Informuojame apie galimybę susipažinti su parengtais Skuodo rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo sprendiniais

Paskelbta 17 sausio, 2022 m., skiltyje Aktualu, Pranešimai, Teritorijų planavimas

Rengimo pagrindas: Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimas Nr. T9-22 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“.

Planavimo organizatorius: Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas, tel. (8 440) 45 550, el. p. [email protected], www.skuodas.lt.

Plano rengėjas: UAB „Daugėla“, A. Smetonos g. 8-2, LT-01115 Vilnius, tel. 8 5 27 33 385, el. p. [email protected]. Projekto vadovas: Nerijus Gerdvilis, el. p. [email protected], 8 650 83836.

Planuojama teritorija: Skuodo rajono savivaldybės teritorija.

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės lygmens.

Planavimo tikslai, uždaviniai:

Planavimo tikslai:

– nustatyti aglomeracijų, viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijų ribas, esant būtinumui numatyti alternatyvas;

– nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros teritorijas ir plėtros kryptis, siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas;

– nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus ir finansavimą.

Planavimo uždaviniai:

– nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo aglomeracijos teritorijos ribas;

– numatyti geriamojo vandens ir nuotekų sistemų plėtrai reikalingas teritorijas;

– numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas;

– numatyti (pagal poreikį) pagrįstas konkrečias vietas žemę paimti visuomenės poreikiams;

– numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;

– nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

– numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas;

– patikslinti viešojo geriamojo vandens tiekėjo teritorijas;

– nustatyti apsaugos zonas viešojo geriamojo vandens tiekimo naudojamoms vandenvietėms ir sanitarines apsaugos zonas nuotekų valykloms, siurblinėms ir kitiems vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įrenginiams;

– parengti geriamojo vandens kokybės gerinimo priemonių planą (infrastruktūrą, finansavimo šaltinius, įgyvendinimo terminus ir kt.).

Plano darbų programa: susipažinti su darbų programa galima teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-75-20-152):

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia –2021-03-22, planavimo pabaiga – 2022-03-22.

Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.

Susipažinti su parengtais specialiojo plano keitimo sprendiniais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų – susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2022 m. sausio 18 d. ir baigiasi 2022 m. sausio 31 d. Nurodytu laikotarpiu su teritorijų planavimo dokumentu galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-75-20-152), savivaldybės patalpose (Skuodo rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas) bei Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.skuodas.lt).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.

Aiškinamasis raštas

Sprendiniai

Skuodo aglomeracija

1 priedas Skuodo VGVTNT teritorija

2 priedas Skuodo saugomos teritorijos ir objektai

3 priedas Skuodo NKV

4 priedas Gamtinis karkasas