Kvietimas teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti

Paskelbta 21 birželio, 2022 m., skiltyje Pranešimai

Kiaulių laikytojai kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 3D-585 (toliau – taisyklės), patikslintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 3D-361.
Pagalba teikiama pareiškėjams, kurie:
1. einamaisiais metais sudarė sąlygas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) atstovams atlikti ūkinių gyvūnų laikymo vietos patikrinimą;
2. įsigijo biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių, išvardytų taisyklių 7 punkte. Tuo atveju, jei pareiškėjas jau yra gavęs pagalbą pagal šias taisykles ankstesniais metais, jis gali įsigyti biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingas taisyklių 7 punkte nurodytas priemones, kurioms įsigyti anksčiau jam pagal taisykles nebuvo skirta pagalba (tai netaikoma šių taisyklių 7.7 ir 7.8 papunkčiuose išvardytoms priemonėms ir 7.5 papunktyje nurodytoms plovimo, valymo, dezinfekcijos priemonėms);
3. nuo 2021 m. spalio 18 d. iki paraiškos pateikimo 2022 metais dienos laikė nuo 1 iki 100 kiaulių, kurios buvo suženklintos ir registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje
(informacija apie laikomų kiaulių skaičių turi būti atnaujinama kiekvieną ketvirtį);
4. nėra gavę neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, arba yra grąžinę visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

Įsigytos biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingos priemonės turi būti pradėtos naudoti / įrengtos ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo įsigijimo.
Pareiškėjams atlyginama iki 90 proc., bet ne daugiau kaip 900 Eur vienam pareiškėjui, biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių įsigijimo išlaidų.
Tinkamos finansuoti yra išlaidos, patirtos nuo 2022 m. sausio 1 d. iki paraiškų pateikimo dienos.
Pagalbai iš viso skiriama 300 tūkst. Eur. Tuo atveju, jei lėšų poreikis pagalbai išmokėti viršija kvietime nurodytą lėšų sumą ir (ar) papildomai visoms tinkamoms finansuoti paraiškoms lėšos nėra skiriamos ar skiriama tik jų dalis, pareiškėjams išmokama pagalbos suma mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui, bet ne daugiau nei 40 proc.
Paraiškos ir kiti privalomi pateikti dokumentai yra priimami nuo š. m. birželio 21 d. iki liepos 31 d.
Paraiškų priėmimo laikotarpiu pareiškėjus prašome kreiptis į Skuodo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių  ir pateikti šiuos dokumentus:
1. asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, o juridinių asmenų įgaliotam asmeniui – ir atstovavimo pagrindą pagrindžiantį dokumentą;
2. užpildytą paraišką;
3. biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių įsigijimo
įrodymo dokumentų originalus arba patvirtintas jų kopijas;
4. dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad VMVT atstovai atliko ūkinių gyvūnų laikymo vietos patikrinimą (patikrinimo akto kopija).
Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą teikimo taisykles galima rasti čia

Dėl papildomos informacijos kviečiame kreiptis į Skuodo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių, 313 k. arba informacija suteikiama telefonu 8 440 45 586.