Skuodo rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto projektas teikiamas viešam svarstymui

Paskelbta 2 vasario, 2022 m., skiltyje Naujienos

Skuodo rajono savivaldybės 2022 m. biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos 2022 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (toliau – įstatymu), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašu, Savivaldybės 2022–2024 metų strateginiu veiklos planu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldybės biudžeto projekto rengimą, Savivaldybės asignavimų valdytojų pateiktais sąmatų projektais bei biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas prognozėmis.

Įstatymu patvirtinti šie 2022 metų savivaldybių biudžetų finansiniai rodikliai:

1. gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais), išskyrus fiksuoto dydžio gyventojų pajamų mokestį, mokamą už pajamas, gaunamas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, tenkanti visų savivaldybių biudžetams nuo šio mokesčio pajamų į konsoliduotus valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus, – 48,12 procento, kurią sudaro pastovioji dalis – 42,77 procento, kintamoji dalis – 5,35 procento;

2022 metų sumas kintamajai gyventojų pajamų mokesčio daliai apskaičiuoti sudaro:

1 596 000 Eur – 2018–2021 metų sumos kintamajai gyventojų pajamų mokesčio daliai apskaičiuoti;

93 000 Eur – minimaliesiems koeficientams padidinti;

129 000 Eur – Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų bei valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio padidinimas  iki 181 Eur;

96 000 Eur – minimaliajai mėnesinei algai padidinti;

38 000 Eur – kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti;

10 000 Eur – Transporto lengvatų įstatymo Nr.  VIII-1605 5 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymui Nr. XIII-3333 įgyvendinti.

2. Skuodo rajono savivaldybės biudžetui skiriama 0,5853 proc. gyventojų pajamų mokesčio dalis, pagal kurią Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos faktiškai įplaukusias lėšas iš gyventojų pajamų mokesčio perveda savivaldybei;

3. gyventojų pajamų mokesčio dalis, reikalinga prognozuojamoms pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio apskaičiuoti, Skuodo rajono savivaldybei yra 100 procentų.

4. valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams. Įstatymo 4 priede numatytos bendros dotacijų sumos. Kiekviena valstybės institucija ir įstaiga joms priskirtas valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas savo įsakymais paskirsto savivaldybėms (Pridedama: valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos Skuodo rajono savivaldybės biudžetui).

Įstatymu numatomas Skuodo rajono savivaldybės biudžeto finansinis rodiklis – prognozuojamos pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio, išskyrus fiksuoto dydžio gyventojų pajamų mokestį, mokamą už pajamas, gaunamas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, kuriuo savivaldybė privalo vadovautis rengdama savo biudžetą. 2022 m. prognozuojamos pajamos 12 706 000 Eur. Į prognozuojamų pajamų rodiklį neįskaitomos savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamos, vietinės rinkliavos, pajamos, priskirtos pagal Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos. Nuo 2022 m. sausio 1 d., pasikeitus Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymui, į savivaldybės prognozuojamas pajamas nebeįskaitomos pajamos iš žemės mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio, paveldimo turto mokesčio, pajamos, gautos už valstybinės žemės nuomą, kitos neišvardintos pajamos.

Lyginant su 2021 metais 2022 metų savivaldybės pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti yra didesnės 1 626 000 Eur.

Prognozuojamos pajamos 2021 metai 2022 metai Skirtumas
Gyventojų pajamų mokestis 11 144 000 12 727 000 1 583 000
Žemės mokestis 350 000 320 000 -30 000
Paveldimo turto mokestis 3 000 5 000 2 000
Nekilnojamojo turto mokestis 148 000 170 000 22 000
Nuomos mokestis už valstybinę žemę 70 000 74 000 4 000
Valstybės rinkliava 20 000 25 000 5 000
Vietinė rinkliava* 10 000 10 000 0
Kitos neišvardintos pajamos 10 000 50 000 40 000
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos** 10 000 10 000 0
Iš viso 11 765 000 13 391 000 1 626 000

*Vietinės rinkliavos (išskyrus vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų bei atliekų tvarkymą).

**Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (išskyrus žemės realizavimo pajamas).

Skuodo rajono savivaldybės biudžeto pajamų planas pagal finansavimo šaltinius:

Finansavimo šaltinis 2021 metų patikslintas planas 2022 metų planas Skirtumas
Savivaldybės biudžeto pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti 11 765 000 13 391 000 +1 626 000
Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą 513 800 513 000 -800
Biudžetinių įstaigų pajamos už paslaugas 295 900 290 800 -5 100
Aplinkos apsaugos specialioji programa 40 100 40 000 -100
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 601 611 286 500 -315 111
Mokymo lėšos 4 273 400 4 891 600 +618 200
Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams 2 271 859 2 410 000 +138 141
Valstybės investicijų programa 646 000 0 -646 000
Kelių priežiūros ir plėtros programa 1 005 100 0 -1 005 100
Kitos dotacijos ir lėšos 1 222 067 490 200 -776 367
Iš viso 22 634 837 22 313 100 -309 668
Skolintos lėšos 500 200 533 400 +33 200
Metų pradžios likutis 261 600 1 534 800 +1 273 200
Apyvartos lėšos 128 442 128 482 +40

Lyginant su patikslintu 2021 metų biudžetu, planuojamas savivaldybės 2022 metų biudžeto pajamų planas yra mažesnis 309 668 Eur. Į 2022 metų savivaldybės biudžeto pajamų planą dar neįtrauktos lėšos, skiriamos savivaldybėms Vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti ir pan. Kai valstybės institucijos ir įstaigos atitinkamas lėšas paskirstys savivaldybėms, bus tikslinamas ir savivaldybės 2022 metų biudžetas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi, savivaldybės biudžeto einamųjų metų pajamos yra koreguojamos pridedant nepanaudotą pajamų dalį – praėjusių metų (2021 metų) biudžeto pajamų dalį, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus.

2021 metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija panaudotus asignavimus, yra 1 534 900 Eur, iš jų pagal finansavimo šaltinius:

1 329 300 Eur pajamų dalis savarankiškoms funkcijoms vykdyti,

102 400 Eur pajamų dalis iš vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų bei atliekų tvarkymą,

66 700 Eur biudžetinių įstaigų pajamos,

11 200 Eur aplinkos apsaugos specialiosios programos pajamos,

21 900 Eur pajamos už valstybinės miesto žemės pardavimą,

3 100 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų finansavimo šaltinių pajamos,

300 Eur kitos pajamos pagal sutartis.

Daugiausia lėšų pagal visus finansavimo šaltinius planuojama skirti Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai – 9 274 400 Eur arba 38 proc. viso savivaldybės biudžeto. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programai numatyta skirti 4 367 200 Eur (17,9 proc.). Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programai planuojama skirti 2 272 600 Eur (9,3 proc.). Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programai planuojama skirti 4 082 000 Eur (16,7 proc.). Tvarios aplinkos apsaugos, verslo ir žemės ūkio plėtros programai planuojama skirti 1 582 500 Eur (6,5 proc.). Infrastruktūros ir investicijų plėtros programai planuojama skirti 2 802 400 Eur (11,5 proc.).

Taip pat įstatyme reglamentuotos savivaldybių skolos, skolinimosi ir garantijų limitai:

– savivaldybės skola (pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant paskolos, finansinės nuomos (lizingo) sutartis, bet neapsiribojant jomis) negali viršyti 60 procentų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio;

– savivaldybės, kurios biudžetas planuojamas, tvirtinamas, keičiamas ir vykdomas vadovaujantis Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies nuostatomis, metinio grynojo skolinimosi suma negali viršyti 1,5 procento biudžeto pajamų dėl 2022 metams prognozuojamo neigiamo produkcijos atotrūkio nuo potencialo.

Skuodo rajono savivaldybės negrąžintų paskolų likutis 2022 m. sausio 1 d. yra 2 466 825 Eur. Tai sudaro 19,4 procentų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio. Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnyje numatyta, kad savivaldybės skola negali viršyti 60 procentų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio. Šiame straipsnyje taip pat numatyta, kad savivaldybė, kurios biudžetas planuojamas, tvirtinamas, keičiamas ir vykdomas vadovaujantis Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies nuostatomis, metinio grynojo skolinimosi suma negali viršyti 1,5 procento biudžeto pajamų dėl 2022 metams prognozuojamo neigiamo produkcijos atotrūkio nuo potencialo.

Skuodo rajono savivaldybė pagal grafiką 2022 metais turi grąžinti 533 400 Eur paskolų ir tokią pat sumą planuojama skolintis investiciniams projektams vykdyti. Esant poreikiui savivaldybė galėtų skolintis dar virš 300 000 Eur investiciniams projektams vykdyti.

Pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto galima teikti iki vasario 15 d. elektroniniu paštu [email protected] arba raštu Skuodo rajono savivaldybės administracijai (Vilniaus g. 13, Skuodas). Pasiūlymai biudžeto projekte didinti asignavimus arba numatyti naujus asignavimus bus svarstomi tik tada, kai pasiūlymo iniciatoriai nurodys šių išlaidų finansavimo šaltinį.

Skuodo rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto projektas