinius gerosios patirties sklaidos renginius. Planuojama sukurti ir į ugdymo procesą integruoti STEAM ugdymo programą, orientuotą į 9–12 kl. mokinius, siekiant sudominti STEAM dalykų mokslais. Mokyklos ir verslo įmonės bendradarbiavimo formos, diegiant inovacijų kultūrą ir ugdant mokinių inžinerines kompetencijas pasitarnaus ugdymo proceso kaitai, motyvuojančiai mokinius.

Projekto rezultatai pasimatys modernėjančiose mokyklų ugdymo aplinkose ir, žinoma, gerėjančiuose mokinių pasiekimuose.

Kartu su @tūkstantmečiomokyklos

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos # NextGenerationEU lėšomis. „Tūkstantmečio mokyklų“ programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra

Aldona Jasienė

Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė