Skuodo rajono savivaldybės priemonės „Ūkininkų iniciatyvų skatinimas“ lėšų panaudojimo ataskaita iki 2023 m. spalio 2 d.

Paskelbta 4 spalio, 2023 m., skiltyje Pranešimai

Skuodo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius, vadovaudamasis Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T9-105 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų administravimo tvarkos aprašo 22 punktu, teikia  Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės (toliau – Priemonės) lėšų panaudojimo ataskaitą 2023 m. spalio 2 d.

Priemonės „Avarinių melioracijos sistemų darbų (visų diametrų rinktuvų remonto, drenažo filtrų atstatymo ir remonto, rinktuvų žiočių remonto ir melioracijos griovio avarinių gedimų šalinimo) finansavimas“ finansuojamai veiklai  2023 m. skirta  70 000 Eur. 2023 m. spalio 1 d. atlikta darbų už 63 239,98 Eur,  patenkinti 32 prašymai, suremontuoti 37 gedimai.

Gyventojams, kuriems patenkinti prašymai dėl drenažo remonto, susipažinti taip pat įteikti drenažo remonto atliktų darbų aktai.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymui Nr. A1-209 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2023–2025 m. melioracijos statinių priežiūros, remonto ir rekonstravimo finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis darbų sąrašo ir lėšų paskirstymo patvirtinimo  įgyvendinti valstybinių lėšų  šiemet skirta 207 000 Eur. Lėšos gali būti panaudotos tik valstybei priklausančių 125 mm ir didesnio skersmens drenažo rinktuvų ir griovių remontui bei tiltų ir hidrotechninių statinių priežiūrai. 2023 m. spalio 2 d. panaudota 150 511,52 Eur. Baigti remontuoti 3 grioviai Ylakių sen., (2,229 km), kurie buvo pradėti tvarkyti 2022 m., baigti remonto darbai grioviui Užluobės kad. viet (1,267 km), suremontuota 10 pralaidų. Pašalinti 53 melioracijos drenažo gedimai. Vykdomos kasmetinės tiltų, užtvankų būklės apžiūros, surašomi apžiūrų aktai. Pašalinta augmenija (nušienauti šlaitai, iškirsti krūmai, medžiai) nuo 13 savivaldybei pagal patikėjimo teisę priklausančių užtvankų. Pagal Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą grafiką vykdomas melioracijos griovių, šlapių žemių būklės vertinimas.

2023 metais gautas 31 prašymas,  iš jų 15 savivaldybės finansuojami. Liko nepatenkinta 14 prašymų, iš jų 4 savivaldybės finansuojami, kurie perduoti rangovams vykdymui.

Šias metais didesnis dėmesys skirtas melioracijos grioviams, vykdyta jų apžiūra. Apžiūrų metu nustatyti 3 atvejai, kai gyvuliai buvo ganomi melioracijos grioviuose, surašyti apžiūrų aktai ir perduoti nagrinėti administracine tvarka. Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus specialistai primena, kad pagal Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymą ir Melioracijos statinių techninės priežiūros taisykles žemės savininkai, nuomotojai ar naudotojai privalo tinkamai vykdyti melioracijos griovių priežiūrą. Melioruotoje žemėje draudžiama melioracijos grioviuose ir jų šlaituose ganyti gyvulius, sandėliuoti medieną ir t. t. Už šių taisyklių nesilaikymą baudžiama teisės aktų nustatyta tvarka.

Priemonės „Vietinės reikšmės kelių priežiūros ir remonto  darbai“ finansuojamos veiklos įgyvendinimas:

Iš UAB „Rasira“ nupirkta žvyro 72 kub.  m už 791,92 Eur, kuris išpiltas Mosėdžio seniūnijos Palšių kaimo kelyje Nr. MO-03.

2023 m. gegužės 15 d. Skuodo rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktorės  Levutės Staniuvienės, ir UAB „Marstata“, atstovaujama direktoriaus Mariaus Servos, pasirašė žvyro pirkimo sutartį. Sutarties vertė – 46 991, 56 Eur.

Žvyras seniūnijoms vietinės reikšmės keliams (žvyrkeliams) taisyti buvo pristatomas 2023 m. liepos mėnesį.

Skuodo rajono savivaldybės seniūnijoms skirta žvyro 2 774,0 kub. m:

 • Aleksandrijos seniūnijai 360,0 kub. m;
 • Barstyčių seniūnijai 230,0 kub. m;
 • Ylakių seniūnijai 727,0 kub. m;
 • Lenkimų seniūnijai 217,0 kub. m;
 • Mosėdžio seniūnijai 379,0 kub. m;
 • Notėnų seniūnijai 219,0 kub. m;
 • Skuodo seniūnijai 467,0 kub. m;
 • Šačių seniūnijai 175,0 kub. m;

Skuodo rajono savivaldybės administracija 2023 m. balandžio mėn. sudarė paslaugų sutartį su UAB „Raguvilė“ dėl Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių dangų laistymo paslaugos. Sutarties vertė – 12 610,62 Eur.

Bendras 2023 metais laistomų žvyrkelių ilgis – 193 km. Planuojama darbų pabaiga 2023 m. spalio 30 d.

Žvyrkelių laistymo paslaugų kiekiai:

 • Aleksandrijos seniūnijoje – 34,0 km;
 • Barstyčių seniūnijoje – 16,0 km;
 • Ylakių seniūnijoje – 29,0 km;
 • Lenkimų seniūnijoje – 30,0 km;
 • Mosėdžio seniūnijoje – 25,0 km.;
 • Notėnų seniūnijoje – 22,0 km;
 • Skuodo seniūnijoje – 24,0 km;
 • Šačių seniūnijoje – 13,0 km.

Atsižvelgus į Skuodo rajono gyventojų pageidavimus liepos mėn. sudaryta sutartis su UAB „Raguvilė“ dėl 116,4 km žvyrkelių laistymo paslaugos. Sutarties vertė – 7 605,58 Eur. Seniūno nuožiūra žvyrkelis gali būti laistomas vieną ar du kartus 2023 m. liepos–spalio mėnesiais.

Žvyrkelių laistymo paslaugų kiekiai:

 • Aleksandrijos seniūnijoje – 20,0 km;
 • Barstyčių seniūnijoje – 10,0 km;
 • Ylakių seniūnijoje – 18,0 km;
 • Lenkimų seniūnijoje – 18,0 km;
 • Mosėdžio seniūnijoje – 15,0 km.;
 • Notėnų seniūnijoje – 13,0 km;
 • Skuodo seniūnijoje – 14,4 km;
 • Šačių seniūnijoje – 8,0 km.

Palaisčius sūrimu žvyrkelius ar jų ruožus bus sumažintas autotransporto eismui naudojamų žvyrkelių dulkėjimas ir pagerinta greta žvyrkelių gyvenančių gyventojų aplinka.

Veiklai „Žemės ūkio parodų ir kitų renginių ar susitikimų su kitų savivaldybių ūkininkais (dalyvavimo žemės ūkio klausimais) finansavimas“ skirtų lėšų pirmąjį pusmetį nepanaudota.

Įgyvendinant Priemonės „Skuodo rajono renginių, susijusių su žemės ūkio klausimais, finansavimas“ veiklą  2023 m. pirmą pusmetį panaudota 70,00 Eur Kupiškio rajono ūkininkų sutiktuvėms Skuodo rajone. Už šias lėšas pirkta maisto produktų.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius 2023 m. spalio 5 d. Skuodo rajono ūkininkams organizuoja išvyką pas Biržų rajono savivaldybės ūkininkus. Išvykos metu bus lankomasi Biržų rajono ūkiuose, kuriuose ūkininkai susipažins su ūkių naujovėmis, įgis naujų žinių, pasidalins savo patirtimi su Biržų rajono savivaldybės ūkininkais.

Priemonės „Gaisro padarytos žalos išlaidų kompensavimas“ finansuojamai veiklai gautas 1 prašymas gaisro padarytiems nuostoliams kompensuoti. Kompensavimo suma  436,22 Eur.

Priemonės „Gyvenviečių melioracijos sistemų įrengimo darbų finansavimui“ veiklai 2023 m. įgyvendinti lėšų neskirta.