Informacija apie parengtą ir pateiktą tvirtinti apsaugos zonų planą

Paskelbta 15 vasario, 2024 m., skiltyje Naujienos

Informuojame, kad parengtas ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai pateiktas tvirtinti Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių naftotiekių (produktotiekių) ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“, Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339, Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 3-511, parengtas ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui pateiktas tvirtinti Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių naftotiekių (produktotiekių) ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius: Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“, Mažeikių g. 75, Juodeikių k. LT-89453, Mažeikių r. sav., tel. +370 (443) 92121, el. paštas [email protected], interneto svetainės adresas www.orlenlietuva.lt.

Plano rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“, Ozo g. 12A-1, LT-08200 Vilnius, tel. +370 (8) 52622621, el. paštas [email protected], interneto svetainės adresas www.sweco.lt.

Plano objektas: žemyninis naftotiekis: Mažeikiai-Būtingė (Būtingės terminalas – „Mažeikių nafta”. Magistralinis vamzdynas 22” su katodine apsauga ir katodinėmis stotimis, su sklendėmis, privažiavimo keliais, maitinimo sistema, priešgaisriniais baseinais ir pluoštiniu ryšių kabeliu) (unikalus Nr. 2599-5002-4019).

Plano tikslas: parengti Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje esančio privažiavimo kelio prie Luknės prūdo, kuris naudojamas kaip gaisrinis rezervuaras magistralinio naftotiekio eksploatacijai užtikrinti, apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto).

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais galima ir Plano iniciatoriaus interneto svetainėje https://www.orlenlietuva.lt/LT/OurOffer/aktualu/Apsaugoszonuplanai/Puslapiai/default.aspx