Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Paskelbta 6 balandžio, 2020 m., skiltyje Naujienos

Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.

Paraiškos teikėjais gali būti:

  1. bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas;
  2. kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas;
  3. religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.

Šiai priemonei įgyvendinti 2020 metais iš valstybės biudžeto Skuodo rajono savivaldybei skirta 12 349 eurai. Tinkamomis finansuoti veiklos laikomos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu patvirtintos veiklos, tenkinančios viešuosius gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikius:

Dėl Lietuvoje paskelbto karantino paraiškos su lydraščiu priimamos pasirašytos ir skenuotos el. paštu: [email protected]. arba siunčiamos Lietuvos paštu voke, adresu Vilniaus g. 13, Skuodas nuo 2020 m. balandžio 10 d. iki 2020 m. gegužės 10 d. 12.00 val.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką savivaldybės administracijai, jos negalima taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomų dokumentų pareiškėjo iniciatyva.

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, patvirtintų vertimo biuro antspaudu ir vertėjo parašu) kopijas:

  1. pareiškėjo steigimo dokumento (pvz.: nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla), jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre;
  2. pareiškėjo vykdytos vienų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos, jeigu ši ataskaita nepateikta Juridinių asmenų registrui (jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, pareiškėjas, teikdamas paraišką, prideda laisvos formos ataskaitą apie faktinę veiklą nuo įsteigimo datos) ;
  3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Tvarkos aprašo 5 priedo formą);
  4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
  5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo/sutarties;
  6. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Paraiškos formą bei nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Skuodo rajone tvarkos aprašą ir kitus dokumentus galima rasti Savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt skyriuje Asociacijų veikla.

Informaciją dėl paraiškų pildymo darbo valandomis teikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Laura Popovienė el. paštas [email protected], tel. 8 604 74675.

Konkurso paraiškos forma

Tvarkos aprašas

Seniūnaičių sueigų sprendimai dėl prioritetinių veiklų ir seniūnijoms skirtos sumos