Paraiškos dėl paramos ūkių biosaugai – nuo spalio vidurio

Paskelbta 6 spalio, 2021 m., skiltyje Pranešimai
Nuo spalio 18 d. ūkinių gyvūnų laikytojai, siekiantys sumažinti pavojingų ligų paplitimo riziką savo ūkiuose, kviečiami kreiptis dėl paramos. Paraiškos ūkių biosaugai sustiprinti renkamos iki gruodžio 3 d.
Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“. Atkreiptinas dėmesys, kad š. m. rugsėjį buvo pakoreguotos veiklos srities įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės), jas rasite čia. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta daugiau nei 4 mln. Eur paramos lėšų.
Kas gali teikti paraiškas
Dėl paramos gali kreiptis ūkinių gyvūnų laikytojai, užsiimantys žemės ūkio veikla. Fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni nei 18 metų amžiaus ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir žemės ūkio valdą. Juridiniai asmenys – savo vardu įregistravę valdą.
Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi nepertraukiamai veikti ne trumpiau kaip vienus metus. Būtina vykdyti gyvulininkystės veiklą, realizuoti produkciją rinkoje ir gauti pajamas iš veiklos, į kurios biosaugą investuojama pagal biologinių priemonių taikymo planą.
Pareiškėjo laikomi ūkiniai gyvūnai turi būti suženklinti ir registruoti Ūkinių gyvūnų registre, ūkinių gyvūnų laikymo vieta įregistruota Ūkinių gyvūnų registre ne vėliau kaip 2021 m. liepos 31 d.
Iki paraiškos pateikimo parengtas biologinio saugumo priemonių taikymo ir tam reikalingų investicijų planas dėl biologinio saugumo priemonių ūkinių gyvūnų laikymo vietose turi būti suderintas su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniu padaliniu.
Teikiamų paraiškų skaičius neribojamas
Pareiškėjai gali teikti tik vieną paramos paraišką konkrečiai ūkinių gyvūnų laikymo vietai. Jei norima prašyti paramos dėl skirtingų ūkinių gyvūnų laikymo vietų, tuomet privaloma teikti atskiras paraiškas.
Pareiškėjas gali teikti vieną bendrą paraišką daugiau kaip vienai ūkinių gyvūnų laikymo vietai tuo atveju, jei įsigyjamas turtas gali būti naudojamas daugiau negu vienoje ūkinių gyvūnų laikymo vietoje. Tuomet tinkamos finansuoti išlaidos ir SG apskaičiuojami paraiškoje nurodytoms ūkinių gyvūnų laikymo vietoms bendrai. Paramos gavėjas projekto kontrolės laikotarpiu turi išlaikyti ūkinių gyvūnų laikymo vietoje ne mažesnį vidutinį metinį gyvulių skaičių, negu nurodyta pateiktoje paraiškoje.
Projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paraiškoje ir negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.
Jei pareiškėjas projekte numato įsigyti turtą (visa įranga, visi įrengimai ir kt.) finansinės nuomos (lizingo) būdu, projekto įgyvendinimo trukmė nuo sprendimo skirti paramą dienos negali būti ilgesnė kaip iki 2025 m. birželio 30 d.
Paramos dydis ir intensyvumas
Paramos intensyvumas negali viršyti 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia paramos suma negali viršyti 100 tūkst. Eur ir 200 Eur vienam SG, kai prašoma paramos suma viršija 4 tūkst. Eur ir teikiama tik viena paramos paraiška konkrečiai ūkinių gyvūnų laikymo vietai. Jei pareiškėjas teikia vieną bendrą paraišką daugiau negu vienai gyvūnų laikymo vietai (įsigyjamas turtas naudojamas daugiau negu vienoje ūkinių gyvūnų laikymo vietoje), didžiausia paramos suma – 300 tūkst. Eur ir 200 Eur vienam SG, jei prašoma suma didesnė kaip 4 tūkst. Eur.
Finansuojamos išlaidos
Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijoms priskiriamos šios išlaidos: vidaus ir lauko aptvarų įsigijimo ir įrengimo, ūkinių gyvūnų pakrovimo / iškrovimo rampų ir (arba) aikštelių įrengimo išlaidos, uždarų praėjimo takų tarp pastatų įrengimo, dezinfekcinių purkštuvų, valymo, dezinfekcijos įrangos, plovimo-dezinfekavimo įrenginių ir transporto priemonių įsigijimo, pašarų terminio apdorojimo įrangos įsigijimo, konteinerių ir patalpų, skirtų laikyti gaišenoms, įrengimo ir įrangos įsigijimo, nuo graužikų, vabzdžių, paukščių ir kitų kenkėjų apsaugančios įrangos įsigijimo. Taip pat finansuojamos išlaidos, susijusios su ūkinius gyvūnus prižiūrinčiais darbuotojais: buitinių persirengimo ir prausimosi patalpų įrengimo ir įrangos, darbo rūbų ir batų plovimo ir džiovinimo įrangos, maitinimo patalpų įrengimo ir įrangos.
Paraiškų atrankos kriterijai ir suteikiami balai
Paraiškos vertinamos suteikiant joms balus už atitiktį Taisyklėse nustatytiems atrankos kriterijams. Didžiausia galima balų suma – 100 balų. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 privalomi balai. Jeigu paraiškų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad paraiška nesurinko 35 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
Atrankos kriterijai:
Eil. Nr.
Projekto atrankos kriterijai
Balai pagal atskiras kriterijaus reikšmes
Didžiausias balas
1.
Pareiškėjas yra (vertinant atitiktį šiam kriterijui, atrankos balai suteikiami tik už vieną pareiškėjo pasirinktą kriterijų):
1.1.
specializuotas kiaulininkystės arba paukštininkystė ūkis, kaip apibrėžta Taisyklių 57 punkte
25
25
1.2.
specializuotas galvijininkystės ūkis, kaip apibrėžta Taisyklių 57 punkte
15
2.
Pareiškėjo SG apskaičiuotas, kaip nurodyta Taisyklių 58 punkte:
2.1.
iki 20 (įskaitytinai) SG
35
35
2.2.
didesnis kaip 20 iki 200 SG (įskaitytinai)
15
2.3.
daugiau kaip 200 SG
10
3.
Projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei Taisyklių 16 punkte nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas (skaičiuoklė skelbiama interneto svetainėje www.nma.lt), už kiekvieną sumažintą procentinį punktą (skaičiuojama sveikaisiais skaičiais, neapvalinant pagal matematines apvalinimo taisykles) pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 10 balų, atsižvelgiant į šias nuostatas:
10
3.1.
atrankos balai nesuteikiami, kai pagal paramos paraiškoje nurodytą projekto investicijų vertę (be PVM) apskaičiuotas paramos dydis, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti Taisyklėse nustatytą didžiausią galimą paramos sumą
3.2.
kai pagal paramos paraiškoje nurodytą projekto investicijų vertę (be PVM) apskaičiuotas paramos dydis, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti mažesnę paramos sumą, nei Taisyklėse nustatyta didžiausia galima paramos suma, didžiausiu galimu paramos intensyvumu laikomas intensyvumas, apskaičiuotas palyginant Taisyklėse nustatytą didžiausią paramos sumą projektui su projekto investicijų verte (be PVM)
4.
Pareiškėjo ūkinių gyvūnų laikymo vieta yra vietovėje, kurioje, ES sprendimu arba VMVT direktoriaus įsakymu, kaip nurodyta Taisyklių 59–60 punktuose, yra taikomos užkrečiamosios ligos prevencinės ir kontrolės priemonės laikomai gyvūnų rūšiai
30
30
Balų suma:
100
Kur priimamos paraiškos
Paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose adresais, nurodytais NMA svetainės skiltyje „Susisiekite“.
Karantino metu pareiškėjas pasirašytą paraišką kartu su paramos paraiška pateikiamais dokumentais NMA darbo laiku papildomai gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžutėmis“ (specialiai įrengtomis vietomis, kuriose pareiškėjas gali pateikti paramos paraišką tiesiogiai nekontaktuodamas su kitais asmenimis), kurios įrengtos NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Išsamiau apie reikalavimus teikiant paraiškas karantino metu Taisyklėse.
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos informacija.