Skuodo rajono savivaldybės administracija skelbia partnerių, teiksiančių integralią pagalbą 2022-2029 m., atranką

Paskelbta 26 rugsėjo, 2022 m., skiltyje Naujienos

Integrali pagalba –  dienos socialinė globa ir slauga teikiama įgyvendinant 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis finansuojamą projektą (toliau– projektas) šioms asmenų grupėms: vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims.

Projekto partneriais gali būti šios organizacijos:

Viešieji ir privatieji juridiniai asmenys, teikiantys integralią pagalbą.

Projekto partneriams keliami šie reikalavimai:

  1. Turėti ne mažesnę nei 2 metų dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimo patirtį;
  2. Įgyvendinant projektą, užtikrinti jo atitiktį dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimo reikalavimus (turėti reikiamas licencijas šioms paslaugoms teikti).
  3. Paslaugas teikiančių darbuotojų personalas – mobili komanda– socialinių paslaugų srities ir slaugos specialistai (socialinis darbuotojas, slaugytojas, slaugytojo padėjėjas, prireikus (psichologas, reabilitacijos specialistas) struktūra, skaičius, išsilavinimas turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus.
  4. Mobili komanda įdarbinta toje pačioje integralią pagalbą teikiančioje įstaigoje (išskyrus psichologus, reabilitacijos specialistus ir kt.)

 Partnerių teiksiančių Integralią pagalbą atranka vykdoma vadovaujantis šiais teisės aktais:

  1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu  Nr. A1-552 patvirtintas   Integralios pagalbos plėtros 2022-2029 m. veiksmų planas.
  2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. V-691 patvirtintu Bendrosios praktikos slaugos paslaugų teikimo integralią pagalbą gaunantiems asmenims tvarkos aprašu.

Informacija pridedama:

  1.  A1-552 Dėl Integralios pagalbos plėtros 2022–2029 metų veiksmų plano patvirtinimo    (e-tar.lt)
  2. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/95b6f040b48f11ec8d9390588bf2de65/asr
  3. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. A1-696 patvirtintais Skuodo rajono savivaldybė administracijos partnerių, teiksiančių Integralią pagalbą 2022-2029 m., atrankos nuostatais.
  4. Įsakymas dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos partnerių, teiksiančių integralią pagalbą 2022–2029 m., atrankos nuostatų patvirtinimo

Įstaigos ar organizacijas norinčios dalyvauti partnerių teiksiančių Integralią pagalbą atrankoje  užpildo: Atrankos paraišką  ir pateikia paraiškoje išvardintus priedus. Atrankos paraiška

Paraiškos priimamos nuo 2022m. rugsėjo 26 d. iki 2022 m. spalio 10 d. Paraiška turi būti  užpildyta, lietuvių kalba, išspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta.

Paraiška turi būti pateikta paštu, registruotu laišku Socialinės paramos skyriui 104 kabinetas Vilniaus g. 13, LT-98118 Skuodas.

Konsultacijos paraiškų pateikimo klausimais teikia Skuodo rajono savivaldybės  administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Rasa Noreikienė tel. (8440) 45 585,               el.p. rasa.noreikiene@skuodas.lt vyriausioji specialistė (socialinių paslaugų) Jadvyga Kažienė tel. (8440) 45 875, el.p.jadvyga.kaziene@skuodas.lt