Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų panaudojimo ataskaita iki 2023 m. liepos 1 d.

Paskelbta 4 liepos, 2023 m., skiltyje Pranešimai

Skuodo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vadovaudamasis Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T9-105 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų administravimo tvarkos aprašo 22 punktu, teikia Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų priemonės (toliau- Priemonės) lėšų panaudojimo ataskaitą 2023 m. liepos 1 d.

Priemonės finansuojamai veiklai „Avarinių melioracijos sistemų darbų (visų diametrų rinktuvų remonto, drenažo filtrų atstatymo ir remonto, rinktuvų žiočių remonto ir melioracijos griovio avarinių gedimų šalinimo) finansavimas“ 2023 m. skirta  68 000 eurai.  2023 m. liepos 1 d. darbų atlikta už 53 774,42 eurų,  patenkinti 25 gyventojų prašymai, suremontuoti 31 melioracijos statiniai.

Gyventojams, kuriems patenkinti prašymai dėl drenažo remonto, susipažinimui taip pat įteikti drenažo remonto atliktų darbų aktai.

Skuodo rajono savivaldybės 2023–2025 m.strateginio veiklos plano 5 programos „Tvarios aplinkos apsaugos, verslo ir žemės ūkio plėtra“ 5.1.3.2. priemonei „Melioracijos sistemų remontui ir priežiūrai“ įgyvendinti valstybinių lėšų šiemet skirta 207 000 eurų. Lėšos gali būti panaudotos tik valstybei priklausantiems 125 mm ir didesnio skersmens drenažo rinktuvų ir griovių remontui bei tiltų ir hidrotechninių statinių priežiūrai. 2023 m. liepos 1 d. panaudota 90 353,37 eurai. Baigti melioracijos griovių remonto darbai Ylakių kadastro vietovėje, kurie buvo pradėti remontuoti 2022 m. pabaigoje. Viso suremontuoti 3 grioviai (2,229 km.). Taip pat per pirmąjį 2023 m. pusmetį suremontuotos 7 pralaidos, pašalinti 43 melioracijos drenažo gedimai. Šiuo metu  vykdomi melioracijos griovio remonto darbai Užluobės kad. vietovėje, šalinama augmenija, vykdomas griovio vagos valymas. 2023 m. pavasarį atliktos kasmetinės tiltų būklės apžiūros, surašyti apžiūrų aktai. Pagal Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą grafiką vykdomas melioracijos griovių, šlapių žemių būklės vertinimas.

2022 m. gauti 56 prašymai drenažo gedimams šalinti iš kurių 4 prašymai dar nėra patenkinti, tikimąsi šiuos prašymus įgyvendinti šiais metais. 2023 metais gauta 30 prašymų, iš jų 14 finansuojami savivaldybės biudžeto lėšomis. Liepos 1 d. nepatenkintų prašymų – 13, rangovams vykdymui pateikti 2 prašymai.

Šias metais didesnis dėmesys skirtas melioracijos grioviams, vykdoma jų apžiūra. Iki liepos 1 d. vykdomų apžiūrų metu nustatyti 3 atvejai kai gyvuliai buvo ganomi melioracijos grioviuose, surašyti apžiūrų aktai ir perduoti nagrinėti administracine tvarka. Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus specialistai primena, kad pagal Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymą ir Melioracijos statinių techninės priežiūros taisykles žemės savininkai, nuomotojai ar naudotojai privalo tinkamai vykdyti melioracijos griovių priežiūrą. Melioruotoje žemėje draudžiama melioracijos grioviuose ir jų šlaituose ganyti gyvulius, sandėliuoti medieną ir t.t.

Priemonės finansuojamos veiklos „Vietinės reikšmės kelių priežiūros ir remonto  darbai“ įgyvendinimas:

Iš UAB „Rasira“ nupirkta žvyro 72 kub. m. už 791,92 eurus, kuris išpiltas Mosėdžio seniūnijos Palšių kaimo kelyje Nr. MO-03.

2023 m. gegužės 15 d. Skuodo rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktorės Levutės Staniuvienės, ir UAB „Marstata“, atstovaujama direktoriaus Mariaus Servos, pasirašė žvyro pirkimo sutartį. Sutarties vertė – 46 991, 56 eurai.

Žvyras Skuodo rajono seniūnijų vietinės reikšmės keliams (žvyrkeliams) taisyti bus pristatomas seniūnijoms 2023 m. liepos mėnesį.

Skuodo rajono savivaldybės seniūnijoms skirta žvyro (2 774,0 kub. m.):

 • Aleksandrijos seniūnijai – 360,0 kub.m.
 • Barstyčių seniūnijai – 230,0 kub.m.
 • Ylakių seniūnijai – 727,0 kub.m.
 • Lenkimų seniūnijai – 217,0 kub.m.
 • Mosėdžio seniūnijai – 379,0 kub.m.
 • Notėnų seniūnijai – 219,0 kub.m.
 • Skuodo seniūnijai – 467,0 kub.m.
 • Šačių seniūnijai – 175,0 kub.m.

Skuodo rajono savivaldybės administracija 2023 m. balandžio mėn. sudarė paslaugų sutartį su UAB „Raguvilė“ dėl Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių dangų laistymo paslaugos. Sutarties vertė – 12 610,62 Eur.

Bendras 2023 metais laistomų žvyrkelių ilgis – 193 km. Planuojama darbų pabaiga 2023 m. spalio 30 d.

Žvyrkelių laistymo paslaugų kiekiai:

 • Aleksandrijos seniūnijoje – 34,0 km;
 • Barstyčių seniūnijoje – 16,0 km;
 • Ylakių seniūnijoje – 29,0 km;
 • Lenkimų seniūnijoje – 30,0 km;
 • Mosėdžio seniūnijoje – 25,0 km.;
 • Notėnų seniūnijoje – 22,0 km;
 • Skuodo seniūnijoje – 24,0 km;
 • Šačių seniūnijoje – 13,0 km.

Birželio mėn. inicijuoti viešieji pirkimai dėl papildomo šių paslaugų pirkimo. Įvykdžius viešųjų pirkimų procedūras, tikimąsi papildomai palaistyti 116,4 km. vietinės reikšmės kelių.  Šiai paslaugai įsigyti skirta – 7 605,82 eurai.

Palaisčius sūrimu žvyrkelius ar jų ruožus bus sumažintas autotransporto eismui naudojamų žvyrkelių dulkėjimas ir pagerinta greta žvyrkelių gyvenančių gyventojų aplinka.

Veiklai „Skuodo rajono renginių, susijusių su žemės ūkio klausimais, finansavimas“ skirtų lėšų pirmąjį pusmetį nepanaudota, nes renginiai planuojami rudenį.

Įgyvendinant Priemonės veiklą „Žemės ūkio parodų ir kitų renginių ar susitikimų su kitų savivaldybių ūkininkais (dalyvavimo žemės ūkio klausimais) finansavimas“ 2023 m. pirmą pusmetį panaudota 70,00 eurų Kupiškio rajono ūkininkų sutiktuvėms Skuodo rajone. Už šias lėšas pirkta maisto produktų.

Priemonės finansuojamai veiklai „Gaisro padarytos žalos išlaidų kompensavimas“ gautas 1 prašymas gaisro padarytiems nuostoliams kompensuoti. Kompensavimo suma – 436,22 eurai.

Priemonės veiklai „Gyvenviečių melioracijos sistemų įrengimo darbų finansavimui“ gyvendinti lėšų 2023 m. neskirta.