Kviečiame bendruomenines, nevyriausybines organizacijas, religines bendruomenes ir bendrijas teikti paraiškas pagal priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Paskelbta 19 liepos, 2019 m., skiltyje Aktualu, Naujienos

Vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Skuodo rajono savivaldybėje aprašu (toliau – Aprašu), patvirtintu Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. A1-409 d. „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo Skuodo rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“, skelbiamas konkursas Priemonei įgyvendinti.

Priemonės tikslas – skatinti Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių gyvenamųjų vietovių  bendruomenių savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.

Galimi pareiškėjai:

1. Bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.
2. Kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas.
3. Religinės bendruomenės, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.

Pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką, mažiausia suma skiriama projektui – 300 Eur, didžiausia – 4 000 Eur

Paraiškos teikiamos nuo 2019 m. liepos 19 d. iki rugpjūčio 20 d. 17.00 val.

Paraiškos teikiamos pagal kiekvienoje seniūnijoje išplėstinėse seniūnaičių sueigose protokoliniais sprendimais patvirtintas prioritetines veiklas, labiausiai atitinkančias tos seniūnijos bendruomenės poreikius:

1. Šačių seniūnijoje 2019 m. birželio 19 d. protokoliniu sprendimu Nr. (1.8)-2 patvirtintos tinkamos šios veiklos:

1.  Kultūrinė ir švietėjiška veikla;
2.  Sporto ir sveikatinimo veikla;
3.  Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti;

2. Notėnų seniūnijoje 2019 m. birželio 18 d. protokoliniu sprendimu Nr. 2 patvirtintos šios veiklos:

1.  Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams.
2.  Kultūrinė ir švietėjiška veikla.
3.  Bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla.
4.  Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

3. Ylakių seniūnijoje 2019 m. birželio 19 d. protokoliniu sprendimu Nr. 42YV-4 patvirtintos šios veiklos:

1. Bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla.
2. Kultūrinė ir švietėjiška veikla.
3. Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

4. Lenkimų seniūnijoje 2019 m. birželio 27 d. protokoliniu sprendimu Nr. 2 patvirtintos šios veiklos:

1. Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams.
2. Kultūrinė ir švietėjiška veikla.
3. Sporto ir sveikatinimo veikla.
4. Bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla.

5. Barstyčių seniūnijoje 2019 m. birželio 18 d. protokoliniu sprendimu Nr. 2 patvirtintos šios veiklos:

1. Vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas.
2. Kultūrinė ir švietėjiška veikla.
3. Sporto ir sveikatinimo veikla.

6. Skuodo seniūnijoje 2019 m. birželio 18  d. protokoliniu sprendimu Nr. 2 patvirtintos šios veiklos:

1. Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms.
2. Sporto ir sveikatinimo veikla.
3. Kultūrinė ir švietėjiška veikla.
4. Bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla.

7. Skuodo miesto seniūnijoje 2019 m. birželio 20 d. protokoliniu sprendimu Nr. 1 , patvirtintos šios veiklos:

1. Vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas.
2. Bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla.

8. Aleksandrijos seniūnijoje 2019 m. birželio 20 d. protokoliniu sprendimu Nr. 1, patvirtinta:

1. Kultūrinė ir švietėjiška veikla.

9. Mosėdžio seniūnijoje 2019 m. birželio 20 d protokoliniu sprendimu Nr. 2, patvirtintos šios veiklos:

1. Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir jų grupėms.
2. Kultūrinė ir švietėjiška veikla.
3. Bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla.

Paraiškos su papildomais dokumentais (Aprašo 14, 15 punktai) priimamos Skuodo rajono savivaldybės administracijoje adresu Vytauto g. 13, Skuodas 206 kab., tvarkingai susegtos, užantspauduotame voke.

Savivaldybės aprašas su priedais: 2019_m._aprašas.docx

1_priedas_Paraiškos_forma.docx

Papildoma informacija teikiama Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje Vytauto g. 10, tel.: (8 400) 57307 ; el.p.[email protected]