Informuojame, kad yra rengiamas detaliojo plano koregavimas žemės sklype Baksčių k., Mosėdžio sen., Skuodo rajone

Paskelbta 5 gegužės, 2021 m., skiltyje Naujienos

Informuojame, kad yra rengiamas Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. A1-283 „Dėl žemės sklypo Baksčių k., Mosėdžio sen., Skuodo rajone, detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklype.

Planuojama teritorija: žemės sklypas, kad. Nr. 7527/0010:210, Mosėdžio k.v.

Planavimo organizatorius: Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Vilniaus g. 13, Skuodas, tel. +370 440 73 932, el. p. [email protected], www.skuodas.lt.

Detaliojo plano koregavimo rengimo iniciatorius: UAB „M&T Energy“ direktorius Mindaugas Lukaševičius, adresas: Dvaro g. 4B, Leliūnai, Kretingos r., tel. +370 659 13 566.

Detaliojo plano rengėjas: Edvino Pūko individualios veiklos Nr. 1009572, atstovė Agnė Pūkienė, adresas: Latvių g. 5A, Kaunas, el. p. [email protected], tel. +370 650 62 197.

Planavimo pagrindas: Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-743 (2019-10-21), Nr. A1-775 (2019-11-04) ir Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis Nr. (4.7.8)-R5-705 (2019-10-28).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Nekeičiant žemės sklypo, esančio Skuodo rajono Mosėdžio seniūnijos Baksčių kaimo 14 (kadastrinis Nr. 7527/0010:210), pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, koreguoti teritorijos naudojimo reglamentus.

Papildomi planavimo uždaviniai:

Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

Papildomi reglamentai:

Teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų, numatomų inžinerinių komunikacijų tinklo išdėstymas, servitutai.

Detaliojo plano koregavimas, rengiamas supaprastinta tvarka. Turi būti atliekamas strateginio poveikio aplinkai vertinimas (SPAV).

 

Parengus detaliojo plano koregavimo sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo 2021-05-12 iki 2021-05-25 imtinai (tuo metu taip pat bus vykdoma vieša ekspozicija – ne mažiau kaip 5 d. d.) Mosėdžio seniūnijos patalpose (adresas: Kęstučio g. 4, Mosėdžio mstl.), Skuodo rajono savivaldybės Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus teritorijų planavimo dokumentų skelbimų lentoje (adresas: Vilniaus g. 13, Skuodas), teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-75-19-568) ir Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjai ar per i kad. Nr. 7527/0010:210 Mosėdžio k.v.nformacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

 Pagrindinis brėžinys

Inžinerinių tinklų schema

Susisiekimo sistemos brėžinys – schema

Atstumų iki gyvenamųjų sodybų ir vėjo jėgainių schema

Insoliacijos schema

Aiškinamasis raštas