Informuojame apie detaliojo plano koregavimo patvirtinimą

Paskelbta 3 lapkričio, 2022 m., skiltyje Naujienos, Teritorijų planavimas

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO BAKSČIŲ K., MOSĖDŽIO SEN., SKUODO RAJONE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO PATVIRTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 12 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 4 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 306, 307, 310 ir 311 punktais ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2022 m. rugsėjo 30 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG243838 bei į projekto vadovės Aurelijos Povilaitienės 2022 m. spalio 25 d. prašymą, teiktą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje:

  1. T v i r t i n u Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir

teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje parengtą, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos patikrintą žemės sklypo Baksčių k., Mosėdžio sen., Skuodo rajone, detaliojo plano koregavimą, TPD Nr. K-VT-75-19-568, (aiškinamasis raštas ir pagrindinis brėžinys pridedami).

  1. N u s t a t a u, kad šis įsakymas ir juo patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas

įsigalioja kitą dieną po jo įregistravimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

  1. Į p a r e i g o j u Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyresniąją specialistę

Eleną Čiunkienę skelbti Savivaldybės interneto svetainėje apie detaliojo plano patvirtinimą.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio teisės akto paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, l.e. Administracijos direktoriaus pareigas                                                                                                                        Rokas Rozga

A1-813 tvirtinimo įsakymo nuorašas