Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų panaudojimo ataskaita iki 2022 m. spalio 1 d.

Paskelbta 4 spalio, 2022 m., skiltyje Pranešimai

2021 m. gegužės 27 d. Skuodo rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T9-105 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų administravimo tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašą), kuris nustato ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės tikslus, uždavinius, finansavimo šaltinius, priemonės lėšų administravimo tvarką bei prašymų finansavimo ir atsiskaitymo už gautų lėšų panaudojimą tvarką.

Daugiau informacijos apie Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonę (toliau – Priemonę) galima rasti čia.

Priemonės veikloms įgyvendinti 2022 m. skirtos lėšos:

 1. Avarinių melioracijos sistemų darbų (visų diametrų rinktuvų remontas, drenažo filtrų atstatymas ir remontas, rinktuvų žiočių remontas ir melioracijos griovio avarinių gedimų šalinimas) finansavimas“ – 61 500 Eur.;
 2. Vietinės reikšmės kelių priežiūros ir remonto darbai“ – 55 000 ;
 3. Skuodo rajono renginių, susijusių su žemės ūkio klausimais, finansavimas“ – 1 000 Eur.;
 4. Žemės ūkio parodų ir kitų renginių ar susitikimų su kitų savivaldybių ūkininkais (dalyvavimo žemės ūkio klausimais) finansavimas“ – 500 Eur.;
 5. Gaisro padarytos žalos išlaidų kompensavimas“ 2 000 Eur.;
 6. „Gyvenviečių melioracijos sistemų įrengimo darbų finansavimui“50 000 Eur.

Priemonės finansuojamai veiklai „Avarinių melioracijos sistemų darbų (visų diametrų rinktuvų remonto, drenažo filtrų atstatymo ir remonto, rinktuvų žiočių remonto ir melioracijos griovio avarinių gedimų šalinimo) finansavimas“ įgyvendinti  2022 m. spalio 1 d. buvo panaudota 55 970 Eur melioracijos drenažo gedimams šalinti. Patenkinti 21 pretendentų prašymai gedimų šalinimui,  suremontuotas 39 gedimas.

Gyventojams, kuriems patenkinti prašymai dėl drenažo remonto, susipažinimui taip pat įteikiamas drenažo remonto atliktų darbų aktas.

Skuodo rajono savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano 5 programos „Tvarios aplinkos apsaugos, verslo ir žemės ūkio plėtra“ 5.1.3.2. priemonei „Melioracijos sistemų remontui ir priežiūrai“ įgyvendinti valstybinių lėšų  šiemet skirta 206 000 Eur. Lėšos gali būti panaudotos tik valstybei priklausantiems 125 mm ir didesnio skersmens drenažo rinktuvų ir griovių remontui bei tiltų ir hidrotechninių statinių priežiūrai. 2022 m. spalio 1 d. buvo panaudota 94 227,65 Eur. Baigti remontuoti 2 grioviai Lenkimų sen., kurie buvo pradėti tvarkyti 2021 m. Pašalinti 56 melioracijos drenažo gedimai.

Sudarytos sutartys melioracijos grioviams Šauklių kadastro vietovėje 3 melioracijos grioviams (viso 2,75 km.), Pašilės kadastro vietovėje 2 melioracijos grioviams ( 1,725 km.), Kaukolikų kadastro vietovėje 1 melioracijos grioviui (0,425 km.), Aleksandrijos kadastro vietovėje 1 melioracijos grioviui (0,662 km.), darbai vykdomi. Šiais metais  griovius planuojama tvarkyti Ylakių kadastro vietovėje, darbai bus pabaigti 2023 metais. Vykdomi melioracijos griovių šienavimo darbai, kurie buvo remontuojami iš Solidarumo fondo lėšų.

Nuo metų pradžios iš gyventojų gauti 54 prašymai drenažo gedimui. Kadangi buvo likusių nepatenkintų ankstesnių metų prašymai, pirmumas taikomas šių prašymų tenkinimui.

Pagal Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą grafiką vykdomas melioracijos griovių, šlapių žemių būklės vertinimas. Priimami piliečių prašymai drenažo gedimų šalinimui 2022 metais.

Šias metais didesnis dėmesys skiriamas melioracijos grioviams, vykdomos jų apžiūros. Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus specialistai primena, kad pagal Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymą ir Melioracijos statinių techninės priežiūros taisykles žemės savininkai, nuomotojai ar naudotojai privalo tinkamai vykdyti melioracijos griovių priežiūrą. Melioruotoje žemėje draudžiama melioracijos grioviuose ir jų šlaituose ganyti gyvulius, sandėliuoti medieną ir t.t. Už šių taisyklių nesilaikymą baudžiama teisės aktų nustatyta tvarka.

Priemonės finansuojamos veiklos „Vietinės reikšmės kelių priežiūros ir remonto  darbai“ įgyvendinimas:

2022 m. birželio 13 d. Skuodo rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Žydrūno Ramanavičiaus, ir UAB „Sentios“, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Volbeko, pasirašė žvyro pirkimo sutartį.

Pasak Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Žydrūno Ramanavičiaus, kol žvyrkeliai bus padengti asfalto danga, būtina rūpintis jų dabartine būkle. Nupirktu žvyru bus atstatoma, stiprinama, storinama žvyro danga.

Žvyro nupirkta 2 333 kub. m už 31 052,23 Eur.

Žvyras Skuodo rajono seniūnijų vietinės reikšmės keliams (žvyrkeliams) taisyti buvo pristatomas seniūnijoms 2022 m. liepos–rugpjūčio mėnesiais.

Skuodo rajono savivaldybės seniūnijoms skirta žvyro:

 • Aleksandrijos seniūnija-294 kub.m.
 • Barstyčių seniūnija-190,0 kub.m.
 • Ylakių seniūnija-562,0 kub.m.
 • Lenkimų seniūnija-213,0 kub.m.
 • Mosėdžio seniūnija-302,0 kub.m.
 • Notėnų seniūnija-184,0 kub.m.
 • Skuodo seniūnija-438,0 kub.m.
 • Šačių seniūnija-150,0 kub.m.

Papildomai žvyro nupirkta pagal 2022 m. rugsėjo 13 d. pasirašytą sutartį Nr. (4.1.8) R5-795 su Kazimiero Sparnausko individualia įmone. Sutarties kaina – 7 798,69 eurų. Žvyras į seniūnijas pristatytas rugsėjo–spalio mėnesiais.

Nupirkto žvyro kiekis – 786,0 kub. m., iš jo pagal seniūnijas:

 • Aleksandrijos seniūnija- 99,0 kub.m.
 • Barstyčių seniūnija- 64,0 kub.m.
 • Ylakių seniūnija-189,0 kub.m.
 • Lenkimų seniūnija-72,0 kub.m.
 • Mosėdžio seniūnija-101,0 kub.m.
 • Notėnų seniūnija-62,0 kub.m.
 • Skuodo seniūnija-148,0 kub.m.
 • Šačių seniūnija-51,0 kub.m.

Skuodo rajono savivaldybės administracija 2022 m. gegužės mėn. sudarė paslaugų sutartį su UAB „COLOURSTONE“ dėl Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių dangų laistymo Kambro periodo aukštos mineralizacijos sūrymu. Sutarties vertė – 9 075,00 Eur.

Bendras 2022 metais laistomų žvyrkelių ilgis – 125 km.

Darbų pabaiga 2022-10-30.

Žvyrkelių laistymo paslaugų kiekiai:

 • Aleksandrijos seniūnijoje – 15,0 km;
 • Barstyčių seniūnijoje – 11,0 km;`
 • Ylakių seniūnijoje – 25,0 km;
 • Lenkimų seniūnijoje – 11,0 km;
 • Mosėdžio seniūnijoje – 18,0 km.;
 • Notėnų seniūnijoje – 11,0 km;
 • Skuodo seniūnijoje – 24,0 km;
 • Šačių seniūnijoje – 10,0 km.

Papildomai Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių dangų laistymo Kambro periodo aukštos mineralizacijos sūrymu paslaugų  nupirkta pagal 2022 m. rugpjūčio 22 d. pasirašytą sutartį Nr. (4.1.8) R5-732  su UAB „Raguvilė. Sutarties vertė – 4 325,75 Eur.

Žvyrkelių laistymo darbų kiekiai:

 • Aleksandrijos senūnijoje –15,0 km;
 • Barstyčių seniūnijoje –11,0 km;
 • Ylakių seniūnijoje – 10,0 km;
 • Notėnų seniūnijoje – 11,0 km;
 • Skuodo seniūnijoje – 18,0 km.

Bendras laistomų žvyrkelių ilgis – 65 km.

Palaisčius sūrimu žvyrkelius ar jų ruožus bus sumažintas autotransporto eismui naudojamų žvyrkelių dulkėjimas ir pagerinta greta žvyrkelių gyvenančių gyventojų aplinka.

Veiklai „Skuodo rajono renginių, susijusių su žemės ūkio klausimais, finansavimas“ skirta – 1000 Eur, iš kurių 2022 m. I ketvirtyje 99,99 Eur panaudota LR žemės ūkio ministerijos ministro K. Navicko apsilankymui Skuodo r. ūkininkų ūkiuose. Už šias lėšas pirkta maisto produktų. 2022 m. sausio 27 d. organizuotas LR žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko vizitas su Skuodo rajono ūkininakis. Tądien LR žemės ūkio ministras aplankė du Skuodo rajono ūkius – Živilės ir Andriaus Narmontų bei brolių Remigijaus ir Rindaugo Kaniavų ūkius. 2021 m. šie metų ūkiai įvertinti geriausiai Skuodo krašte. Ūkių apžiūros metu kalbėtasi įvairiomis ūkininkams aktualiomis temomis: apie žemės ūkio ateities perspektyvas, Nacionalinės mokėjimo agentūros patikras, daugiamečių pievų, ganyklų išarimą, bitininkystę, ekologinių ūkių perspektyvą, produktų perdirbimą, sėklininkystės sektorių, smulkių ūkių rėmimą ir kt.

2022 m. rugsėjo 23 d. organizuota Skuodo rajono ūkininkų išvyką pas Pagėgių savivaldybės ūkininkus. Šiai išvykai ūkininkų ūkiui lankymui panaudota 99,99 Eur.

2022 m. organizuotas Skuodo rajono savivaldybėje ilgiausiai tradicijas žemdirbių visuomenėje turintį konkursą „Metų ūkis 2022“.  Renginio „Skouda boužės juomarks“ metu apdovanoti 3 geriausiai ūkininkaujantys rajono ūkininkai. Geriausių ūkininkų pagerbimui panaudoti 450 Eur.

Įgyvendinant Priemonės veiklą „Žemės ūkio parodų ir kitų renginių ar susitikimų su kitų savivaldybių ūkininkais (dalyvavimo žemės ūkio klausimais) finansavimas“ 2022 m. rugsėjo 23 d. Skuodo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius organizavo išvyką pas Pagėgių savivaldybės ūkininkus. Tą dieną apsilankyta žemės ūkio kooperatyve „Lumpėnų rambynas“, augalininkystės, bitininkystės ir mėsinių galvijų augintojo ūkiuose. Lankydami ūkius, Skuodo rajono ūkininkai susipažino su ūkių naujovėmis, įgijo naujų žinių, pasidalino savo patirtimi su Pagėgių savivaldybės ūkininkais. Išvyka organizuojama siekiant skatinti kooperaciją, maisto produktų perdirbimą. Vežimo paslaugai panaudota – 354,02 Eur.

Priemonės finansuojamai veiklai „Gaisro padarytos žalos išlaidų kompensavimas“ prašymų iš žemės naudotojų dėl patirtų gaisro padarytos žalos išlaidų kompensavimo 2022 m. spalio 1 d. negauta.

Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T9-38 „Dėl ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų administravimo tvarkos aprašo pakeitimo“, papildytas Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T9-105 „Dėl Ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą Ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų administravimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašą) 9.6 papunkčiu, t. y. nauja finansuojama veikla „Gyvenviečių melioracijos sistemų įrengimo darbų finansavimas“. Finansavimas šiai veiklai įgyvendinti skiriamas Savivaldybės administracijai, atsižvelgus į gautų Skuodo rajono seniūnijų seniūnų prašymus, suderintus su žemės sklypų savininkais, ir Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos komisijos gautas rekomendacijas.

Priemonės veiklai „Gyvenviečių melioracijos sistemų įrengimo darbų finansavimas“  įgyvendinti panaudota 34 139,41, naujai įrengti melioracijos įrenginiai Mosėdžio sen. Krakių k. ir Notėnų seniūnijoje Vindeikių k., paskelbtas konkursas naujo drenažo įrengimui Ylakių sen. Vižančių kaime.