Detaliojo plano koregavimas žemės sklype

Paskelbta 18 liepos, 2022 m., skiltyje Naujienos, Teritorijų planavimas

Informuojame, kad yra rengiamas Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. A1-283 „Dėl žemės sklypo Baksčių k., Mosėdžio sen., Skuodo rajone, detaliojo plano tvirtinimo” patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklype .

Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr. 7527/0010:210 Mosėdžio k.v.

Planavimo organizatorius: Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Vilniaus g. 13, Skuodas, tel.: +370 440 73932, [email protected], www.skuodas.lt.

Detaliojo plano koregavimo rengimo iniciatorius: UAB „M&T Energy” direktorius Mindaugas Lukaševičius, adresas: Dvaro g. 4B, Leliūnai, Kretingos raj., tel.: +370 65913566.

Detaliojo plano rengėjas: Edvino Pūko individualios veiklos Nr. 1009572 atstovė Agnė Pūkienė, adresas: Latvių g. 5A, Kaunas, el.p.: [email protected], tel.: +370 65062197.

Planavimo pagrindas: Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-743 (2019-10-21), Nr. A1-775 (2019-11-04) ir Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis Nr. (4.7.8)-R5-705 (2019-10-28).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Nekeičiant žemės sklypo, esančio Skuodo rajono Mosėdžio seniūnijos Baksčių kaimo 14 (kadastrinis Nr. 7527/0010:210), pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, koreguoti teritorijos naudojimo reglamentus.

Papildomi planavimo uždaviniai:

Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

Papildomi reglamentai:

Teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų, numatomų inžinerinių komunikacijų tinklo išdėstymas, servitutai.

Detaliojo plano koregavimas rengiamas supaprastinta tvarka. Atlikta poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atasakita (PVSV).

Parengus detaliojo plano koregavimo spredinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo 2022-07-21 d. iki 2022-08-03 d. imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija – ne mažiau kaip 5 d.d.) Mosėdžio seniūnijos patalpose (adresas: Kęstučio g. 4, Mosėdžio mstl.), Skuodo rajono savivaldybės Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus teritorijų planavimo dokumentų skelbimų lentoje (adresas: Vilniaus g. 13, Skuodas), teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-75-19-568) ir Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt

Detaliojo plano koregavimo viešas svarstymas įvyks 2022-08-04 d. 17.00 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu.
Nuoroda prisijungimui:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGRjYzc1ZTctM2ExZS00Yjk0LTliNGItYzM1MTY1YWM3YjRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e92920d5-8e3a-4c18-aa3b-30ffb5a6d6e2%22%2c%22Oid%22%3a%22b431ef2a-5fcb-401a-9b27-684061e21862%22%7d

Planavimo pasiūlymus dėl parento projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjai ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

1. Pagrindinis brėzinys

2. Inžinerinių tinklų schema

3. Susisiekimo sistemos brėžinys – schema

4. Atstumų iki gyvenamųjų sodybų ir vejo jėgainių schema

5. Insoliacijos schema

6. Aiškinamasis rastas

7. PVSV_Sprendimas UAB M&T Energy