Kviečiame NVO teikti paraiškas pagal Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programą

Paskelbta 18 birželio, 2021 m., skiltyje Naujienos

Projektai, finansuojami Skuodo rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 3 programos „Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa“ (toliau – programos) lėšomis.

Projektų finansavimo prioritetai:

 1. Verslumas
 2. Turizmas
 3. Aplinkosauga
 4. Palankios aplinkos jaunoms šeimoms kūrimas
 5. Nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas
 6. Tradiciniai renginiai Skuodo rajone
 7. Nevyriausybinių organizacijų inovatyvios veiklos
 8. Veiklos jaunimui
 9. Emocinės būklės gerinimas, psichinės sveikatos stiprinimas
 10. Žymių žmonių (Jono Karolio Chodkevičiaus, Marijos Gimbutienės arba Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos) atminimo metams paminėti skirtos veiklos.

Paraiškos teikėjais gali būti nevyriausybinės organizacijos, Juridinių asmenų registre turinčios nevyriausybinės organizacijos žymą, registruotos ir (arba) vykdančios veiklą Skuodo rajono teritorijoje.

Vienas pareiškėjas gali teikti vieną paraišką, išskyrus atvejus, kada pareiškėjas jaunimo vardu teikia paraišką jaunimo iniciatyvoms finansuoti, t. y. neformalios jaunimo grupės, pasirašiusios bendradarbiavimo sutartį su rajone veikiančia NVO, turinčia NVO žymą.

Mažiausia vienam projektui prašoma suma 500 Eur, didžiausia – 2 000 Eur.

Lietuvių kalba užpildytos, pasirašytos ir išsaugotos PDF formatu paraiškos priimamos tik elektroniniu būdu, el. paštu [email protected], iki liepos 16 d. 17.00 val.

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia:

 1. projekte dalyvaujančių partnerių rašytinius sutikimus dalyvauti projekte arba bendradarbiavimo sutartis;
 2. raštą (-us), patvirtinantį (-ius) rėmimo faktą, jei projekte nurodomas bet koks rėmėjo prisidėjimas prie projekto įgyvendinimo (lėšos, patalpų nuoma, paslaugos ir t. t.).

Kitais būdais pristatytos, kitais nei skelbime nurodytais adresais pateiktos ir (arba) po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nevertinamos.

Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomas dokumentų teikimas pareiškėjų iniciatyva po jų pateikimo yra negalimas.

Informaciją dėl paraiškų pildymo darbo valandomis teikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė  Laura Popovienė el. paštu [email protected], telefonu  8 604  74 675 arba Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus pavaduotojas Gintas Andriekus el. paštu [email protected], telefonu 8 686 58 675.

Paraiškos forma

Skuodo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų nevyriausybinių organizacijų projektų konkurso organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašas