Popietėje su rajono verslininkais

Paskelbta 28 kovo, 2022 m., skiltyje Naujienos

Kovo 25 d. vyko Skuodo rajono savivaldybės mero Petro Pušinsko, Administracijos direktoriaus Žydrūno Ramanavičiaus, specialistų ir Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančių verslininkų susitikimas.

Skuodo rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas informavo apie Skuodo rajono savivaldybės tarybos priimtą sprendimą „Dėl Skuodo rajono savivaldybės verslumo iniciatyvų skatinimo programos verslo  įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų išlaidų daliniam kompensavimui ir verslo projektų bendrajam finansavimui skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, taip pat pabrėžė, kad besikuriantis verslas turėtų orientuotis į gamybą, nes rajone šio pobūdžio įmonių trūksta. Paramą būtų galima gauti ne tik iš savivaldybės, bet ir iš valstybinių ar europinių fondų.

Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Ona Malūkienė trumpai pristatė Skuodo rajono verslumo iniciatyvų skatinimo programos 2022 m. tikslus, prioritetus ir priemones, kurios gali būti kompensuojamos programos lėšomis. 2022 m. prioritetai: prekyba vietinių gamintojų produkcija ir inovatyvios verslo idėjos. Verslumo iniciatyvų programos lėšos sudaro 30 000 eurų. Šioms lėšoms įsisavinti galima teikti parašymus Skuodo rajono savivaldybės administracijai nuo balandžio 1 d. Verslumo iniciatyvų skatinimo programos lėšomis taip pat bus finansuojamos jaunimo verslumo gebėjimų ugdymo iniciatyvos, verslo konferencija, verslo infrastruktūros tvarkymas. Kokia verslo infrastruktūra galėtų būti tvarkoma šios programos lėšomis, kiek turėtų prisidėti patys verslininkai, kam teikti prioritetus, turėtų būti aptarta tvarkos apraše, kurį planuojama parengti balandžio mėn. Į rengėjų grupę nuspręsta įtraukti ir verslo atstovus: K. Levinską ir H. Valbasą.

Ona Malūkienė pristatė preliminarų sąrašą projektų, kurie galėtų būti finansuojami Klaipėdos regiono plėtros plano lėšomis. Kalbant apie verslo sritį, prioritetas būtų skiriamas bendradarbystės erdvės įrengimui, infrastruktūros kūrimui ir modernizavimui, siekiant įveiklinti pramonines zonas Skuodo mieste ir Mosėdžio miestelyje.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorius Žydrūnas Ramanavičius verslininkams pristatė Skuodo rajone esančią situaciją dėl pabėgėlių iš Ukrainos. Kalbėjo apie apgyvendinimo, darbo vietų, maisto ir kitų būtinųjų priemonių poreikį. Administraciją pasiekė informacija, kad pabėgėlius galėtų įdarbinti tik trys įmonės: UAB „Palink“, kavinė „Vespera“, UAB „Baldarys“.

Popietės metu įvyko susitikimas su Vidmantu Janulevičiumi, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentu. Susitikimo metu V. Janulevičius trumpai pristatė esamas verslo sąlygas, kurias ypatingai apsunkina didžiulė infliacija, sukelta kuro ir energetinių išteklių kainų.

Skuodo rajono verslininkai, dalyvavę susitikime, konkrečiais pavyzdžiais pagrindė, kad dėl brangstančių energetinių išteklių jie patiria didelių problemų. Anot UAB „Mittet“ direktorės J. Kabalinienės, gamybos kaštai praktiškai tokie patys kaip ir Norvegijoje, tik darbo užmokesčio kaštai šiek tiek mažesni.

Verslininkai kaip problemą įvardijo ir valstybės socialinę politiką – verslui trūksta darbuotojų, o valstybės socialinė politika ilgalaikių bedarbių neskatina dirbti.

Tarp kitų problemų Skuodo verslininkai paminėjo neproporcingai greitai augančius taršos mokesčio tarifus, gamybinių pakuočių tvarkymo kaštus, staigų statybinių medžiagų kainų šuolį.

V. Janulevičius informavo, kad visos šios problemos yra žinomos, jos aktualios ir kitų rajonų savivaldybėms.

Kitas išsamiai aptartas klausimas – saulės jėgainių naudojimas viešajame sektoriuje, versle.

Skuodo verslininkai iškėlė aktualią problemą – esamų el. linijų galingumas yra per mažas, kad Skuodo rajone būtų galima intensyviai plėsti saulės jėgainių parkus. ESO nebeišduoda sąlygų prisijungimui. V. Janulevičius informavo, kad el. linijų galingumo didinimui bus galima naudoti RRF lėšas. Svarbu, kad savivaldybės išvengtų „energetinio bado“. Naujuoju ES paramos laikotarpiu numatomos paskatos naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius. Planuojama, kad subsidijos sudarys 80 proc. kaštų.

V. Janulevičius išsamiai aptarė visas įmanomas saulės jėgainių panaudojimo alternatyvas, prieinamas ir skuodiškiams. Ypač akcentuota, kad nebūtina saulės jėgainių statyti Skuode, galima įsigyti ir nutolusias elektrines. Ekonominė nauda ta pati.