Dėl galimybės gauti kompensaciją, įrengiant elektromobilių įkrovimo infrastruktūrą savivaldybių numatytose vietose

Paskelbta 25 birželio, 2024 m., skiltyje Naujienos
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) informuoja, kad šiuo metu yra paskelbti kvietimai teikti paraiškas kompensacijai gauti įmonėms, kurios planuoja įrengti viešai prieinamą elektromobilių įkrovimo infrastruktūrą darnaus judumo miestuose planų nerengusiose savivaldybėse (vietose, kurios nustatytos šių savivaldybių iki 2030 m. numatomų įrengti viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planuose). Paskelbtų kvietimų numeriai yra Nr. 08-012-J-0001-J01, Nr. 08-012-J-0001-J02, Nr. 08-012-J-0001-J03, Nr. 08-012-J-0001-J04, Nr. 08-012-J-0001-J05 ir Nr. 08-012-J-0001-J06 (projektų finansavimo sąlygų aprašas pridedamas prie šio rašto).
Dėl kompensacijos išmokėjimo gali kreiptis juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti ekonominę veiklą. Pažymėtina, kad juridiniai asmenys, besikreipiantys dėl kompensacijos gavimo, kartu su paraiška Agentūrai turi pateikti pareiškėjo nekilnojamojo turto objekto (-us) valdymo teisę įrodančius dokumentus. Siekiant išpildyti šį Aprašo reikalavimą, bei atsižvelgiant į tai, kad visų aukščiau nurodytų kvietimų projektų įgyvendinimo vietos yra savivaldybių valdomose žemės sklypuose arba nesuformuotose valstybinės žemės sklypų teritorijose, pareiškėjai, ketinantis įgyvendinti elektromobilių įkrovimo infrastruktūros įrengimą šiose teritorijose privalo dalyvauti savivaldybių organizuotose konkursuose ir, juos laimėjus, sudaryti elektromobilių įkrovimo infrastruktūros įrengimo sutartis.
Pažymime, kad įgyvendinant projektus pagal aukščiau minėtus kvietimus pareiškėjai įsipareigoja laikytis reikalavimų patogiam atsiskaitymui, universaliam dizaino reikalavimui ir pritaikymui naudotis visų visuomenės grupių atstovams.
Atsižvelgiant į tai, kad skiriama kompensacija yra valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, kuri yra teikiama pagal Komisijos (ES) Reglamentą Nr. 651/2014 ir privalo turėti skatinamąjį poveikį planuojamam įgyvendinti projektui,  Agentūra, siekdama išvengti galimų  paraiškų neatitikties šiam reikalavimui, prašo savivaldybių administracijų:
1. Įtraukti į organizuojamų konkursų sąlygas papildomą informaciją, kurią taip pat prašome pakartoti pirmam konkurso pasiūlymų eilėje įrašytam konkurso dalyviui, teikiant jam susipažinimui savivaldybės administracijos sudarytą konkurso pasiūlymų eilę ir parengtą sutarties projektą pasirašymui:
Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) šiuo metu yra paskelbusi kvietimus teikti paraiškas kompensacijai gauti įmonėms, kurios planuoja įrengti viešai prieinamą elektromobilių įkrovimo infrastruktūrą įrengimas darnaus judumo miestuose planų nerengusiose savivaldybėse (vietose, kurios nustatytos šių savivaldybių iki 2030 m. numatomų įrengti viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planuose) (toliau kartu – Kvietimai). Paskelbtų kvietimų numeriai yra Nr. 08-012-J-0001-J01, Nr. 08-012-J-0001-J02, Nr. 08-012-J-0001-J03, Nr. 08-012-J-0001-J04, Nr. 08-012-J-0001-J05 ir Nr. 08-012-J-0001-J06 (daugiau informacijos galima rasti puslapyje apva.lrv.lt).
Atsižvelgiant į Komisijos (ES) reglamento Nr. 651/2014 6 str. 2 dalyje nustatytas sąlygas dėl pagalbos skatinamojo poveikio ir 2 str. 23 papunktyje apibrėžtą darbų pradžios sąvoką, konkurso dalyvis, ketinantis dalyvauti Agentūros paskelbtuose kvietimuose, paraišką kompensacijai gauti Agentūrai turi pateikti po savivaldybės konkurso pasiūlymų eilės sudarymo, bet ne vėliau kaip iki sutarties su savivaldybe pasirašymo dienos, pridedant gautą pasiūlymų eilės nuorašą prie teikiamos paraiškos.“  
2. Įtraukti į planuojamas pasirašyti sutartis papildomą sąlygą, leidžiančią elektromobilių įkrovimo stotelių įrengėjui vienašališkai (nesant savivaldybės kaltės) ne teismo tvarka ir nepatiriant finansinių nuostolių (įskaitant baudas, delspinigius, nuostolių nuomotojui kompensavimą ir pan.) nutraukti su savivaldybės administracija sudarytą sutartį tuo atveju, jeigu elektromobilių įkrovimo stotelių įrengėjas kreipsis dėl sutartyje aptartų elektromobilių įrengimo stotelių dalinio finansavimo ES lėšomis, bet jo pateikta paraiška neatitiks tinkamumo finansuoti kriterijų ir prašomas skirti finansavimas nebus rezervuotas.
Aplinkos projektų valdymo agentūros informacija