Skuodo rajono savivaldybės Ūkininkų iniciatyvų skatinimo programos lėšų panaudojimas

Paskelbta 29 gruodžio, 2020 m., skiltyje Naujienos

2020 m. Skuodo rajono savivaldybės Ūkininkų iniciatyvų skatinimo programos (toliau – programos) lėšomis siekta gerinti ūkininkavimo sąlygas, atnaujinant melioracijos sistemas ir įrengimus.

Programos priemonei „Avarinių melioracijos sistemų darbų (visų diametrų rinktuvų remontas, drenažo filtrų atstatymas ir remontas, rinktuvų žiočių remontas ir melioracijos griovio avarinių gedimų šalinimas“  2020 m. skirta lėšų – 93 000 Eur. Per visus metus patenkinti 37 pretendentų prašymai gedimų šalinimui, sutvarkyti 107 gedimai. Naujai įrengtas drenažas Rukų gyvenvietėje, pastatyti vandens nuleistuvai, įrengtas vandens nuleistuvas Lenkimuose, melioracijos gedimų šalinimas buvo vykdomas viso rajono teritorijoje.

Nuo 2017 m. iki šios dienos dar liko nepatenkinti 34 prašymai. Prašymai tenkinami atsižvelgus į situacijos sudėtingumą ir prioriteto tvarka taisomi gedimai. Likusius prašymus taip pat planuojama patenkinti.

Šiais metais pagal patvirtintą LR ŽŪM tvarkos aprašą avariniams melioracijos sistemų darbams finansuoti skirta 306 000 Eur. Valstybės lėšos skirtos remontuoti ne mažesniems kaip 125 mm skersmens rinktuvams. Pagal šią programą sausintuvai  nėra remontuojami arba juos remontuoja pats ūkininkas savo lėšomis. Šios lėšos gali būti panaudotos tik valstybei priklausančių 125 mm ir didesnio skersmens drenažo rinktuvų ir griovių remontui bei tiltų ir hidrotechninių statinių priežiūrai.  2020 m. gruodžio 3 d. panaudoti 302 505 Eur. Šiomis lėšomis suremontuotas tiltas per Bartuvos upę  Mosėdžio sen., suremontuota 10,251 km griovių, 3 pralaidos, pašalinti 42 melioracijos drenažo gedimai. Griovių remonto darbai pradėti Barstyčių seniūnijoje, dalis darbų atlikta, kita dalis bus atlikta 2021 m.

Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T9-122 „Dėl melioracijos sistemų naudotojų asociacijų projektų rengimo ir finansavimo “ 1.1 papunkčiu ir 2 punktu, priemonei „Melioracijos sistemų naudotojų asociacijų, dalyvaujančių Nacionalinių ar Europos Sąjungos remiamuose projektuose, išlaidų dalinis finansavimas“ skirta lėšų – 30 000 Eur.  Pagal šią priemonę  Augzelių melioracijos sistemų naudotojų asociacijos rengiamam projektui „Skuodo rajono Augzelių ir Pašilių kadastro vietovių dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“ įgyvendinti iš savivaldybės biudžeto lėšų skirta 15 000 Eur., o Lenkimų melioracijos sistemų naudotojų asociacijos rengiamam projektui „Skuodo rajono Lenkimų kadastro vietovės melioracijos statinių rekonstrukcija“ įgyvendinti iš savivaldybės biudžeto lėšų skirta 15 000 Eur.

Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus specialistai primena, kad pagal Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymą ir Melioracijos statinių techninės priežiūros taisykles žemės savininkai, nuomotojai ar naudotojai privalo tinkamai vykdyti melioracijos griovių priežiūrą. Melioruotoje žemėje draudžiama melioracijos grioviuose ir jų šlaituose ganyti gyvulius. Už šių taisyklių nesilaikymą baudžiama teisės aktų nustatyta tvarka. Šiais metais didesnis dėmesys skiriamas melioracijos grioviams, vykstama į jų apžiūras, stebima, ar nėra sandėliuojama mediena ant melioracijos griovių, ar nėra grioviai įtverti į aptvarus gyvuliams ganyti. Patikrinimų metu nustatyti 5 pažeidimai dėl neleistino gyvulių ganymo melioracijos grioviuose, surašyti 3 patikrinimo aktai, kurie perduoti administracijos direktoriui dėl administracinių sankcijų taikymo. Ateityje taip pat bus vykdomos šios priemonės ir nebus toleruojamas neteisėtas griovių gadinimas. Sugadinti grioviai nebuvo sutvarkyti, papildomai bus rašomi apžiūros aktai ir perduodami nagrinėti administracine tvarka.