Pranešimas apie Skuodo rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto projektą

Paskelbta 16 sausio, 2024 m., skiltyje Naujienos

Skuodo rajono savivaldybės 2024 m. biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos 2024 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (toliau – įstatymu), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašu, Savivaldybės 2024–2026 metų strateginiu veiklos planu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldybės biudžeto projekto rengimą, Savivaldybės asignavimų valdytojų pateiktais sąmatų projektais bei biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas prognozėmis.

PAJAMOS

Įstatymu patvirtinti šie 2024 metų savivaldybių biudžetų finansiniai rodikliai:

  1. Gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais), išskyrus fiksuoto dydžio gyventojų pajamų mokestį, mokamą už pajamas, gaunamas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, tenkanti visų savivaldybių biudžetams nuo šio mokesčio pajamų į konsoliduotus valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus, – 51,62 proc., kurią sudaro pastovioji dalis – 44,08 proc., kintamoji dalis – 7,54 proc.;

2024 metų sumas kintamajai gyventojų pajamų mokesčio daliai apskaičiuoti sudaro (įstatymo 5 priedas):

2 728 000 Eur – 2018–2023 metų sumos kintamajai gyventojų pajamų mokesčio daliai apskaičiuoti;

222 000 Eur – minimaliesiems koeficientams padidinti;

29 000 Eur – valstybės tarnybos reformai įgyvendinti;

82 000 Eur – minimaliajai mėnesinei algai padidinti nuo 840 iki 924 Eur;

56 000 Eur – kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti;

151 000 Eur – pedagoginių darbuotojų, vykdančių neformalųjį vaikų švietimą ir ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, darbo užmokesčiui padidinti;

29 000 Eur – socialinių paslaugų plėtrai ir prieinamumui didinti.

  1. Skuodo rajono savivaldybės biudžetui skiriama 0,5530 proc. gyventojų pajamų mokesčio dalis, pagal kurią Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos faktiškai įplaukusias lėšas iš gyventojų pajamų mokesčio perveda savivaldybei;
  2. Gyventojų pajamų mokesčio dalis, reikalinga prognozuojamoms pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio apskaičiuoti, Skuodo rajono savivaldybei yra 100 procentų.
  3. Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams.

Įstatymo 4 priede nurodytos bendros valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų sumos, o 3 straipsnio 1 dalis įpareigoja valstybės biudžeto asignavimų valdytojus per 3 darbo dienas nuo įstatymo įsigaliojimo dienos paskirstyti savivaldybėms ir joms pranešti apie dotacijų paskirstymą. Įstatymas įsigaliojo 2023 metų gruodžio 15 d., tačiau ne visos įstaigos laiku pranešė apie valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų paskirstymą savivaldybėms. Tai labai apsunkina tinkamai ir laiku parengti savivaldybės biudžeto projektą.

Įstatymu numatomas Skuodo rajono savivaldybės biudžeto finansinis rodiklis – prognozuojamos pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio, išskyrus fiksuoto dydžio gyventojų pajamų mokestį, mokamą už pajamas, gaunamas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, kuriuo savivaldybė privalo vadovautis rengdama savo biudžetą. 2024 m. prognozuojamos pajamos 16 766 000 Eur. Į prognozuojamų pajamų rodiklį neįskaitomos savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamos, vietinės rinkliavos, pajamos, priskirtos pagal Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos. Nuo 2022 m. sausio 1 d., pasikeitus Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymui, į savivaldybės prognozuojamas pajamas nebeįskaitomos pajamos iš žemės mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio, paveldimo turto mokesčio, pajamos, gautos už valstybinės žemės nuomą, kitos neišvardintos pajamos.

Lyginant su 2023 metais, 2024 metų savivaldybės pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti yra didesnės 2 109 000 Eur (be nepanaudotų ankstesnių metų likučių).

Prognozuojamos pajamos 2023 metai 2024 metai Skirtumas
Gyventojų pajamų mokestis 14 839 000 16 789 000 1 935 000
Žemės mokestis 354 000 500 000 146 000
Paveldimo turto mokestis 7 000 15 000 8 000
Nekilnojamojo turto mokestis 175 000 186 000 11 000
Palūkanos už paskolas 0 3 000 3 000
Nuomos mokestis už valstybinę žemę 100 000 100 000 0
Valstybės rinkliava 25 000 25 000 0
Vietinė rinkliava* 12 000 13 000 1 000
Kitos neišvardintos pajamos 50 000 15 000 -35 000
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos** 10 000 50 000 40 000
Iš viso 15 587 000 17 696 000 2 109 000

*Vietinės rinkliavos (išskyrus vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų bei atliekų tvarkymą).

**Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (išskyrus žemės realizavimo pajamas).

Skuodo rajono savivaldybės biudžeto pajamų planas pagal finansavimo šaltinius:

Finansavimo šaltinis 2023 metų patikslintas planas 2024 metų planas Skirtumas
Savivaldybės biudžeto pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti 15 587 000 17 696 000 +2 109 000
Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą 532 000 532 000 0
Biudžetinių įstaigų pajamos už paslaugas 448 700 403 300 -45 300
Aplinkos apsaugos specialioji programa 63 600 53 900 -9 700
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 99 443 12 600 -86 843
Mokymo lėšos 5 215 200 5 864 400 +649 200
Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams 3 075 140 3 275 000* +199 860
Kelių priežiūros ir plėtros programa 1 284 100 0* -1 284 100
Kitos dotacijos ir lėšos 1 221 419 470 000** -749 919
Iš viso 27 526 502 28 307 200 +780 698
Skolintos lėšos 484 700 0*** -484 700
Metų pradžios likutis 2 064 400 2 777 500 +706 100
Apyvartos lėšos 128 442 128 563 +21

*Ne visi valstybės biudžeto asignavimų valdytojai yra pateikę informaciją apie savivaldybei planuojamas skirti specialias tikslines dotacijas.

**Metų eigoje savivaldybėms yra skiriama papildomai lėšų iš valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžetas yra tikslinamas. Todėl, lyginant ankstesnių metų biudžeto pajamas, yra didelis skirtumas.

***Paskolos projektų bendrajam finansavimui bus imamos tik patvirtinus Klaipėdos regiono 2022-2030 metų plėtros plano konkrečias pažangos priemones. Investicinių, techninių projektų, projektų įgyvendinimo planų (PĮP) parengimas ir kiti pirminiai darbai planuojami finansuoti iš 2024 metų savivaldybės biudžeto lėšų savarankiškoms funkcijoms vykdyti.

Lyginant su patikslintu 2023 metų biudžetu, planuojamas savivaldybės 2024 metų biudžeto pajamų planas yra didesnis 780 698 Eur. Į 2024 metų savivaldybės biudžeto pajamų planą dar neįtrauktos lėšos, skiriamos savivaldybėms Vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti ir pan. Kai valstybės institucijos ir įstaigos atitinkamas lėšas paskirstys savivaldybėms, bus tikslinamas ir savivaldybės 2024 metų biudžetas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 5 dalies 2 punktu nustatoma tokia savivaldybės biudžeto sudarymo lankstumo taisyklė: savivaldybė, vertindama savo biudžeto atitiktį nustatytai biudžeto sudarymo taisyklei, gali prie einamųjų metų pajamų pridėti tokią dalį praėjusių metų gruodžio 31 dieną buvusių sukauptų savivaldybės biudžeto nepanaudotų pajamų (t. y. gautų, tačiau nepanaudotų pajamų, išskyrus nepanaudotas Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas), kuri einamaisiais metais panaudojama asignavimams.

2023 metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija panaudotus asignavimus, yra 2 767 600 Eur, iš jų pagal finansavimo šaltinius:

2 426 400 Eur pajamų dalis savarankiškoms funkcijoms vykdyti;

108 400 Eur pajamų dalis iš vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų bei atliekų tvarkymą;

164 200 Eur biudžetinių įstaigų pajamos;

11 700 Eur aplinkos apsaugos specialiosios programos pajamos;

56 400 Eur pajamos už valstybinės miesto žemės pardavimą;

200 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų finansavimo šaltinių pajamos;

300 Eur kitos pajamos pagal sutartis.

Nepanaudotą 2 426 400 Eur pajamų dalį savarankiškoms funkcijoms vykdyti sudaro 333 200 Eur nepanaudoti 2023 metų asignavimai ir 2 093 200 Eur viršplaninės pajamos.

ASIGNAVIMAI

Skuodo rajono savivaldybės biudžeto 2024 metų asignavimų planas pagal visus finansavimo šaltinius yra 31 053 000 Eur. Šie asignavimai yra paskirstyti 29 asignavimų valdytojams.

Finansavimo šaltinio kodas Pavadinimas Asignavimų planas (2024 m. pajamos+ 2023 m. likučiai)
SB (1101, 1102) Išlaidoms finansuoti (savivaldybės savarankiškoms funkcijoms) 20 125 600
SB (1104) Komunalinių atliekų surinkimui ir tvarkymui 640 400
S (1301) Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas, turto nuomą 567 500
AP (1302) Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa 65 600
MK (2111) Mokymo lėšos 5 864 400
VB (2121) Specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti 3 275 000
VBKT(2401) Valstybės biudžeto dotacijos 460 000
VBKT_NŽT(2401) Valstybinės žemės pardavimo lėšos 66 400
ES+BFL (3305+2402) Valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 12 800
Iš viso   31 077 700

Skuodo rajono savivaldybės 2024-206 metų strateginiame veiklos plane yra patvirtintos šešios programos, atitinkamai ir savivaldybės biudžetas yra paskirstytas pagal tas pačias šešias programas.

Programos pavadinimas 2024 m. projektas (eurais) Proc.
Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa 11 376 900 37
Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa 6 518 100 21
Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa 2 284 700 7
Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa 5 480 100 18
Tvarios aplinkos apsaugos, verslo ir žemės ūkio plėtros programa 1 797 800 6
Infrastruktūros ir investicijų plėtros programa 3 620 100 12
Iš viso 31 077 700 100

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 25 straipsnis įpareigoja  savivaldybes sudaryti mero rezervą, kuris turi būti ne mažesnis kaip 0,25 procento ir ne didesnis kaip 1 procentas patvirtintų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant valstybės dotacijų savivaldybių biudžetams). 2024 metų biudžeto projekte yra suplanuotas 50 000 Eur mero rezervas. Tai sudaro 0,27 proc. planuojamų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant valstybės dotacijų savivaldybių biudžetams).

Nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalies 2 punkto pakeitimas, pagal kurį savivaldybės tarybos sprendime nurodoma bendra asignavimų suma ir jų paskirstymas biudžetinėms įstaigoms ar savivaldybių administracijos struktūriniams padaliniams programoms vykdyti. Savivaldybių tarybos nebetvirtina asignavimų valdytojų darbo užmokesčio fondo. Ši  kompetencija numatyta biudžetinės įstaigos vadovui Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 11 straipsnyje.

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 6 straipsnis numato asignavimų valdytojų teisę: „Asignavimus darbo užmokesčiui asignavimų valdytojas gali didinti tik iš sutaupytų asignavimų ir tik tais atvejais, jeigu toks padidinimas nelemia papildomo asignavimų poreikio kitais biudžetiniais metais.“

Pridedama informacija apie kiekvienam asignavimų valdytojui suplanuotą darbo užmokesčio fondą pagal visus finansavimo šaltinius ir sąmatas (pridedama).

SKOLINIMASIS

Tvirtinant biudžetą, paskolų ėmimas neplanuojamas.

Paskolos projektų bendrajam finansavimui bus imamos tik patvirtinus Klaipėdos regiono 2022-2030 metų plėtros plano konkrečias pažangos priemones. Investicinių, techninių projektų, projektų įgyvendinimo planų (PĮP) parengimas ir kiti pirminiai darbai planuojami finansuoti iš 2024 metų savivaldybės biudžeto lėšų savarankiškoms funkcijoms vykdyti.

Skuodo rajono savivaldybės negrąžintų paskolų likutis 2024 m. sausio 1 d. yra 2 232 327 Eur ir 192 411 Eur paskolos garantija savivaldybės įmonei.

Skuodo rajono savivaldybė pagal grafiką 2024 metais turi grąžinta paskolų už 540 166 Eur.

 

______________

Darbo užmokesčio fondas_2024

T10_TS_2pASIGNAVIMAI

T10_TS_1pPAJAMOS

T10_TS_del 2024 metu biudzeto patvirtinimo (1)