Savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų panaudojimo metinė 2021 m. ataskaita

Paskelbta 4 sausio, 2022 m., skiltyje Pranešimai

2021 m. gegužės 18 d. Skuodo rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T9-105 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų administravimo tvarkos aprašą, kuris nustato ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės (toliau – Priemonės) tikslus, uždavinius, finansavimo šaltinius, priemonės lėšų administravimo tvarką bei prašymų finansavimo ir atsiskaitymo už gautų lėšų panaudojimą tvarką.

Priemonės tikslas – gerinti ūkininkavimo sąlygas, atnaujinant melioracijos sistemas ir įrengimus, skatinant kaimo gyventojų iniciatyvumą, kuriant patrauklią ir patogią gyvenamąją aplinką rajone.

Priemonės uždaviniai:

  1. organizuoti žemdirbių švietėjišką veiklą;
  2. gerinti kaimo kelių inžinerinės infrastruktūros, melioracijos statinių techninę būklę;
  3. skatinti žemdirbių kooperacijos procesus;
  4. žemdirbiams dalinai kompensuoti išlaidas gaisro atveju.

Priemonės finansavimo šaltiniai – Skuodo rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) biudžeto ir kitos teisėtai gautos lėšos.

Priemonės veikloms įgyvendinti 2021 m. skirtos lėšos:

  1. Avarinių melioracijos sistemų darbų (visų diametrų rinktuvų remontas, drenažo filtrų atstatymas ir remontas, rinktuvų žiočių remontas ir melioracijos griovio avarinių gedimų šalinimas) finansavimas“ – 54 000 Eur;
  2. Vietinės reikšmės kelių priežiūros ir remonto darbai“ – 44 000 Eur;
  3. Skuodo rajono renginių, susijusių su žemės ūkio klausimais, finansavimas“ – 200 Eur;
  4. Žemės ūkio parodų ir kitų renginių ar susitikimų su kitų savivaldybių ūkininkais (dalyvavimo žemės ūkio klausimais) finansavimas“ – 0 Eur;
  5. Gaisro padarytos žalos išlaidų kompensavimas“ – 1 800 Eur.

Įgyvendinant Priemonės veiklą „Avarinių melioracijos sistemų darbų (visų diametrų rinktuvų remontas, drenažo filtrų atstatymas ir remontas, rinktuvų žiočių remontas ir melioracijos griovio avarinių gedimų šalinimas) finansavimas“ panaudotos visos skirtos lėšos 2021 m. Nuo metų pradžios iš gyventojų gauti 34 prašymai drenažo gedimų šalinimui. Kadangi buvo likusių nepatenkintų ankstesnių metų prašymų, pirmumas buvo taikomas šių prašymų tenkinimui. 2021-12-31 buvo likę 16 nepatenkintų prašymų, iš jų 10 finansuojami valstybės lėšomis.

Patenkinti 35 pretendentų prašymai gedimų šalinimui. Suremontuotas drenažas Rukų gyvenvietėje, pastatytas vandens nuleistuvas.

Gerinant melioracijos statinių būklę Skuodo rajone, priemonei „Melioracijos sistemų remontui ir priežiūrai“ valstybinių lėšų  šiemet buvo skirta  ir panaudota 206 000 Eur. Lėšos panaudotos tik valstybei priklausančių 125 mm ir didesnio skersmens drenažo rinktuvų ir griovių remontui bei tiltų ir hidrotechninių statinių priežiūrai. Šiomis lėšomis suremontuoti 7 grioviai, 10 pralaidų, pašalinti 58 melioracijos drenažo gedimai bei pašalinta augmenija nuo Kubiliškės II tvenkinio hidrotechnikos statinio. Šiuo metu remontuojamas griovys Lenkimų seniūnijoje, kurio darbai bus baigti 2022 m.

2021 m. didesnis dėmesys skiriamas melioracijos griovių, tiltų, užtvankų priežiūrai. Buvo organizuojamos apžiūros,, stebima, ar nėra sandėliuojama mediena ant melioracijos griovių, ar nėra grioviai įtverti į aptvarus gyvuliams ganyti. Nuo metų pradžios atliktas visų tiltų ir hidrotechninių statinių (užtvankų) būklės vertinimas, suremontuotas tiltas per Šatos upę.

Šiuo metu rengiami 7 planuojamų remontuoti griovių ir 1 pralaidos projektai, taip pat priimami žemės naudotojų prašymai drenažo gedimų šalinimui 2022 m.

Priemonės finansuojamos veiklos „Vietinės reikšmės kelių priežiūros ir remonto  darbai“ įgyvendinimas:

Skuodo rajono savivaldybės administracija įvykdžiusi skelbiamo pirkimo procedūras 2021m. gegužės 6 d. pasirašė Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių su žvyro danga laistymo sūrimu paslaugos sutartį Nr. (4.1.8)-R5-320 su UAB „Raguvilė“, kurios bendra vertė 15 746,40 Eur.

Kambro periodo požeminiu vandeniu (sūrimu) keliai ir gatvės 2021 m. laistyti du kartus (90 km): pirmą kartą – gegužės, birželio mėnesiais, antrą kartą – liepos, rugpjūčio, rugsėjo mėnesiais.

Palaisčius sūrimu žvyrkelius ar jų ruožus buvo sumažintas autotransporto eismui naudojamų žvyrkelių dulkėjimas ir pagerinta greta žvyrkelių gyvenančių gyventojų aplinka.

2021 m. birželio 21 d. Skuodo rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Žydrūno Ramanavičiaus, ir UAB „Kaslita“, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Volbeko, pasirašė žvyro pirkimo sutartį Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams  taisyti.  Sutarties bendra vertė 28 200,56 Eur. Tiekėjas 2021 m liepos ir rugpjūčio mėnesiais atvežė 2 825 kub. m žvyro  ir išpylė  jį Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliuose su žvyro danga.

Žvyro kiekis pagal seniūnijas:

Eil.

Nr.

Seniūnijos pavadinimas Mato

vnt.

Žvyro kiekis
1. Aleksandrijos seniūnija kub.m 356
2. Barstyčių seniūnija kub.m 231
3. Ylakių seniūnija kub.m 681
4. Lenkimų seniūnija kub.m 259
5. Mosėdžio seniūnija kub.m 365
6. Notėnų seniūnija kub.m 223
7. Skuodo seniūnija kub.m 530
8. Šačių seniūnija kub.m 180
Iš viso: 2 825

 

2021 m. gruodžio 30 d. Skuodo rajono kultūros centre įvyko šventinis paramos koncertas „Skuodo TV“, kurio metu apdovanoti konkurso „Metų ūkis 2021“  nominantai. Šiam renginiui panaudota 172,50 Eur.

Esant nepalankiai epidemiologinei situacijai, Priemonei „Žemės ūkio parodų ir kitų renginių ar susitikimų su kitų savivaldybių ūkininkais (dalyvavimo žemės ūkio klausimais) finansavimas“ 2021 m. lėšų skirta nebuvo.

Priemonės finansuojamai veiklai „Gaisro padarytos žalos išlaidų kompensavimas“ prašymų iš žemės naudotojų dėl patirtų gaisro padarytos žalos išlaidų kompensavimo 2021 m. negauta.