Informacija eksternams, pageidaujantiems laikyti brandos egzaminus 2023-2024 m. m.

Paskelbta 25 rugsėjo, 2023 m., skiltyje Pranešimai

2023-2024 mokslo metų brandos egzaminams organizuoti bazine mokykla paskirta Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija.

„Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą”.

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2023-2024 mokslo metais, gali  teikti prašymus iki 2023 m. lapkričio 24 d. bazinės mokyklos vadovui. Eksternas, nepateikęs prašymo iki lapkričio 24 dienos, gali teikti prašymą pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui, gali laikyti visus egzaminus, išskyrus brandos darbą, menų, technologijų mokyklinius brandos egzaminus.

Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą; vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje).

Užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną iš  nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:

  1. Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;
  2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;
  3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui; užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys).

Kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus. Pateikęs prašymą eksternas sumoka 15 eurų už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą. Bazinė mokykla gautas įmokas naudoja eksternų registravimo, brandos egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo išlaidoms apmokėti.

Eksternai dėl prašymo pateikimo ir papildomos informacijos turi kreiptis į Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnaziją adresu: Vytauto g. 14, LT-98120 Skuodas, tel. (8 440)  73 251, el. p. [email protected].

Visa naujausia informacija apie egzaminus pateikiama Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje https://www.nsa.smm.lt/egzaminai/. Šiais klausimais galima pasiteirauti ir Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriuje, tel. (8 440)  73 917, el. p. [email protected].