Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų panaudojimo ataskaita iki 2022 m. birželio 1 d.

Paskelbta 23 birželio, 2022 m., skiltyje Pranešimai

2021 m. gegužės 18 d. Skuodo rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T9-105 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų administravimo tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašą), kuris nustato ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės tikslus, uždavinius, finansavimo šaltinius, priemonės lėšų administravimo tvarką bei prašymų finansavimo ir atsiskaitymo už gautų lėšų panaudojimą tvarką.

Daugiau informacijos apie Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonę (toliau – Priemonę) galima rasti čia.

Priemonės veikloms įgyvendinti 2022 m. skirtos lėšos:

  1. Avarinių melioracijos sistemų darbų (visų diametrų rinktuvų remontas, drenažo filtrų atstatymas ir remontas, rinktuvų žiočių remontas ir melioracijos griovio avarinių gedimų šalinimas) finansavimas“ – 61 500 Eur.;
  2. Vietinės reikšmės kelių priežiūros ir remonto darbai“ – 55 000 ;
  3. Skuodo rajono renginių, susijusių su žemės ūkio klausimais, finansavimas“ – 1 000 Eur.;
  4. Žemės ūkio parodų ir kitų renginių ar susitikimų su kitų savivaldybių ūkininkais (dalyvavimo žemės ūkio klausimais) finansavimas“ – 500 Eur.;
  5. Gaisro padarytos žalos išlaidų kompensavimas“ – 2 000 Eur.;
  6. „Gyvenviečių melioracijos sistemų įrengimo darbų finansavimui“ – 50 000 Eur.

Priemonės finansuojamai veiklai „Avarinių melioracijos sistemų darbų (visų diametrų rinktuvų remonto, drenažo filtrų atstatymo ir remonto, rinktuvų žiočių remonto ir melioracijos griovio avarinių gedimų šalinimo) finansavimas“ įgyvendinti  2022 m. birželio 1 d. buvo panaudota 11 609 Eur melioracijos drenažo gedimams šalinti. Patenkinti 11 pretendentų prašymai gedimų šalinimui,  suremontuotas 21 gedimas.

Gyventojams, kuriems patenkinti prašymai dėl drenažo remonto, susipažinimui taip pat įteikiamas drenažo remonto atliktų darbų aktas.

Skuodo rajono savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano 5 programos „Tvarios aplinkos apsaugos, verslo ir žemės ūkio plėtra“ 5.1.3.2. priemonei „Melioracijos sistemų remontui ir priežiūrai“ įgyvendinti valstybinių lėšų  šiemet skirta 206 000 Eur. Lėšos gali būti panaudotos tik valstybei priklausantiems 125 mm ir didesnio skersmens drenažo rinktuvų ir griovių remontui bei tiltų ir hidrotechninių statinių priežiūrai. 2022 m. birželio 1 d. buvo panaudota 55 698 Eur. Baigti remontuoti 2 grioviai Lenkimų sen., kurie buvo pradėti tvarkyti 2021 m. Pašalinti 28 melioracijos drenažo gedimai.

Sudarytos 3 sutartys melioracijos grioviams Šauklių kadastro vietovėje (viso 2,75 km.), darbai planuojama pradėti liepos mėn. Taip pat šiais metais  griovius planuojama tvarkyti Aleksandrijos, Kaukolikų ir Pašilės kadastro vietovėse, šiuo metu vykdomi projektavimo darbai.

Nuo metų pradžios iš gyventojų gauti 37 prašymai drenažo gedimui. Kadangi buvo likusių nepatenkintų ankstesnių metų prašymai, pirmumas taikomas šių prašymų tenkinimui.

Pagal Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą grafiką vykdomas melioracijos griovių, šlapių žemių būklės vertinimas. Priimami piliečių prašymai drenažo gedimų šalinimui 2022 metais.

Rangovų darbų vykdymui birželio mėn. pateikti 35 prašymai, kurie artimiausiu metus bus vykdomi.

Šias metais didesnis dėmesys skiriamas melioracijos grioviams, vykdomos jų apžiūros. Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus specialistai primena, kad pagal Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymą ir Melioracijos statinių techninės priežiūros taisykles žemės savininkai, nuomotojai ar naudotojai privalo tinkamai vykdyti melioracijos griovių priežiūrą. Melioruotoje žemėje draudžiama melioracijos grioviuose ir jų šlaituose ganyti gyvulius, sandėliuoti medieną ir t.t. Už šių taisyklių nesilaikymą baudžiama teisės aktų nustatyta tvarka.

Priemonės finansuojamos veiklos „Vietinės reikšmės kelių priežiūros ir remonto  darbai“ įgyvendinimas:

2022 m. birželio 13 d. Skuodo rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Žydrūno Ramanavičiaus, ir UAB „Sentios“, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Volbeko, pasirašė žvyro pirkimo sutartį.

Pasak Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Žydrūno Ramanavičiaus, kol žvyrkeliai bus padengti asfalto danga, būtina rūpintis jų dabartine būkle. Nupirktu žvyru bus atstatoma, stiprinama, storinama žvyro danga.

Žvyro nupirkta 2 333 kub. m už 31 052,23 Eur.

Žvyras Skuodo rajono seniūnijų vietinės reikšmės keliams (žvyrkeliams) taisyti bus pristatomas seniūnijoms 2022 m. liepos–rugpjūčio mėnesiais.

Skuodo rajono savivaldybės seniūnijoms skirta žvyro (kub. m.):

Aleksandrijos seniūnija  294
Barstyčių seniūnija 190
Ylakių seniūnija 562
Lenkimų seniūnija 213
Mosėdžio seniūnija 302
Notėnų seniūnija 184
Skuodo seniūnija 438
Šačių seniūnija

 

Skuodo rajono savivaldybės administracija sudarė paslaugų sutartį su UAB „COLOURSTONE“ dėl Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių dangų laistymo Kambro periodo aukštos mineralizacijos sūrymu.

Bendras 2022 metais laistomų žvyrkelių ilgis – 125 km.

Darbų pabaiga 2022-10-30.

Žvyrkelių laistymo paslaugų kiekiai (km.):

Aleksandrijos seniūnija 15
Barstyčių seniūnija 11
Ylakių seniūnija 25
Lenkimų seniūnija 11
Mosėdžio seniūnija 18
Notėnų seniūnija 11
Skuodo seniūnija 24
Šačių seniūnija 10

Palaisčius sūrimu žvyrkelius ar jų ruožus bus sumažintas autotransporto eismui naudojamų žvyrkelių dulkėjimas ir pagerinta greta žvyrkelių gyvenančių gyventojų aplinka.

Veiklai „Skuodo rajono renginių, susijusių su žemės ūkio klausimais, finansavimas“ skirta – 1000 Eur, iš kurių 2022 m. I ketvirtyje 200 Eur panaudota LR žemės ūkio ministerijos ministro K. Navicko apsilankymui Skuodo r. ūkininkų ūkiuose. Už šias lėšas pirkta maisto produktų.

Priemonės veiklos „Žemės ūkio parodų ir kitų renginių ar susitikimų su kitų savivaldybių ūkininkais (dalyvavimo žemės ūkio klausimais) finansavimas“ įgyvendinimas planuojamas III ketvirtyje, atsižvelgiant į rajono ūkininkų pageidavimus ir jų užimtumą.

Priemonės finansuojamai veiklai „Gaisro padarytos žalos išlaidų kompensavimas“ prašymų iš žemės naudotojų dėl patirtų gaisro padarytos žalos išlaidų kompensavimo iki  2022 m. birželio mėn. negauta.

Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T9-38 „Dėl ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų administravimo tvarkos aprašo pakeitimo“, papildytas Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T9-105 „Dėl Ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą Ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų administravimo tvarkos aprašą 9.6 papunkčiu, t. y. nauja finansuojama veikla „Gyvenviečių melioracijos sistemų įrengimo darbų finansavimas“. Finansavimas šiai veiklai įgyvendinti skiriamas Savivaldybės administracijai, atsižvelgus į gautų Skuodo rajono seniūnijų seniūnų prašymus, suderintus su žemės sklypų savininkais, ir Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos komisijos gautas rekomendacijas.

Iki birželio 1 d. gauta 3 seniūnijų prašymai dėl naujų melioracijos sistemos įrenginių įrengimo. Šiuo metu atliekami 2 gyvenviečių drenažo sistemų projektavimo ir jo ekspertizės darbai. 1 prašymas netenkintas. Planuojama, kad darbai bus pradėti šių metų vasaros pabaigoje – rudens pradžioje.