Sprendimai gruodžio 23 d. Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje

Paskelbta 28 gruodžio, 2021 m., skiltyje Naujienos

Gruodžio 23 d. Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimta 16 sprendimų. 1 sprendimas atidėtas tolesniam svarstymui.

Sprendimas priimtas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. 977 „Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo“ Skuodo rajono savivaldybei skirta 54 425 Eur išlaidoms, patirtoms vykdant įsipareigojimus vietinio (miesto ir priemiesčio) transporto vežėjams, kurie negavo pajamų dėl su COVID-19 pandemija susijusių keleivių vežimo apribojimų, esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, kompensuoti.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 993 „Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo“ Skuodo rajono savivaldybei skirta 4 221 Eur patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti. Šios lėšos paskirstytos Skuodo rajono savivaldybės administracijai mobiliojo punkto įrengimo ir darbo jame organizavimo išlaidoms kompensuoti.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo  ministro 2021 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. A1-858 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-1308 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2021 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“ Skuodo rajono savivaldybei papildomai 7 700 Eur sumažinta dotacija socialinei paramai mokiniams.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. V-2766 „Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“ Skuodo rajono savivaldybei skirta 3 232,30 Eur asmens sveikatos priežiūros įstaigoms už ėminių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimui ar greitajam testui paėmimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimo ar greitojo testo atlikimo paslaugas, suteiktas ne mobiliuosiuose punktuose atliktus tyrimus (už 2021 m. liepos–rugsėjo mėn.).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-2789 „Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“ Skuodo rajono savivaldybei skirta 1 535 Eur asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms pirmines ambulatorines šeimos medicinos asmens sveikatos priežiūros paslaugas už 2021 m. lapkričio mėn. paskiepytus pirmąja nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos doze asmenis.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-2800 „Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“ Skuodo rajono savivaldybei skirta 19 897,13 Eur asmens sveikatos priežiūros įstaigų patirtų išlaidų už 2021 m. spalio mėnesį darbo užmokesčiui kompensuoti.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-2798 „Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“ Skuodo rajono savivaldybei skirta 31,29 Eur asmens sveikatos priežiūros įstaigų patirtoms išlaidoms už informacijos apie kitoje šalyje asmeniui atliktą skiepijimą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina ar persirgimą   COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) pagal asmens pateiktą kitos šalies sveikatos priežiūros įstaigos jam išduotą dokumentą, kuriuo patvirtinamas teigiamu PGR tyrimu diagnozuotas persirgimas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), įvedimą į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą 2021 metų rugsėjo–lapkričio mėnesiais kompensuoti.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-2815 „Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“ Skuodo rajono savivaldybei skirta 17 990,06 Eur asmens sveikatos priežiūros įstaigų patirtoms išlaidoms už ėminių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimui ar greitajam testui paėmimo mobiliuosiuose punktuose ir COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimo ar greitojo testo atlikimo paslaugas už 2021 metų spalio–lapkričio mėnesius padengti.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-2817 „Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“ Skuodo rajono savivaldybei skirta 9 766,70 Eur asmens sveikatos priežiūros įstaigų patirtoms išlaidoms už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensuoti už 3 mėnesius (2021 m. rugsėjo–lapkričio mėnesius).

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka dėl neužimtų etatų nepanaudos apie 26 000 Eur darbo užmokesčio fondo. Dalis šių lėšų (12 545 Eur) perskirstoma kitiems asignavimų valdytojams:

  1. Mosėdžio gimnazijai – 3 980 Eur komunalinių paslaugų išlaidoms padengti.
  2. Mosėdžio vaikų lopšeliui-darželiui – 630 Eur komunalinių paslaugų išlaidoms padengti.
  3. Skuodo rajono kultūros centrui – 2 960 Eur darbo užmokesčiui už gruodžio mėn. išmokėti.
  4. Skuodo Bartuvos progimnazijai – 3 500 Eur komunalinių paslaugų išlaidoms padengti.
  5. Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijai – 1 475 Eur, iš jų 1 200 Eur komunalinių paslaugų išlaidoms padengti, 275 Eur kitoms išlaidoms.

Savivaldybės biudžetas taip pat tikslinamas dėl asignavimų valdytojų pateiktų prašymų pakeisti jų turimų asignavimų paskirtį pagal programas, ekonominę ir funkcinę klasifikacijas.

Sprendimas priimtas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais kasmet rengiamas Savivaldybės strateginis veiklos planas (toliau – SVP) 3 metų laikotarpiui. Skuodo rajono savivaldybės strateginio planavimo komisija patvirtino prioritetus bei maksimalių asignavimų planą 2022–2024 m. SVP rengtas atsižvelgiant į tai bei į naujausius teisės aktus, reglamentuojančius darbo apmokėjimo tvarką, bazinius dydžius ir pan.

SVP įgyvendinimui reikalingos lėšos:

2022 m. iš viso 27,8 mln. Eur, iš jų savivaldybės biudžeto lėšos – 14,0 mln. Eur.

2023 m. iš viso 31,4 mln. Eur, iš jų savivaldybės biudžeto lėšos – 14,1 mln. Eur.

2024 m. iš viso 26,3 mln. Eur, iš jų savivaldybės biudžeto lėšos – 14,0 mln. Eur.

Sprendimas priimtas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos struktūra ir didžiausias leistinas pareigybių skaičius yra patvirtinti Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018-09-27 sprendimu Nr. T9-186 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“.

PATVIRTINTAS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR SENIŪNIJŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIUS

Administracijoje Seniūnijose
Valstybės tarnautojai 63 x x 18 x x
Specialistai, dirbantys pagal darbo sutartis 14

(buhalteriai, informatikas, mero sekretorė, archyvarės)

x x 9

(socialinio darbo organiza-toriai)

x
Darbuotojai, atliekantys ūkines funkcijas x x 3

(ūkvedys ir vairuotojai)

 

x x 41,5

(ūkvedžiai, darbininkai ir kūrikai)

 

Iš viso: 148,5 63 14 3 18 9 41,5
80 68,50

Daugėjant savivaldybei pavedamų funkcijų, nukenčia jų vykdymo kokybė. Įvertinus susidariusią situaciją bei vykdant teisės aktų reikalavimus kai kurioms pareigybėms nuo 2022 m. kovo 1 d. bus pakeista administracijos struktūra, nekeičiant didžiausio leistino skaičiaus.

Numatoma tokia Savivaldybės administracijos struktūra:

1. Administracijos direktorius.

2. Administracijos direktoriaus pavaduotojas.

3. Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai:

3.1. Bendrųjų reikalų skyrius – 7 pareigybės (Įsteigiamas Bendrųjų reikalų skyrius, kuriam priskiriamos mobilizacijos, aplinkosaugos, kompiuterinių technologijų bei transporto ir ūkio dalies funkcijos).

3.2. Biudžeto valdymo skyrius – 4 pareigybės (Pasikeitus Buhalterinės apskaitos įstatymui, keičiamas skyriaus pavadinimas vietoj Finansų skyriaus).

3.3. Centralizuoto vidaus audito tarnyba – 2 pareigybės.

3.4. Finansinės apskaitos skyrius – 13 pareigybių (Pasikeitus Buhalterinės apskaitos įstatymui, keičiamas skyriaus pavadinimas vietoj Buhalterinės apskaitos skyriaus).

3.5. Kultūros ir turizmo skyrius – 4 pareigybės (Perskirsčius funkcijas steigiamas skyrius, kurio funkcijos atskiriamos nuo Švietimo skyriaus).

3.6. Statybos, investicijų ir turto valdymo skyrius – 9 pareigybės (Perskirsčius funkcijas keičiamas skyriaus pavadinimas vietoj Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus).

3.7. Socialinės paramos skyrius – 8 pareigybės.

3.8. Švietimo ir sporto skyrius – 4 pareigybės (Atskyrus kultūros ir turizmo funkcijas, keičiamas skyriaus pavadinimas).

3.9. Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius – 11 pareigybių.

3.10. Viešųjų pirkimų skyrius – 4 pareigybės (Pasikeitus Viešųjų pirkimų įstatymui bei įvedus reikalavimą pavaldžių įstaigų viešuosius pirkimus, kurie viršija 15 tūkst. eurų savivaldybei vykdyti centralizuotai, steigiamas naujas skyrius, darbuotojus perkeliant iš Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus).

3.11. Žemės ūkio skyrius – 6 pareigybės.

4. Į Savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai:

4.1. Jaunimo reikalų koordinatorius (vyriausiasis specialistas) – 1 pareigybė.

4.2. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius (vyriausiasis specialistas) – 1 pareigybė.

4.3. Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas) – 1 pareigybė.

4.4. Vyriausieji specialistai – 3 pareigybės (civilinės saugos, strateginio planavimo ir korupcijos prevencijos).

5. Savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai (filialai):

5.1. Aleksandrijos seniūnija – 8 pareigybės;

5.2. Barstyčių seniūnija – 7 pareigybės;

5.3. Ylakių seniūnija – 9,5 pareigybės;

5.4. Lenkimų seniūnija – 7 pareigybės;

5.5. Mosėdžio seniūnija – 5 pareigybės;

5.6. Notėnų seniūnija – 6 pareigybės;

5.7. Skuodo seniūnija – 10 pareigybių;

5.8. Skuodo miesto seniūnija – 10 pareigybių;

5.9. Šačių seniūnija – 6 pareigybės.

Atlikus struktūrinius pakeitimus, iš biudžeto papildomai reikės apie 50 000 Eur.

Sprendimas priimtas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo ir priedo pakeitimo.

Skuodo rajono savivaldybės taryba 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T9-60 buvo patvirtinusi Skuodo rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), kurio priede nustatyti konkretūs koeficientų dydžiai. Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T9-144 aprašo priedas pakeistas, kadangi keitėsi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu (toliau – Įstatymas) nustatyti švietimo pagalbos įstaigų vadovų koeficientai. Nuo 2022 m. sausio 1 d. keičiasi Įstatymu nustatyti pareiginės algos koeficientų minimumai, kurie yra didesni už dabar patvirtintus, todėl pakeistas Aprašo priedas. Apraše keisti kai kurie neatitikimai Įstatyme nustatytam reglamentavimui.

Sprendimas įgyvendinamas iš savivaldybės biudžeto lėšų, 2022 m. papildomai reikės apie 19 700 Eur.

Sprendimas priimtas. Dėl Viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Skuodo rajono savivaldybė arba kai Savivaldybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustatė, kad viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė arba kai savivaldybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų darbo apmokėjimo tvarką nustato savivaldybės taryba. Tvarkoje reglamentuojama, iš ko susideda įstaigų vadovų mėnesinė alga, kaip nustatomos pastovioji ir kintamoji mėnesinės algos dalys, galimų išmokų dydžiai, viešinimo būdai. Skuodo rajono savivaldybei priklauso dvi viešosios įstaigos – VšĮ Ylakių globos namai ir VšĮ Skuodo informacijos centras.

Sprendimas priimtas.  Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T9-157 „Dėl didžiausio  leistino  pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“  1 punkto 7 eilutės pakeitimo.

Parengtas sprendimo projektas atsižvelgiant į Skuodo vaikų lopšelio-darželio 2021 m. gruodžio 8 d. raštą Nr. R2-345 „Dėl papildomo etato skyrimo“. Skuodo vaikų lopšelio-darželiui didinamas didžiausias leistinas pareigybių skaičius 0,5 pareigybe.  0,5 mokytojo padėjėjo  pareigybės reikalinga pagalbos teikimui privalomo ikimokyklinio ugdymo vaikams. Lėšos skiriamos iš valstybės biudžeto.

Sprendimas priimtas.  Dėl uždarosios akcinė bendrovės „Skuodo vandenys“ apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio nustatymo.

Vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-91 „Dėl Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ patvirtintos Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos (toliau – Metodika) 12 punktu, Skuodo rajono savivaldybės taryba 2020-11-26 sprendimu Nr. T9-199 „Dėl  uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio nustatymo“ patvirtino UAB „Skuodo vandenys“ apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio tarifus. Vadovaujantis Metodikos 14 punktu, apskaitos prietaisų priežiūros mokestis nepasibaigus veiklos plano vykdymo laikotarpiui gali būti perskaičiuojamas vartotojų kainų indeksui pasikeitus daugiau kaip 10 proc. UAB „Skuodo vandenys“ 2021-12-07 raštu Nr. VR1-409 „Dėl apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio nustatymo“ pateikė apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio projekto aiškinamąjį raštą ir   prašymą nustatyti apskaitos prietaisų priežiūros mokestį vartotojų kainų indeksui pasikeitus daugiau kaip 10 proc.

Sprendimas priimtas.  Dėl Skuodo rajono savivaldybės specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo.

Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymas reglamentuoja, kad savivaldybė sodininkų bendrijas gali remti rengdama  specialiąją sodininkų bendrijų rėmimo programą, kuri  skirta teikti dalinę finansinę paramą Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje esančioms sodininkų bendrijoms, siekiančioms tinkamai tvarkyti, prižiūrėti ir statyti bendrojo naudojimo objektus. Įgyvendinant programą iš dalies kompensuojamos sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo kelių, gatvių, elektros tinklų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo, kitų bendrojo naudojimo žemėje esančių statinių ar įrenginių priežiūros ir statybos darbų, teisinės registracijos bei techninės dokumentacijos rengimo išlaidos.

Sprendimas priimtas.  Dėl Skuodo rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos nario pakeitimo.

Komisijos nariu buvo buvęs Skuodo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas Rimvydas Daukšas, dabar nare tapo dabartinė minėto skyriaus vedėja Alina Anužienė.

Sprendimas priimtas.  Dėl Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo.

Atlikus Mosėdžio, Notėnų, Lenkimų ir Skuodo miesto seniūnijų dalies vietinės reikšmės kelių ir gatvių  inventorizaciją, patikslintas Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašas (toliau – Sąrašas). Parengti du sąrašai: naujas Vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašas bei Skuodo rajono savivaldybės teikiamų valstybės įmonei Registrų centrui registruoti Nekilnojamojo turto registre vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašas. Atsižvelgiant į gyventojų ir seniūnijų prašymus į vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą įrašyti nauji keliai, gatvės. Patikslinti inventorizuotų kelių ir gatvių ilgiai bei pločiai.

Sprendimas priimtas. Dėl esamų gatvių pratęsimo Skuodo rajono gyvenamosiose vietovėse.

Pakeistos Skuodo rajono Ylakių seniūnijos Nausėdų kaimo Skuodo gatvės, Mosėdžio seniūnijos Mosėdžio miestelio Liepų gatvės, Šačių seniūnijos Šačių kaimo Dariaus ir Girėno gatvės ir Skuodo seniūnijos Narvydžių kaimo J. Basanavičiaus gatvės geografinės charakteristikos, pratęsiant šių gatvių pavadinimus iki gyvenamųjų vietovių ribos.

Sprendimas priimtas. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos.

Tikslas išnuomoti neužimtas, savivaldybės veiklai vykdyti nereikalingas penkias 25,77 kv. m dydžio patalpas (Mosėdžio g. 55, Šauklių k., Mosėdžio sen., Skuodo r.). Šias patalpas galima nuomoti grožio paslaugoms teikti. Pradinė nuomos kaina už 1 kv. m – 0,44 Eur, bendra nuomos kaina už 25,77 kv. m 11,24 Eur.

Sprendimas priimtas. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos.

Tikslas išnuomoti neužimtas, ligoninės veiklai vykdyti nereikalingas 13,82 kv. m dydžio patalpas, esančias Respublikinės Klaipėdos ligoninės Skuodo filialo pastate Šatrijos g. 3-1, Skuodo m. Šias patalpas norėtų išsinuomoti UAB „Echomeda“ (toliau–bendrovė), nes jai, šalia nuomoti teikiamų patalpų, iki 2023-02-28 yra išnuomotos trys patalpos, kuriose bendrovė teikia medicininės paskirties paslaugas. Ji nori teikti daugiau medicininės paskirties paslaugų, pasikviesti įvairių specialybių gydytojų konsultantų, tam šiuo metu nuomojamos patalpos per mažos. Pradinė nuomos kaina už 1 kv. m – 1,09 Eur, bendra nuomos kaina už 13,82 kv. m 15,09 Eur.

Sprendimas priimtas. Dėl Parduodamų Skuodo rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo pakeitimo.

Pakoreguotas Parduodamų Skuodo rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašas (toliau – sąrašas).

Pakeistas sąrašo 2 punktas, nes 9/20 (147,45 kv. m) gyvenamo namo su priklausiniais Ylakių sen., Bučių k. 2, buvo parduota pastato nuomininkui, liko 11/20 (179,97 kv. m) gyvenamo namo.

Sąrašas papildytas 32 ir 33 punktais, nes butą su priklausiniais Skuodo m. Basanavičiaus g. 34-9 ir gyvenamojo namo dalį Mosėdžio sen. Šatraminių k. Koplyčios g. 8 norima parduoti aukciono būdu.

Išbraukti iš sąrašo 6 parduoti turto objektai: 4 punkte nurodytas butas su priklausiniais Ylakių sen. Raudonių k. Gaivenio g. 6-2; 19 punkte – butas su priklausiniais Skuodo m. Birutės g. 29-4; 20 punkte – butas su priklausiniais Skuodo m. Birutės g. 29-5; 22 punkte – butas su priklausiniais Skuodo m. Laisvės g. 31-1; 23 punkte – butas su priklausiniais Skuodo m. Laisvės g. 31-2; 27 punkte – butas su priklausiniais Mosėdžio g. 44-4.

Sprendimas priimtas. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Perimtas Skuodo rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantis šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomas ilgalaikis ir trumpalaikis turtas ir perduotas Skuodo rajono savivaldybės pedagoginei psichologinei tarnybai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Turtas yra Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Tarnyba juo naudojasi atliekant vaiko kognityvinių (pažintinių) funkcijų, elgesio ir emocijų sunkumų, raidos lygio vertinimą. Turtas reikalingas tolimesnei tarnybos veiklai vykdyti. Perimamo turto bendra įsigijimo vertė  632,35 Eur, iš jų ilgalaikio turto 511,35 Eur, trumpalaikio turto 121 Eur.

Sprendimas priimtas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T9-159 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ teikiamų paslaugų Skuodo higienos ir sveikatingumo centre įkainių nustatymo“ pakeitimo.

Papildytas Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimas Nr. T9-159 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ teikiamų paslaugų Skuodo higienos ir sveikatingumo centre įkainių nustatymo“ šiais papunkčiais:

1.1.14. viso baseino užsakymas grupiniams užsiėmimams – 45 Eur;

1.2.10. visos pirčių zonos užsakymas grupiniams užsiėmimams – 19 Eur;

1.3.15. viso baseino ir pirčių zonos užsakymas grupiniams užsiėmimams – 60 Eur.

Išdėstyti Skuodo higienos ir sveikatingumo centre teikiamų paslaugų įkainiai bus taikomi nuo 2022 m. sausio 1 d.