Skuodo rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto projektas teikiamas viešam svarstymui

Paskelbta 8 vasario, 2021 m., skiltyje Aktualu, Naujienos

Skuodo rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos 2021 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (toliau – įstatymu), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašu, Savivaldybės 2021–2023 metų strateginiu veiklos planu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldybės biudžeto projekto rengimą, Savivaldybės asignavimų valdytojų pateiktais sąmatų projektais bei biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas prognozėmis.

Įstatymu patvirtinta gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais), tenkanti visų savivaldybių biudžetams nuo šio mokesčio pajamų į konsoliduotus valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus, – 48,19 procento, kurią sudaro pastovioji dalis – 43,8 procento, kintamoji dalis – 5,11 procento, bei savivaldybių biudžetų finansinis rodiklis – prognozuojamos pajamos, kuriuo savivaldybės privalo vadovautis rengdamos savo biudžetus (įstatymo 6 priedas). Skuodo rajono savivaldybės 2021 m. prognozuojamos pajamos yra 10 938 000 Eur. Į prognozuojamų pajamų rodiklį neįskaitomos savivaldybių biudžetinių įstaigų pajamos, vietinės rinkliavos, pajamos, priskirtos pagal Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos.

Prognozuojamos pajamos yra savivaldybės savarankiškų funkcijų vykdymo finansavimo šaltinis.

Lyginant su 2020 metais 2021 metų savivaldybės prognozuojamos pajamos yra mažesnės 94 000 Eur.

Prognozuojamos pajamos2020 metai2021 metaiSkirtumas
Gyventojų pajamų mokestis10 454 00010 337 000-117 000
Žemės mokestis300 000350 00050 000
Paveldimo turto mokestis3 0003 0000
Nekilnojamojo turto mokestis180 000148 000-32 000
Nuomos mokestis už valstybinę žemę55 00070 00015 000
Valstybės rinkliava20 00020 0000
Kitos neišvardintos pajamos20 00010 000-10 000
Iš viso11 032 00010 938 000-94 000

Taip pat savarankiškų funkcijų vykdymui finansuoti yra naudojamos vietinės rinkliavos (išskyrus vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą) bei materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (išskyrus žemės realizavimo pajamas).

Tvirtinant 2020 metų biudžetą prie asignavimų savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti buvo pridėta 673 000 Eur praėjusių metų (2019 metų) nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija panaudotus asignavimus. Dėl negautų 2020 metų prognozuotų pajamų, nepanaudotos pajamų dalies, kuri viršytų 2020 metų panaudotus asignavimus, nėra.

Todėl asignavimai 2021 metų savarankiškoms funkcijoms vykdyti, lyginant su 2020 metais, yra mažesni 762 000 Eur.

2021 metų sumas kintamajai GPM daliai apskaičiuoti sudaro:

1 427 000 Eur – 2018–2020 metų sumos kintamajai gyventojų pajamų mokesčio daliai apskaičiuoti;

127 000 Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti;

32 000 Eur – Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų bei valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio padidinimas  iki 177 Eur;

45 000 Eur – minimaliajai mėnesinei algai padidinti;

28 000 Eur – mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, darbui apmokėti;

5 000 Eur – Transporto lengvatų įstatymo Nr.  VIII-1605 5 straipsnio pakeitimo įstatymui įgyvendinti.

Savivaldybės biudžeto pajamos planuojamos pagal finansavimo šaltinius:

Finansavimo šaltinis2020 metų patikslintas planas2021 metų planasSkirtumas
Savivaldybės biudžeto pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti11 047 00010 958 000-89 000
Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą500 000513 800+13 800
Biudžetinių įstaigų pajamos už paslaugas292 700290 500-2 200
Aplinkos apsaugos specialioji programa38 70040 100+1 400
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos1 326 143534 600-791 543
Mokymo lėšos3 825 0004 200 800+375 800
Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams2 226 7122 027 400-199 312
Valstybės investicijų programa888 0000-888 000
Kelių priežiūros ir plėtros programa2 263 9000-2 263 900
Kitos dotacijos ir lėšos606 760234 100-372 660
Iš viso23 014 91518 799 300-4 215 615
Skolintos lėšos437 200500 200+63 000
Metų pradžios likutis858 000261 600-596 400
Apyvartos lėšos144 810128 442-16 368

Lyginant su patikslintu 2020 metų biudžetu, planuojamas savivaldybės 2021 metų biudžetas yra mažesnis 4 749 015 Eur. Į 2021 metų savivaldybės biudžeto projektą dar neįtrauktos lėšos, skirtos savivaldybėms Vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti, Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti ir pan. Kai valstybės institucijos ir įstaigos atitinkamas lėšas paskirstys savivaldybėms, bus tikslinamas ir savivaldybės 2021 metų biudžetas.

Daugiausia lėšų pagal visus finansavimo šaltinius planuojama skirti Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai – 7 640 900 Eur, arba 39,6 proc. viso savivaldybės biudžeto. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programai numatyta skirti 3 529 200 Eur (18,3 proc.). Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programai planuojama skirti 1 397 600 Eur (7,2 proc.). Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programai planuojama skirti 3 265 200 Eur (16,9 proc.). Tvarios aplinkos apsaugos, verslo ir žemės ūkio plėtros programai planuojama skirti 1 296 400 Eur (6,7 proc.). Infrastruktūros ir investicijų plėtros programai planuojama skirti 2 170 200 Eur (11,3 proc.).

Taip pat įstatyme reglamentuotos savivaldybių skolos, skolinimosi ir garantijų limitai:

– savivaldybės skola (pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant paskolos, finansinės nuomos (lizingo) sutartis, bet neapsiribojant jomis) negali viršyti 60 procentų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų;

–   savivaldybės, kurios biudžetas planuojamas, tvirtinamas, keičiamas ir vykdomas vadovaujantis Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies nuostatomis, metinio grynojo skolinimosi suma negali viršyti 1,5 procento biudžeto pajamų dėl 2021 metams prognozuojamo neigiamo produkcijos atotrūkio nuo potencialo.

Skuodo rajono savivaldybės biudžetas 2020 metais (negalutiniais paskaičiavimais) negavo apie 368 000 Eur prognozuotų pajamų. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos asignavimuose yra numatytos lėšos savivaldybių negautoms pajamoms kompensuoti. Kai šios lėšos bus paskirstytos savivaldybėms, atitinkamai tikslinsime biudžetą ir gautas lėšas paskirstysime Skuodo rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams.

Skuodo rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto projektas