COVID-19 ligos valdymas: aptartos verslininkams svarbios aktualijos

Paskelbta 31 kovo, 2021 m., skiltyje Naujienos

Vakar organizuotas nuotolinis susitikimas su rajono verslininkais dėl koronaviruso pandemijos valdymo priemonių pritaikymo. Pateikta išsami informacija apie profilaktinius ir vienkartinius tyrimus.

Skuodo mobiliame punkte gali būti atlikti serologiniai imunologiniai tyrimai ir greitieji antigenų testai. Registracija vyksta telefonu 1808 arba internetu: elektroninės registracijos formą galima rasti tinklalapyje 1808.lt. Serologinis imunologinis tyrimas atliekamas ketvirtadieniais nuo 15 val. iki 17 val. Greitasis antigenų testas atliekamas antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 val. iki 13 val.

Pažymima, kad antikūnų testas atliekamas ne dažniau kaip kas 60 dienų. Antigeno testas atliekamas ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10  dienų.

Vėliau aptartas Ekonomikos ir inovacijų ministerijos sprendimas ,,Dėl Priemonės „COVID-19 tyrimų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašo patvirtinimo‘‘. Pranešta, kad priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“. Skiriama suma – 30 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

Paraišką kompensacijai gali teikti verslo atstovai, kurie yra apibrėžti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 ir 4 punktuose.

Kompensacija yra skiriama už apmokėtas COVID-19 tyrimų išlaidas, kurias pareiškėjas patyrė nuo 2021 m. vasario 23 d. iki 2021 m. gegužės 31 d.

Išlaidos turi būti pagrįstos dokumentais – sąskaitomis faktūromis ir išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais dokumentais, įvykdyto mokėjimo nurodymais, banko sąskaitos išrašais, pinigų priėmimo kvitais, kasos pajamų orderio kvitais, kuriuose būtų nurodytas atliktų COVID-19 tyrimų skaičius ir tyrimų vieneto kaina. Tarpusavio įsipareigojimų įskaitymo aktas arba lygiavertis dokumentas nelaikomas tinkamu apmokėjimą pagrindžiančiu dokumentu.

Pareiškėjas turi užpildyti paraišką elektroninėje paraiškų informacinėje sistemoje (https://covid19testavimas.invega.lt/) ir ją pateikti. Paraiškoje turi būti pateikti duomenys apie pareiškėją (pareiškėjo rekvizitai, kontaktinė informacija, teisinė forma, vykdoma veikla), nurodytas darbuotojų, kuriems planuojama atlikti COVID-19 tyrimus, skaičius, darbuotojams atliktų (jei iki paraiškos pateikimo buvo atlikti) ir planuojamų atlikti tyrimų skaičius, maksimali per kompensavimo laikotarpį prašoma kompensuoti suma, pareiškėjui įvertinti, sprendimui dėl COVID-19 tyrimų išlaidų kompensavimo priimti ir kompensacijai išmokėti būtina informacija. Paraiška per kvietime teikti paraiškas nustatytą laikotarpį teikiama vieną kartą, išskyrus, kai paraiška buvo atmesta dėl neatitikimų. Pataisius neatitikimus galima paraišką vėl teikti.

Su paraiška turi būti pateikiami šie dokumentai:

  • Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“.
  • „Vienos įmonės“ deklaracija pagal Ministerijos parengtą ir interneto svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamentaes-nr-1407-2013 paskelbtą rekomenduojamą formą.
  • Pareiškėjo su ASPĮ pasirašyta sutartis.
  • Išlaidas ir jų apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus, nurodytus Aprašo 15 punkte, jei teikiant paraišką COVID-19 tyrimai yra atlikti.

Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba. Ne lietuvių kalba, netinkamai ar ne iki galo užpildyta paraiška ir (ar) kartu teikiami dokumentai nebus vertinami.

Paraiškos gali būti teikiamos iki 2021 m. birželio 30 dienos.

Pakalbėjus apie galimas kompensacijas, dar aptartas klausimas dėl kaukių dėvėjimo.

Sulaukta taip pat aktualių klausimų iš verslininkų, jiems suteikta turima informacija.

Tikimasi, kad verslininkams pateikti duomenys buvo aktualūs ir naudingi.