Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų panaudojimo ataskaita iki 2021 m. rugsėjo 30 d.

Paskelbta 7 spalio, 2021 m., skiltyje Pranešimai

Skuodo rajono savivaldybės administracija vadovaudamasi Skuodo rajono savivaldybės 2021–2022 metų strateginiu veiklos planu, 2021 m. gegužės 18 d. Skuodo rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr.T9-105 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, patvirtinu Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų administravimo tvarkos aprašo (toliau – tvarkos aprašu) 22 punktu skelbia Skuodo rajono savivaldybės „Ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės“  (toliau – Priemonės) lėšų  panaudojimo ataskaitą.

2021 m. rugpjūčio 2 d. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-508 „Dėl lėšų paskirstymo“ šios Priemonės finansuojamoms veikloms įgyvendinti patvirtintos lėšos:

 1. Avarinių melioracijos sistemų darbų (visų diametrų rinktuvų remonto, drenažo filtrų atstatymo ir remonto, rinktuvų žiočių remonto ir melioracijos griovio avarinių gedimų šalinimo) finansavimui – 54 000 Eur.
 2. Vietinės reikšmės kelių priežiūros ir remonto darbams – 44 000 Eur.
 3. Skuodo rajono renginių, susijusių su žemės ūkio klausimais, finansavimui – 0 Eur.
 4. Žemės ūkio parodų ir kitų renginių ar susitikimų su kitų savivaldybių ūkininkais (dalyvavimo žemės ūkio klausimais) finansavimui – 0 Eur.
 5. Gaisro padarytos žalos išlaidų kompensavimui – 2 000 Eur.

Priemonės „Ūkininkų iniciatyvų skatinimas“ finansuojamai veiklai  „Avarinių melioracijos sistemų darbų (visų diametrų rinktuvų remontas, drenažo filtrų atstatymas ir remontas, rinktuvų žiočių remontas ir melioracijos griovio avarinių gedimų šalinimas“ įgyvendinti 2021 metų rugsėjo 30 dienai panaudoti 41,800 Eur melioracijos drenažo gedimas šalinti. Patenkinti 30 pretendentų prašymai gedimų šalinimui. Suremontuotas drenažas Rukų gyvenvietėje, pastatytas vandens nuleistuvas.

„Melioracijos sistemų remontui ir priežiūrai“ valstybinių lėšų  šiemet buvo skirta 206 000 Eur. Lėšos gali būti panaudotos tik valstybei priklausantiems 125 mm ir didesnio skersmens drenažo rinktuvų ir griovių remontui, bei tiltų ir hidrotechninių statinių priežiūrai . 2021 metų rugsejo 30 dienai panaudoti 174 241 Eur. Suremontuoti 4 grioviai, 8 pralaidos, iš viso  pašalinti  53 melioracijos drenažo gedimai, pašalinta augmenija nuo Kubiliškės II tvenkinio hidrotechnikos statinio. Šiuo metu darbai dar vyksta, remontuojami 1 griovys Aleksandrijos ir 2 Ylakių seniūnijose.

Nuo metų pradžios iš gyventojų gauti 19 prašymai drenažo gedimų šalinimui. Kadangi buvo likusių nepatenkintų ankstesnių metų prašymai, pirmumas buvo taikomas šių prašymų tenkinimui. 2021-09-30 dienai likę nepatenkinti 9 prašymų, iš jų 4 finansuojami valstybės lėšomis.

Šias metais didesnis dėmesys skiriamas melioracijos grioviams, tiltams, užtvankoms, vykstama i jų apžiūras, stebima ar nėra sandėliuojama mediena ant melioracijos griovių, ar nėra grioviai įtverti į aptvarus gyvuliams ganyti. Nuo metų pradžios atliktas visų tiltų ir hidrotechninių statinių (užtvankų) būklės vertinimas, suremontuotas tiltas ant Šatos upės. Kitiems metams pateikti 7 grioviai rengti projektams-remontui ir 1 pralaida.

Priemonės finansuojamos veiklos „Vietinės reikšmės kelių priežiūros ir remonto  darbai“ įgyvendinimas:

Skuodo rajono savivaldybės administracija įvykdžiusi skelbiamo pirkimo procedūras 2021m. gegužės 6 d. pasirašė Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių su žvyro danga laistymo sūrimu paslaugos sutartį Nr. (4.1.8)-R5-320 su UAB „Raguvilė“, kurios bendra vertė 15 746,40 Eur.

Kambro periodo požeminiu vandeniu (sūrimu) keliai ir gatvės 2021 m. laistyti du kartus: pirmą kartą – gegužės, birželio mėnesiais, antrą kartą – liepos, rugpjūčio mėnesiais.

Žvyrkelių laistymo paslaugų kiekiai (90 km):

 1. Aleksandrijos seniūnijoje – 11,0 km;
 2. Barstyčių seniūnijoje – 8,0 km;`
 3. Ylakių seniūnijoje – 21,0 km;
 4. Lenkimų seniūnijoje – 8,0 km;
 5. Mosėdžio seniūnijoje – 12,0 km.;
 6. Notėnų seniūnijoje – 8,0 km;
 7. Skuodo seniūnijoje – 16,0 km;
 8. Šačių seniūnijoje – 6,0 km.

Palaisčius sūrimu žvyrkelius ar jų ruožus buvo sumažintas autotransporto eismui naudojamų žvyrkelių dulkėjimas ir pagerinta greta žvyrkelių gyvenančių gyventojų aplinka.

2021 m. birželio 21 d. Skuodo rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Žydrūno Ramanavičiaus, ir UAB „Kaslita“, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Volbeko, pasirašė žvyro pirkimo sutartį Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams  taisyti.  Sutarties bendra vertė 28 200,56 Eur . Tiekėjas 2021 m liepos ir rugpjūčio mėnesiais atvežė 2 825 kub. m žvyro  ir išpylė  jį Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliuose su žvyro danga.

Žvyro kiekis pagal seniūnijas:

Eil.

Nr.

Seniūnijos pavadinimas Mato

vnt.

Žvyro kiekis
1. Aleksandrijos seniūnija kub.m 356
2. Barstyčių seniūnija kub.m 231
3. Ylakių seniūnija kub.m 681
4. Lenkimų seniūnija kub.m 259
5. Mosėdžio seniūnija kub.m 365
6. Notėnų seniūnija kub.m 223
7. Skuodo seniūnija kub.m 530
8. Šačių seniūnija kub.m 180
  Iš viso:   2 825

 

Priemonės finansuojamai veiklai „Gaisro padarytos žalos išlaidų kompensavimas“ prašymų iš žemės naudotojų dėl patirtų gaisro padarytos žalos išlaidų kompensavimo 2021 m. rugsėjo 30 d. negauta.