Sprendimai lapkričio 25 d. Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje

Paskelbta 25 lapkričio, 2021 m., skiltyje Naujienos

Lapkričio 25 d. Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimta 10 sprendimų. 1 sprendimas nepriimtas.

Sprendimas priimtas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 17 d. sprendimo Nr. T9-56 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo.

2021 m. lapkričio 3 d. Tarybos nariai Ramunė Petreikienė ir Liudvikas Žukauskas vadovaudamiesi LR vietos savivaldos įstatymo 88 straipsnio 1 dalies 1 punktu pateikė pareiškimus dėl atsistatydinimo iš Tarybos nario pareigų dėl asmeninių priežasčių. Vyriausioji rinkimų komisija priėmė sprendimą dėl naujų Tarybos narių mandatų suteikimo Jadvygai Laureckienei ir Jolantai Kidykienei. Patvirtinta nauja Ekonomikos, ūkio ir verslo komiteto sudėtis – vietoj Liudviko Žukausko į komiteto sudėtį įtraukta Jadvyga Laureckienė, taip pat patvirtinta nauja Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto sudėtis – vietoj Ramunės Petreikienės į komiteto sudėtį įtraukta Jolanta Kidykienė.

Sprendimas priimtas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo  ministro 2021 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. A1-798 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-1308 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2021 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“ Skuodo rajono savivaldybei papildomai skirta 33 800 Eur, iš jų 13 000 Eur skirta socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (laidojimo pašalpai), 23 000 Eur skirta socialinėms paslaugoms (asmenims su sunkia negalia), 2 200 Eur sumažinta dotacija būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti.

Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras planuoja papildomai surinkti pajamų už teikiamas paslaugas (3 000 Eur).

Tikslinamas lėšų, gautų neformaliajam vaikų švietimui (5 400 Eur), finansavimo šaltinis – iš dotacijos savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams į lėšas iš valstybės biudžeto.

Iš viso pajamų planas didinamas 36 800 Eur.

Iš nepaskirstytų lėšų rezervo (184 233 Eur) ir direktoriaus rezervo (9 287 Eur) skiriama:

  1. Ylakių gimnazijai – 600 Eur stadiono kadastriniams matavimams atlikti.
  2. Skuodo muziejui – 670 Eur komunalinių paslaugų išlaidoms padengti.
  3. Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrui – 3 000 Eur dalyvauti Lietuvos Regionų krepšinio lygos čempionate.
  4. Skuodo Bartuvos progimnazijai – 4 500 Eur komunalinių paslaugų išlaidoms padengti.
  5. Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijai – 6 200 komunalinių paslaugų išlaidoms padengti.
  6. 178 550 Eur skiriama biudžetinėms įstaigoms darbo užmokesčiui už gruodžio mėn. išmokėti.

Mokymo lėšų rezervo likutis (17 720 Eur) paskirstytas vaikų lopšeliams-darželiams darbo užmokesčio trūkumui už gruodžio mėnesį padengti: Skuodo vaikų lopšeliui-darželiui – 11 175 Eur, Ylakių vaikų lopšeliui-darželiui – 2 407 Eur, Mosėdžio vaikų lopšeliui-darželiui – 4 138 Eur.

Savivaldybės biudžetas taip pat tikslinamas dėl asignavimų valdytojų pateiktų prašymų pakeisti jų turimų asignavimų paskirtį pagal programas, ekonominę ir funkcinę klasifikacijas.

Sprendimas priimtas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T9-157 „Dėl didžiausio  leistino  pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“  1.17 papunkčio pakeitimo.

Didinamas 4,5 pareigybėmis didžiausias leistinas pareigybių skaičius Skuodo socialinių paslaugų šeimai centui:

1,5 pareigybės asmeninio asistento, nes didėja paslaugų gavėjų skaičius (pareigybės finansuojamos iš Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirtų lėšų asmeninei pagalbai teikti);

1 pareigybė gerovės konsultanto (pareigybė finansuojama iš projekto „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Skuodo rajono savivaldybėje“ lėšų);

1 pareigybė globos koordinatoriaus, globos centro veiklų koordinatoriaus (pareigybė finansuojama iš „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtros“ projekto lėšų);

1 pareigybė socialinio darbuotojo, nes didėja darbų apimtys (pareigybė finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų).

Sprendimas priimtas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų komunalinių išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Siekiant sumažinti finansinę naštą asociacijoms, parengtas Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų komunalinių išlaidų kompensavimo aprašas.

Pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymo nuostatas, pasirašius turto panaudos sutartį, panaudos gavėjo pareiga savo lėšomis atlikti ne tik nekilnojamojo daikto einamąjį ir statinio kapitalinį remontą, kito ilgalaikio materialiojo turto remontą, bet ir apmokėti visas turto išlaikymo išlaidas. Tai papildoma našta nevyriausybinėms organizacijoms, kurios pajamų neturi. Pagal Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą, nevyriausybinių organizacijų finansavimo iš savivaldybės biudžeto tvarką, šių lėšų administravimo tvarką ir finansuotinas nevyriausybinių organizacijų veiklos sritis, atsižvelgdama į Nevyriausybinių organizacijų plėtros valstybės politiką ir įvertindama vietos bendruomenės poreikius, nustato Savivaldybės taryba.

Sprendimas priimtas. Dėl materialaus ilgalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

Perimta 12 mobilių vaizdo įrašymo ir transliavimo įrenginių, kurie bus naudojami hibridinėms klasėms įrengti. Vieneto įsigijimo vertė – 1 072,06 Eur, bendra vertė – 12 864,72 Eur. Šiuo metu turtas jau yra Skuodo rajono mokyklose ir paskirstytas taip: Pr. Žadeikio gimnazijai 3 vnt., Bartuvos progimnazijai 3 vnt., Ylakių gimnazijai 2 vnt., Mosėdžio gimnazijai 2 vnt., Barstyčių pagrindinei mokyklai 1 vnt., Aleksandrijos pagrindinei mokyklai 1 vnt.

Sprendimas priimtas. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo šiluma“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo.

Vadovaudamasi Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 03-96 ,,Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos‘‘, 23.4 papunkčiu, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatytomis šilumos bazinėmis kainomis, Savivaldybės taryba nustatė šilumos kainų dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams.

Savivaldybės tarybos nariai pateikė pastebėjimą, kad Tarybos nariams nėra prasmės tvirtinti šilumos kainų, kurios jau būna nustatytos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos.

Savivaldybės meras Petras Pušinskas minėjo, kad raštu kreipsis į Lietuvos savivaldybių asociaciją, kad bendrai visoje Lietuvoje būtų keliamas klausimas dėl šilumos kainos nustatymo procedūros. Svarbu, kad jos nebūtų perteklinės. Šiuo metu Savivaldybės taryba kainai jokios įtakos neturi, nieko koreguoti negali.

Sprendimas priimtas. Dėl Fizinių ir (ar) juridinių asmenų, pageidaujančių skirti lėšų Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir kelių statiniams projektuoti, remontuoti, taisyti, rekonstruoti, įrengti, pasiūlymų teikimo, vertinimo ir finansavimo tvarkos  aprašo patvirtinimo.

Tais atvejais, kai dalis savivaldybei nuosavybės teise priklausančio kelio ir kelio statinio projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo ir (ar) taisymo (remonto) išlaidų yra padengiama privačiomis fizinių ir (ar) juridinių asmenų lėšomis, tokio kelio ir kelio statinio projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo ir (ar) taisymo (remonto) darbams gali būti teikiamas prioritetas kitų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių kelių ir kelių statinių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo ir (ar) taisymo (remonto) atžvilgiu.

Sprendimas priimtas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T9-203 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Skuodo rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

1998–1999 m. buvo nupirkti butai (Skuodo m. Šatrijos g. 36-4 (39,59 kv. m), Skuodo m. Šatrijos g. 36-4A (34,48 kv. m), Skuodo m. Vytauto g. 61-3 (72,40 kv. m), Skuodo m. Vytauto g. 61-25 (82,00 kv. m)) į Lietuvą grįžtantiems tremtiniams ir politiniams kaliniams bei jų šeimų nariams apgyvendinti. Nuo 1998 m. iki šiol neatsirado norą pareiškusių asmenų grįžti į Skuodo rajoną, todėl butai kurį laiką buvo nuomojami mažas pajamas turinčioms šeimoms savivaldybės būsto nuomos sąlygomis. Vadovaujantis Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštu, 4 minėti butai perkeliami į Savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašą. Siekiama užtikrinti visuomenės interesų tenkinimą, kad gyvenamosios patalpos būtų tinkamai panaudotos.

Sprendimas nepriimtas. Dėl nemokamo keleivių vežimo reguliaraus vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo autobusų maršrutais Skuodo rajone.

Sprendimo projektas teiktas argumentuojant, kad sprendimo projekto tikslas mažinti taršą Skuodo rajone automobilių išmetamosiomis dujomis. Keisti gyventojų keliavimo įpročius, skatinti naudotis viešuoju transportu taip mažinant nuosavų automobilių srautus rajone ir kartu didinant esamo saugumą.

Sprendimo nepriėmimui įtakos turėjo nuomonė, kad nemokamas keleivių vežimas reguliaraus vietinio susisiekimo autobusų maršrutais keleivių kiekio nepadidins, jei nebus didinamas pačių maršrutų skaičius. Papildomų maršrutų įvedimas reikšmingai padidintų finansines išlaidas.

Sprendimas priimtas. Dėl pritarimo dalyvauti projekte partnerio teisėmis.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos vykdo 2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos projektą „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“ (toliau – Projektą), Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0009, kuriame numatytas veiklos „Kelio ženklų projektavimas ir įrengimas saugomose teritorijose prie vietinės reikšmės kelių“ įgyvendinimas. Veiklos tikslas – užtikrinti informacijos apie saugomas teritorijas pateikimą vietinės reikšmės keliuose, įrengiant informacinius kelio ženklus: Nr. 628 „Krypties rodyklė į lankytiną vietą“ ir Nr. 629 „Lankytinos vietos pavadinimas“, saugomose teritorijose. Projekto metu Skuodo rajone preliminariai gali būti pastatyti 29 vienetai kelio ženklų  Nr. 629 (Apuolės kraštovaizdžio draustinis, Bartuvos ichtiologinis draustinis ir kiti) ir 2 vienetai kelio ženklų Nr. 628 (Šauklių kulto vieta ir Mosėdžio akmuo). Po projekto įgyvendinimo ženklai turėtų būti perduoti kaip trumpalaikis turtas Skuodo rajono savivaldybės administracijai.

Į darbotvarkę įtrauktas klausimas. Sprendimas priimtas. Dėl 2022 metų paskelbimo Žemaičių kalbos metais Skuodo rajono savivaldybėje.

Šiaulių universiteto profesorius, lituanistas, skuodiškis Juozas Pabrėža kreipėsi į Skuodo rajono nevyriausybines organizacijas, įstaigas, politikus su iniciatyva 2022 metus paskelbti žemaičių kalbos metais. Šio kreipimosi tikslas – išlaikyti ir populiarinti žemaičių kalbą ne tik regione, bet ir visoje šalyje. Prie šios iniciatyvos jau prisijungė dalis Žemaitijos savivaldybių, šiai idėjai 2021 m. lapkričio 16 d. vykusiame posėdyje pritarė ir Skuodo rajono savivaldybės Kultūros ir meno taryba.