Skuodo rajono savivaldybės žemės ūkio ir kaimo plėtros iniciatyvų skatinimo programos lėšų panaudojimo ataskaita iki birželio 28 d.

Paskelbta 28 birželio, 2024 m., skiltyje Pranešimai

Skuodo rajono savivaldybės taryba 2024 m. vasario 29 d. sprendimu Nr. T9-22 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės žemės ūkio ir kaimo plėtros iniciatyvų skatinimo programos lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo, patvirtino Skuodo rajono savivaldybės žemės ūkio ir kaimo plėtros iniciatyvų skatinimo programos lėšų administravimo tvarkos aprašą (toliau –Tvarkos aprašas), kuris nustato Skuodo rajono savivaldybės žemės ūkio ir kaimo plėtros iniciatyvų skatinimo programos (toliau – Programos) tikslus, uždavinius, finansavimo šaltinius,  lėšų administravimo tvarką bei prašymų vertinimo,  finansavimo tvarką.

Daugiau informacijos apie Programą galima rasti čia.

2024 m. Programos lėšos skiriamos šioms priemonių išlaidoms kompensuoti:

Programos priemonės kodas Programos kompensavimo priemonė Skiriamos lėšos, eurai
11.1. Melioracijos drenažo rinktuvų iki 12,5 cm  skersmens ir (ar) drenažo sistemų avarinių gedimų šalinimo darbų išlaidos.

 

80 000
11.2. Dalyvavimo konferencijose, parodose, kursuose, mokymuose, seminaruose (žemės ūkio klausimais) išlaidos. 1 000
11.3. Dalyvavimo konferencijose, parodose, kursuose, mokymuose seminaruose, renginiuose, išvykų ar susitikimų su kitų savivaldybių ūkininkais žemės ūkio klausimais transporto paslaugų įsigijimo išlaidos. 1 000
11.4. Kaimo vietovėje įsiregistravusių žemės ūkio kooperatyvų, žemdirbius vienijančių nevyriausybinių organizacijų registravimo išlaidų, šių organizacijų įstatų, valdymo organų perregistravimo išlaidos. 500
11.5. Kaimo vietovėje naujai įsikūrusių žemės ūkio kooperatyvų pirmų 5 metų veiklos administracinės, projektų rengimo išlaidos (išskyrus darbo užmokestį). 1 000
11.6.

 

Ekologinio ūkio sertifikavimo išlaidos. 4 000
11.7. Agrocheminių dirvožemio savybių  tyrimo išlaidos. 8 000
11.8. Žemės ūkio produktų perdirbimo metu galutiniam produktui pagaminti reikalingų priemonių, įrangos įsigijimo išlaidos. 1 000

 

Programos lėšos 2024 m. skiriamos šioms priemonių išlaidoms finansuoti:

Programos priemonės kodas Programos finansavimo priemonė Skiriamos lėšos, eurai
12.1. Vietiniams tiekėjams (ūkininkams), einamaisiais metais pasirašiusiems ilgalaikę (ne mažiau 6 mėn.) savo ūkio produkcijos tiekimo sutartį su Skuodo rajono ugdymo, sveikatos priežiūros, globos, slaugos ir kt. įstaigomis. 1 000
12.2. Melioracijos sistemų naudotojų asociacijų, žemės ūkio veikla užsiimančių subjektų ir fizinių ir (ar) juridinių asmenų, dalyvaujančių Nacionalinių ar Europos Sąjungos remiamuose projektuose, išlaidų dalinis finansavimas.

 

0
12.3. Skuodo rajono renginių, susijusių su žemės ūkio klausimais, organizavimas. 1 500
12.4. Žemės ūkio parodų ir kitų renginių ar susitikimų su kitų savivaldybių ūkininkais (dalyvavimo žemės ūkio klausimais) organizavimas. 1 000

 

Iki birželio 28 d. Programos dalyviai pateikė 15 prašymų dėl finansavimo skyrimo iš Programos lėšų pagal šias  priemones:

Programos priemonės kodas Programos kompensavimo priemonė Prašymų kiekis, vnt. Prašoma suma, eurai Programai pateiktų prašymų vertinimo komisijos siūlymas skirti lėšas, eurai Pastabos
11.1. Melioracijos drenažo rinktuvų iki 12,5 cm  skersmens ir (ar) drenažo sistemų avarinių gedimų šalinimo darbų išlaidos.

 

3 9 237,13 7 389,71
11.3. Dalyvavimo konferencijose, parodose, kursuose, mokymuose seminaruose, renginiuose, išvykų ar susitikimų su kitų savivaldybių ūkininkais žemės ūkio klausimais transporto paslaugų įsigijimo išlaidos. 4 344,00 204,00  1 prašymas buvo nevertinamas Programos dalyvio prašymu.
11.7. Agrocheminių dirvožemio savybių  tyrimo išlaidos. 1 300,00 300,00
11.6.

 

Ekologinio ūkio sertifikavimo išlaidos. 7 2 284,10 1 619,00 1 prašymas atmestas ir nevertintas, nes neatitiko Tvarkos apraše nustatytų administracinių reikalavimų.
Viso: 15 12 165,13 9 512,71

 

Informuojame, kad Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2024 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T9-128 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T9-22 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės žemės ūkio ir kaimo plėtros iniciatyvų skatinimo programos lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistas Skuodo rajono savivaldybės žemės ūkio ir kaimo plėtros iniciatyvų skatinimo programos lėšų administravimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) ir prašymo forma.

Pakeitus Tvarkos aprašą, žemės sklypų savininkai ar naudotojai, kurių teisėtais pagrindais valdoma žemė yra Skuodo rajono savivaldybė teritorijoje, teikiantiems prašymą dėl finansavimo skyrimo iš Skuodo rajono savivaldybės žemės ūkio ir kaimo plėtros iniciatyvų skatinimo programos lėšų pagal 11.1. priemonę „Melioracijos drenažo rinktuvų iki 12,5 cm  skersmens ir (ar) drenažo sistemų avarinių gedimų šalinimo darbų išlaidos“, neprivalo būti registruoti Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje.

Atsižvelgus į Tvarkos aprašo pakeitimą, sumažinta administracinė našta, atsisakoma perteklinių dokumentų, kuriuos Savivaldybės administracijos darbuotojai gali patikrinti atitinkamuose registruose ar internetiniuose portaluose. Taip pat siekiant aiškumo, tikslumo bei atitikties dokumentų rengimo taisyklėmis, patikslinta pateikiamų dokumentų kopijų tvirtinimo tvarka.

Primename, kad Prašymai priimami nuo 2024 m. kovo 12 d. iki spalio 30 d.

Prašymai ir susiję dokumentai turi būti pateikiami Programai pateiktų prašymų vertinimo komisijai asmeniškai, per įgaliotą asmenį, atsiunčiami registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Prašymai priimami adresu: Vilniaus g. 13, Skuodas arba el. paštu [email protected]. Įgaliotas asmuo turi turėti asmens, kurio prašymą teikia, pasirašytą įgaliojimą.

Jei kils klausimų, prašome rašyti ar skambinti Skuodo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjai Alinai Anužienei tel. +370 440 701 52, e. p. [email protected]

Konsultacijas melioracijos klausimais teikia Skuodo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausieji specialistai Rolandas Taujenis tel. +370 675 987 37, e. p. [email protected] ir Gintaras Timbaras tel. + 370 602 942 28, e.p. [email protected]

Susipažinti su  Programos lėšų administravimo tvarkos aprašu galite paspaudę šią nuorodą:

Skuodo rajono savivaldybės žemės ūkio ir kaimo plėtros iniciatyvų skatinimo programos lėšų administravimo tvarkos aprašas (Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2024 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T9-128 redakcija)

Prašymo forma

Atmintinė (11.1. priemonei)