Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų panaudojimo ataskaita iki 2021 m. birželio 30 d.

Paskelbta 5 liepos, 2021 m., skiltyje Naujienos, Pranešimai

2021 m. gegužės 18 d. Skuodo rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T9-105 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų administravimo tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašą), kuris nustato ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės tikslus, uždavinius, finansavimo šaltinius, priemonės lėšų administravimo tvarką bei prašymų finansavimo ir atsiskaitymo už gautų lėšų panaudojimą tvarką.

Daugiau informacijos apie Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonę (toliau – Priemonę) galima rasti čia.

2021 m. birželio 2 d. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-361 „Dėl lėšų paskirstymo“ šios Priemonės finansuojamoms veikloms įgyvendinti patvirtintos lėšos:

 1. Avarinių melioracijos sistemų darbų (visų diametrų rinktuvų remonto, drenažo filtrų atstatymo ir remonto, rinktuvų žiočių remonto ir melioracijos griovio avarinių gedimų šalinimo) finansavimui – 29 000 Eur.
 2. Vietinės reikšmės kelių priežiūros ir remonto darbams – 44 000 Eur.
 3. Skuodo rajono renginių, susijusių su žemės ūkio klausimais, finansavimui – 0 Eur.
 4. Žemės ūkio parodų ir kitų renginių ar susitikimų su kitų savivaldybių ūkininkais (dalyvavimo žemės ūkio klausimais) finansavimui – 0 Eur.
 5. Gaisro padarytos žalos išlaidų kompensavimui – 2 000 Eur.

Priemonės finansuojamai veiklai „Avarinių melioracijos sistemų darbų (visų diametrų rinktuvų remonto, drenažo filtrų atstatymo ir remonto, rinktuvų žiočių remonto ir melioracijos griovio avarinių gedimų šalinimo) finansavimas“ įgyvendinti  2021 m. birželio 30 d. buvo panaudota 27 550 Eur. Patenkinti 14 pretendentų prašymai gedimų šalinimui. Suremontuotas drenažas Rukų gyvenvietėje, pastatytas vandens nuleistuvas.

Skuodo rajono savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano 5 programos „Tvarios aplinkos apsaugos, verslo ir žemės ūkio plėtra“ 5.1.3.2. priemonei „Melioracijos sistemų remontui ir priežiūrai“ įgyvendinti valstybinių lėšų  šiemet skirta 206 000 Eur. Lėšos gali būti panaudotos tik valstybei priklausantiems 125 mm ir didesnio skersmens drenažo rinktuvų ir griovių remontui bei tiltų ir hidrotechninių statinių priežiūrai. 2021 m. birželio 30 d. buvo panaudota 100 420 Eur. Šiomis lėšomis suremontuoti 3 grioviai, 3 pralaidos, iš viso  pašalinti  45 melioracijos drenažo gedimai. Šiuo metu darbai dar vyksta. Remontuojamas 1 griovys Aleksandrijos seniūnijoje ir 3 Ylakių seniūnijoje.

Nuo šių metų pradžios iš žemės naudotojų gauta 14 prašymų drenažo gedimų šalinimui. Vadovaujantis Tvarkos aprašo 19.1 papunkčiu, praėjusių kalendorinių metų nepatenkinti prašymai buvo tenkinami pirmumo teise.  2021 m. birželio 30 d. nepatenkinti žemės naudotojų prašymai – 20,  iš jų 1 finansuojamas valstybės lėšomis.

Šias metais didesnis dėmesys skiriamas melioracijos grioviams, vykdomos jų apžiūros. Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus specialistai primena, kad pagal Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymą ir Melioracijos statinių techninės priežiūros taisykles žemės savininkai, nuomotojai ar naudotojai privalo tinkamai vykdyti melioracijos griovių priežiūrą. Melioruotoje žemėje draudžiama melioracijos grioviuose ir jų šlaituose ganyti gyvulius. Už šių taisyklių nesilaikymą baudžiama teisės aktų nustatyta tvarka.

Nuo metų pradžios atliktas visų tiltų ir hidrotechninių statinių (užtvankų) būklės vertinimas.

 

Priemonės finansuojamos veiklos „Vietinės reikšmės kelių priežiūros ir remonto  darbai“ įgyvendinimas:

Skuodo rajono savivaldybės administracija įvykdžiusi skelbiamo pirkimo procedūras 2021m. gegužės 6 d. pasirašė Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių su žvyro danga laistymo sūrimu paslaugos sutartį Nr. (4.1.8) -R5-320 su UAB „Raguvilė“, kurios bendra vertė 15 746,40 Eur. Iki liepos 1 d. palaistyta 59,3 km, paslaugų kaina – 5 187,59 Eur.

Kelius ir gatves laistyti Kambro periodo požeminiu vandeniu (sūrimu) planuojama  du kartus: pirmą kartą – 2021 m. gegužės, birželio mėnesiais, antrą kartą –2021 m. liepos, rugpjūčio mėnesiais.

Žvyrkelių laistymo paslaugų kiekiai (90 km):

 1. Aleksandrijos seniūnijoje – 11,0 km;
 2. Barstyčių seniūnijoje – 8,0 km;`
 3. Ylakių seniūnijoje – 21,0 km;
 4. Lenkimų seniūnijoje – 8,0 km;
 5. Mosėdžio seniūnijoje – 12,0 km.;
 6. Notėnų seniūnijoje – 8,0 km;
 7. Skuodo seniūnijoje – 16,0 km;
 8. Šačių seniūnijoje – 6,0 km.

Palaisčius sūrimu žvyrkelius ar jų ruožus bus sumažintas autotransporto eismui naudojamų žvyrkelių dulkėjimas ir pagerinta greta žvyrkelių gyvenančių gyventojų aplinka.

 

2021 m. birželio 21 d. Skuodo rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Žydrūno Ramanavičiaus, ir UAB „Kaslita“, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Volbeko, pasirašė žvyro pirkimo sutartį Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams  taisyti.  Sutarties bendra vertė 28 200,56 Eur . Sutartyje numatyta, kad tiekėjas 2021 m liepos ir rugpjūčio mėnesiais atveš 2 825 kub. m žvyro  ir išpils  jį Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliuose su žvyro danga.

 

Preliminarus perkamo žvyro kiekis:

Eil.

Nr.

Seniūnijos pavadinimas Mato

vnt.

Perkamo žvyro kiekis
1. Aleksandrijos seniūnija kub.m 356
2. Barstyčių seniūnija kub.m 231
3. Ylakių seniūnija kub.m 681
4. Lenkimų seniūnija kub.m 259
5. Mosėdžio seniūnija kub.m 365
6. Notėnų seniūnija kub.m 223
7. Skuodo seniūnija kub.m 530
8. Šačių seniūnija kub.m 180
  Iš viso:   2 825

 

Priemonės finansuojamai veiklai „Gaisro padarytos žalos išlaidų kompensavimas“ prašymų iš žemės naudotojų dėl patirtų gaisro padarytos žalos išlaidų kompensavimo 2021 m. birželio 30 d. negauta.