Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų komunalinių išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas

Paskelbta 4 kovo, 2024 m., skiltyje Pranešimai

PATVIRTINTA

Skuodo rajono savivaldybės tarybos

2021 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T9-180

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ KOMUNALINIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Skuodo rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) komunalinių išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja NVO, registruotų ir veikiančių Skuodo rajone, tinkamas kompensuoti išlaidas, dokumentų pateikimą, vertinimą, kontrolę ir atskaitomybę.
 2. Pagal šį Aprašą priemonės įgyvendinimą organizuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas darbuotojas.
 3. Skuodo rajono savivaldybės taryba (toliau – Taryba) lėšas komunalinių išlaidų kompensavimui numato tvirtindama Skuodo rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 3 programos priemonę 3.5.1.2 „Kultūros plėtros ir bendruomenių aktyvinimo veiklų dalinis finansavimas“ bei konkrečių metų Savivaldybės biudžetą.
 4. Galimi pareiškėjai – NVO, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų įstatyme nustatyta tvarka veikiančios ir registruotos Savivaldybės teritorijoje (toliau – Pareiškėjai).
 5. Lėšos priemonei gali būti skiriamos kiekvienais metais iš Savivaldybės biudžeto.

Biudžetiniai metai – metai, kurie prasideda sausio 1 dieną ir baigiasi gruodžio 31 dieną.

II SKYRIUS

PATIRTOS IR TINKAMOS KOMPENUOTI IŠLAIDOS

 1. Tinkamos kompensuoti komunalinės išlaidos (toliau – Išlaidos):

6.1. Patalpų šildymo, nepriklausomai nuo šildymo būdo.

6.2. Vandens ir nuotekų.

6.3. Šiukšlių tvarkymo.

6.4. Elektros energijos.

 1. Išlaidos pripažįstamos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos už:

7.1. praėjusių metų gruodžio mėnesį;

7.2. einamųjų metų laikotarpį, t. y. nuo sausio 1 d. iki lapkričio 30 d.

 1. Jeigu NVO patalpose nėra įrengti kontroliniai skaitikliai, išlaidos apskaičiuojamos proporcingai užimamam plotui, kuris nurodytas turto panaudos ar patikėjimo sutartyje.
 2. Išlaidos nekompensuojamos:

9.1. Nepateikusiems prašymo ir nurodytas išlaidas bei jų apmokėjimą pagrindžiančių dokumentų.

9.2. Turinčių įsiskolinimų už ankstesnių laikotarpių komunalines išlaidas nuo šio aprašo įsigaliojimo dienos

9.3. Kai NVO yra likviduojama, restruktūrizuojama arba sustabdžiusi (apribojusi) veiklą, NVO nėra pateikusi veiklos ataskaitos ir metinio finansinių ataskaitų rinkinio Juridinių asmenų registrui įstatymų nustatyta tvarka.

9.4. Kurios padengiamos kitais finansavimo šaltiniais.

9.5. PVM suma, jei NVO yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas.

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ PATEIKIMO TVARKA

 1. Pareiškėjas kasmet iki rugsėjo 1 d. pateikia motyvuotą, skaičiavimais paremtą lėšų ateinantiems metams poreikį (1 priedas). Poreikis turi būti paremtas faktiškomis ankstesnio laikotarpio išlaidomis. Pateiktus prašymus peržiūri ir įvertina Administracijos direktoriaus paskirta darbo grupė ir siūlymą pateikia Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriui (toliau – Administracijos direktorius).
 2. Tarybai išlaidų kompensavimui skyrus mažiau lėšų, nei yra poreikis,  darbo grupė teikia pasiūlymus Administracijos direktoriui dėl lėšų mažinimo. Trūkstant lėšų viešosios naudos NVO teikiamas prioritetas.
 3. Lėšos skiriamos Administracijos direktoriaus įsakymu.  Su Pareiškėjais sudaroma Išlaidų kompensavimo sutartis.
 4. Prašymai dėl Išlaidų kompensavimo (2 priedas) teikiami Administracijos direktoriui iki einamųjų metų gruodžio 15 d.
 5. Prašymas turi būti pasirašytas Pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti Pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, arba elektroniniu parašu, jei pareiškėjas jį turi. Prašymas turi būti užpildytas kompiuteriu.
 6. Prie prašymo turi būti pateiktos Išlaidas ir jų apmokėjimą patvirtinančių dokumentų patvirtintos kopijos (kasos aparato kvitas, sąskaita faktūra, mokėjimo nurodymas, pinigų priėmimo kvitas, kasos pajamų orderio kvitas ir kiti dokumentai, kuriuose yra informacija apie prekės / paslaugos pavadinimą, pirkimo datą, mokėjimo sumą ir kuriais įrodoma, kad pagal išlaidų pagrindimo dokumentus buvo atliktas mokėjimas). Išlaidos kompensuojamos pagal grafiką, numatytą Išlaidų kompensavimo sutartyje.
 7. Kompensuojama suma negali viršyti Administracijos direktoriaus įsakymu skirtos sumos. Ši suma gali būti mažesnė, jeigu per metus patirtos mažesnės išlaidos  pagal pateiktus faktines išlaidas pateisinančius mokėjimo dokumentus.

IV SKYRIUS

ATSISKAITYMAS IR KONTROLĖ

 1. Atsiskaitymas reglamentuojamas Administracijos direktoriaus ir Pareiškėjo sudarytoje išlaidų kompensavimo sutartyje.
 2. Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius lėšas perveda per 10 darbo dienų nuo teisingų dokumentų gavimo dienos.
 3. Sutarties vykdymą kontroliuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas.
 4. Pareiškėjas per 5 darbo dienas į Savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą, kuri nurodyta Sutartyje, privalo grąžinti nepanaudotas lėšas, taip pat ne pagal paskirtį panaudotas lėšas.
 5. Savivaldybės administracija turi teisę paprašyti kitų dokumentų, reikalingų šio Aprašo kontrolei vykdyti.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Šis Aprašas viešai skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje.
 2. Pareiškėjų duomenys tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų.
 3. Savivaldybės tarybai nepatvirtinus finansavimo, kompensavimas tais metais nutraukiamas.

Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų komunalinių išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo 1 priedas

Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų komunalinių išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo 2 priedas