Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų panaudojimo 2023 m. ataskaita

Paskelbta 2 sausio, 2024 m., skiltyje Pranešimai

2021 m. gegužės 27 d. Skuodo rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T9-105 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų administravimo tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašą), kuris nustato ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės tikslus, uždavinius, finansavimo šaltinius, priemonės lėšų administravimo tvarką bei prašymų finansavimo ir atsiskaitymo už gautų lėšų panaudojimą tvarką.

Daugiau informacijos apie Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonę (toliau – Priemonę) galima rasti čia.

Priemonės veikloms įgyvendinti 2023 m. skirtos lėšos:

 1. Avarinių melioracijos sistemų darbų (visų diametrų rinktuvų remontas, drenažo filtrų atstatymas ir remontas, rinktuvų žiočių remontas ir melioracijos griovio avarinių gedimų šalinimas) finansavimas“ – 70 000 Eur;
 2. Vietinės reikšmės kelių priežiūros ir remonto darbai“ – 78 000 Eur;
 3. Skuodo rajono renginių, susijusių su žemės ūkio klausimais, finansavimas“ – 900 Eur.;
 4. Žemės ūkio parodų ir kitų renginių ar susitikimų su kitų savivaldybių ūkininkais (dalyvavimo žemės ūkio klausimais) finansavimas“ – 600 Eur;
 5. Gaisro padarytos žalos išlaidų kompensavimas“ – 500 Eur;
 6. Gyvenviečių melioracijos sistemų įrengimo darbų finansavimui“ – 0 Eur.

Priemonės finansuojamai veiklai „Avarinių melioracijos sistemų darbų (visų diametrų rinktuvų remonto, drenažo filtrų atstatymo ir remonto, rinktuvų žiočių remonto ir melioracijos griovio avarinių gedimų šalinimo) finansavimas“ įgyvendinti  2023 m. gruodžio 29 d. buvo panaudota 70 000 Eur melioracijos drenažo gedimams šalinti. Patenkinti 36 pretendentų prašymai gedimų šalinimui,  suremontuoti 41 gedimai. Gyventojams, kuriems patenkinti prašymai dėl drenažo remonto, susipažinimui taip pat įteikiamas drenažo remonto atliktų darbų aktas.

Skuodo rajono savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano 5 programos „Tvarios aplinkos apsaugos, verslo ir žemės ūkio plėtra“ 5.1.3.2. priemonei „Melioracijos sistemų remontui ir priežiūra“ įgyvendinti valstybinių lėšų šiemet skirta 207 000 Eur. Lėšos gali būti panaudotos tik valstybei priklausantiems 125 mm ir didesnio skersmens drenažo rinktuvų ir griovių remontui bei tiltų ir hidrotechninių statinių priežiūrai. 2023 m. gruodžio 29 d. buvo panaudota 207 000 Eur. Baigti remontuoti 4 grioviai Ylakių kad.viet. (2,229 km.), kurie buvo pradėti tvarkyti 2022 m., Užluobės kad. viet (1,267 km.). Taip pat pradėtas remontuoti griovys Notėnų kad. viet., remontas bus baigtas 2024 m. Suremontuota 12 pralaidų. Parengti 3 projektai melioracijos griovių remontui 2024 m. Pašalinti 53 melioracijos drenažo gedimai. Atliktos kasmetinės tiltų, užtvankų būklės apžiūros, surašyti apžiūrų aktai. Pašalinta augmenija (nušienauti šlaitai, iškirsti krūmai, medžiai) nuo 15 savivaldybei pagal patikėjimo teisę priklausančių užtvankų. Pagal Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą grafiką buvo vykdomas melioracijos griovių, šlapių žemių būklės vertinimas.

2023 metais gauta 32 prašymų dėl melioracijos įrenginių remonto, iš jų 15 savivaldybės finansuojami. Liko nepatenkinta 12 prašymų, finansuojamų iš valstybės biudžeto.

Šias metais didesnis dėmesys skirtas melioracijos grioviams, vykdyta jų apžiūra. Apžiūrų metu nustatyti 3 atvejai kai gyvuliai buvo ganomi melioracijos grioviuose, surašyti apžiūrų aktai ir perduoti nagrinėti administracine tvarka. Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus darbuotojai, atsakingi už melioracijos įrenginių priežiūrą, primena, kad pagal Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymą ir Melioracijos statinių techninės priežiūros taisykles, žemės savininkai, nuomotojai ar naudotojai privalo tinkamai vykdyti melioracijos griovių priežiūrą. Melioruotoje žemėje draudžiama melioracijos grioviuose ir jų šlaituose ganyti gyvulius, sandėliuoti medieną ir t.t. Už šių taisyklių nesilaikymą baudžiama teisės aktų nustatyta tvarka.

Priemonės finansuojamos veiklos „Vietinės reikšmės kelių priežiūros ir remonto  darbai“ įgyvendinimas:

Įvykdžius viešojo pirkimo procedūras ir pasirašius sutartis su UAB „Marstata“  bei UAB „Rasira“ nupirktas žvyras, kuris išvežiotas ir išpiltas Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliuose su žvyro danga:

 • Aleksandrijos seniūnijoje – 473,0 kub. m;
 • Barstyčių seniūnijoje – 422,0 kub. m;
 • Ylakių seniūnijoje – 919,0 kub. m;
 • Lenkimų seniūnijoje – 313,0 kub. m;
 • Mosėdžio seniūnijoje – 547,0 kub. m;
 • Notėnų seniūnijoje – 219,0 kub. m;
 • Skuodo seniūnijoje – 643,0 kub. m;
 • Šačių seniūnijoje  – 223,0 kub. m.
 • Iš viso – 3 759 kub. m.

Šiai paslaugai panaudota 59 935,51 Eur.

Skuodo rajono savivaldybės administracija 2023 m. sudarė paslaugų sutartį su UAB „Raguvilė“ dėl Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių dangų laistymo paslaugos.

Bendras 2023 metais laistomų žvyrkelių ilgis – 276,27 km. Šiai paslaugai įgyvendinti panaudota 18 051,48 Eur.  Žvyrkeliai buvo laistomi seniūnijose pagal seniūnų pateiktą poreikį.

Palaisčius sūrimu žvyrkelius ar jų ruožus sumažintas autotransporto eismui naudojamų žvyrkelių dulkėjimas ir pagerinta greta žvyrkelių gyvenančių gyventojų aplinka.

Veiklai „Skuodo rajono renginių, susijusių su žemės ūkio klausimais, finansavimas“ skirta – 900 Eur, iš kurių 550 Eur panaudota, spalio mėnesį organizuotos Mero popietės su ūkininkais metu,  efektyviausiems rajono pieno ūkių savininkams apdovanoti.

Birželio mėnesį organizuotas Skuodo rajono ūkininkų sutikimas  su Kupiškio rajono ūkininkais. Šiam susitikimui panaudota 70,00 Eur. Už šias lėšas pirkta maisto produktų.

Spalio mėn. organizuota Skuodo rajono ūkininkų išvyka pas Biržų rajono savivaldybės ūkininkus. Ūkininkų ūkių lankymui panaudota 240,00 Eur.

Įgyvendinant Priemonės „Žemės ūkio parodų ir kitų renginių ar susitikimų su kitų savivaldybių ūkininkais (dalyvavimo žemės ūkio klausimais) finansavimas“ veiklą  2023 m. spalio mėn. Skuodo rajono ūkininkai lankėsi Biržų rajone įsikūrusiuose ūkiuose. Tądien aplankyti 3 ūkiai – žemės ūkio bendrovė „Agaro riešutas“, stambaus ūkio įkūrėjo Daliaus Linkevičiaus ūkis ir Aido Vaitkevičiaus augalininkystės ūkis, taip pat susitikta su Biržų rajono žemdirbių asociacijos pirmininke Vaidute Stankevičiene.  Skuodo krašto ūkininkus pasitiko, visą dieną lydėjo bei daug informacijos suteikė Biržų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja Sandra Balčiūnienė. Skuodo rajono ūkininkų apsilankymas Biržų rajone buvo išties prasmingas ir turiningas. Sužinota naujovių, buvo galima palyginti, kaip dirbama Biržų rajone ir kaip dirbama Skuodo rajone. Išvykos metu matytus ūkininkų darbo procesus bus galima pritaikyti ir Skuodo rajono ūkiuose. Vežimo paslaugai panaudota – 570,90 Eur.

Priemonės finansuojamai veiklai „Gaisro padarytos žalos išlaidų kompensavimas“ gautas 1 prašymas gaisro padarytiems nuostoliams kompensuoti. Kompensavimo suma – 436,22 eurai.

Priemonės veiklai „Gyvenviečių melioracijos sistemų įrengimo darbų finansavimui“ 2023 m. įgyvendinti lėšų neskirta.

 

Informaciją rengė Skuodo rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėja Alina Anužienė