Dėl Europos komisijos kvietimo dėl Europos neįgaliojo kortelės poveikio vertinimo

Paskelbta 12 gruodžio, 2022 m., skiltyje Naujienos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dalijasi Europos Komisijos kvietimu valstybėms narėms teikti siūlymus, atsiliepimus, nuomones dėl Europos neįgaliojo kortelės poveikio vertinimo.

Informuojame, kad Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Lygybės sąjunga. 2021-2030 m. neįgaliųjų teisių strategija“[1], Komisija yra pasiūliusi iki 2023 m. pabaigos įgyvendinti vieną iš pavyzdinių iniciatyvų – sukurti Europos neįgaliojo kortelę, kuri būtų pripažįstama visose valstybėse narėse. Europos neįgaliųjų kortelės tikslas – palengvinti laisvą žmonių su negalia judėjimą Europos Sąjungoje bei suteikti jos turėtojui galimybes naudotis lengvatinėmis sąlygomis tokiomis paslaugomis, kaip transporto, kultūros, laisvalaikio, sporto.

Europos neįgaliojo kortelės iniciatyva remiasi patirtimi, įgyta 2016–2018 m. vykdant bandomąjį Europos neįgaliojo kortelės projektą aštuoniose valstybėse narėse (Belgijoje, Kipre, Estijoje, Suomijoje, Italijoje, Maltoje, Rumunijoje ir Slovėnijoje). Atlikus bandomąjį tyrimą, padaryta išvada, kad Europos neįgaliojo kortelė galėtų būti pripažinta ir taikoma visoje Europos Sąjungoje, kas padės įgyvendinti Europos socialinių teisių ramsčio 3, 17 ir 20 principus dėl lygių galimybių, neįgaliųjų įtraukties ir galimybėmis naudotis pagrindinėmis paslaugomis, taip pat  Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus (10 tikslas – mažinti nelygybę šalyse ir tarp jų).

Europos Komisija kviečia valstybes nares teikti siūlymus, atsiliepimus, nuomones dėl Europos neįgaliojo kortelės poveikio vertinimo ir tai yra tik pirmasis etapas poveikio vertinimo procese, kuris truks iki 2022 gruodžio 21 d. (vidurnakčio Briuselio laiku). 2023 m. pradžioje šioje interneto svetainėje 24 oficialiosiomis ES kalbomis bus paskelbtos 12 savaičių truksiančios viešos konsultacijos. Europos neįgaliojo kortelės poveikio vertinimas planuojamas baigti 2023 m. pavasarį.

Šio kvietimo tikslai:

  • informuoti visuomenę ir suinteresuotąsias šalis apie Europos Komisijos iniciatyvą sukurti Europos neįgaliojo kortelę;
  • surinkti paslaugų teikėjų ir plačiosios visuomenės nuomones apie iniciatyvą;
  • surinkti nuomones apie problemas ir įvairius jos sprendimo būdus (politikos galimybes) ir susijusius įrodymus;
  • parengti patikimą bei įrodymais pagrįstą analizę. Konsultacijos padės užtikrinti bendrą poveikio vertinimo kokybę.

Visą aktualią informaciją dėl Europos neįgaliojo kortelės (teisinį pagrindą, tikslus, tikėtiną poveikį) visomis 24 Europos Sąjungos kalbomis galima rasti Europos Komisijos interneto svetainėje: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13517-European-disability-card_en

Atkreipiame dėmesį, kad šioje Europos Komisijos interneto svetainėje „Išsakykite savo nuomonę“ siūlymus, atsiliepimus, nuomones dėl Europos neįgaliojo kortelės galima teikti visomis 24 Europos Sąjungos kalbomis.

Maloniai prašome išplatinti Europos komisijos kvietimą paslaugų teikėjų asociacijoms, vietos institucijoms, organizacijoms, atsakingoms už transporto, kultūros, laisvalaikio paslaugų teikimą.

PRIDEDAMA. Kvietimas teikti informaciją dėl poveikio vertinimo