Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto, ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimo, planavimo darbų programa

Paskelbta 10 vasario, 2020 m., skiltyje Teritorijų planavimas

Planavimo pagrindas: Nacionalinės žemės  tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Skuodo skyriaus vedėjo 2019-09-16 įsakymu Nr. 15KPĮ-11-(14.15.125) priimtas sprendimas pradėti rengti kaimo  plėtros žemėtvarkos projektą.

Planavimo teritorija: žemės ūkio paskirties sklypas, esantis adresu: Skuodo  r.sav., Ylakių sen., Ivoniškės k. 4, žemės sklypo kadastro Nr.7540/0004:0023.

Projekto rengėjas: Marius Atraškevičius, kval. Paž. Nr. 2R-KP-548, UAB „Telšių matininkas“, Pašto g. 6, Telšiai, LT-87335, [email protected], tel. 8 618 31231.

Planavimo tikslas: žemės ūkio paskirties žemėje parinkti  vietą ūkininko ūkio sodybos ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių  statybai. Teritorijos tvarkymo rėžimas šiame sklype bus tikslinamas projektuojant statinius.

Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties  žemės sklypo teritoriją nustatant  ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermos, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną, taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojant  žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Projekto rengimo etapai: Parengiamasis etapas, projekto rengimo etapas, baigiamasis etapas.

Tyrimai: Tyrimų atlikti nenumatoma.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas.

Teritorijos vystymosi koncepcija: nerengiama.

Planavimo organizatorius: R.K.