Priimamos paraiškos dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonių diegimo Skuodo rajone finansinės paramos

Paskelbta 3 gegužės, 2024 m., skiltyje Pranešimai

Skuodo rajono savivaldybės administracija informuoja, kad kiekvienas žemės sklypo, kuriame medžioklė neuždrausta, savininkas, valdytojas ar naudotojas, numatęs diegti žemės sklype medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemones, iki š. m. birželio 14 d. gali teikti paraiškas ir gauti finansavimą numatytoms priemonėms įgyvendinti.

Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms diegti finansinės paramos teikimą reglamentuoja Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. A1-184 patvirtintas Finansinės paramos, diegiant Skuodo rajone medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemones, teikimo tvarkos aprašas.

Finansiškai remiamos žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos:

  1. repelentų pirkimas;
  2. želdinių ir žėlinių apdorojimo repelentais darbai;
  3. aptvėrimo tvoromis (išskyrus pasėlių ir šienaujamų pievų aptvėrimo stacionariomis tvoromis), apsauginėmis juostomis darbai ir šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų pirkimas;
  4. medelių individualių apsaugos priemonių pirkimas ir jų įrengimas;
  5. bebraviečių ardymo darbai;
  6. vilkų ūkiniams gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių įsigijimas ir įrengimas (specialios tvoros, elektriniai piemenys ir pan.).

Pastaba. Pareiškėjui, pagal 3 ar 6 punktuose numatytas prevencijos priemones, planuojančiam žemės sklypo, didesnio kaip 0,5 ha ploto, aptvėrimą stacionaria tvora, finansinė parama (kompensacija) skiriama tik už 0,5 ha ploto tokio žemės sklypo dalies aptvėrimo stacionaria tvora darbų atlikimą ir (ar) šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų pirkimą, o likusias patirtas išlaidas pareiškėjas apmoka savo lėšomis.

Laiku pateiktas paraiškas planuojamoms prevencijos priemonėms įgyvendinti vertina Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Finansinės paramos, diegiant Skuodo rajone medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemones, teikimo vertinimo komisija.

Apie numatytas skirti lėšas prevencijos priemonių diegimui kompensuoti paraiškas pateikę žemės sklypų savininkai, valdytojai ir naudotojai informuojami po nutarimo skirti lėšas priėmimo. Su finansavimą gavusiais žemės sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta, savininkais, valdytojais arba naudotojais sudaroma lėšų naudojimo sutartis.

Pastaba. Medžiotojų būreliai (klubai) nėra žemės sklypų savininkai, valdytojai ar naudotojai, todėl finansinė parama jiems negali būti skiriama.

Pareiškėjas teikia Savivaldybės administracijai paraišką dėl prevencijos priemonės (-ių) diegimo finansinės paramos einamaisiais metais iki kvietime teikti paraiškas nurodytos dienos (vėliau pateiktos paraiškos nesvarstomos). Paraiškos ir susiję dokumentai gali būti teikiami asmeniškai, per įgaliotą asmenį (privalo turėti pasirašytą įgaliojimą), atsiunčiami registruotu laišku, adresu: Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas arba elektroniniu paštu: [email protected] .

Papildoma informacija teikiama telefonais: 8 610 21561 arba 8 676 86919.

Aktualius dokumentus rasite paspaudę ant šių nuorodų:

Tvarkos aprašas

Paraiškos forma

Darbų perdavimo-priėmimo akto forma