Melioracija

2023 metams iš valstybės biudžeto lėšų Skuodo rajonui skirta 207,0 tūkst. eurų (2022 m. buvo skirta 206,0 tūkst. eurų) melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbams, techninių projektų rengimui ir melioracijos statinių apskaitai.

Su skirtomis lėšomis turime prižiūrėti ir suremontuoti valstybei priklausančius melioracijos statinius 57,0 tūkst. ha žemės plote, kurių bendra vertė apie 50,59 mln. eurų. Šiame plote yra 889,9 km magistralinių griovių, 6155,959 km. drenažo rinktuvų, 1707 hidrotechninių statinių, 32 tiltai, 16 tvenkiniai.

Melioracijos klausimais kreiptis į Skuodo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiuosius specialistus:

Gintarą Timbarą, tel. (+370) 602 94228, el. p. [email protected]

Rolandą Taujenį, tel. (+ 370) 675 98737, el.p. [email protected]

Teisės aktai, reglamentuojantys melioracijos statinių nuosavybės santykius, žemės savininkų ir kitų naudotojų teises ir pareigas, susijusias su melioracijos statinių statyba, naudojimu ir apsauga:

  • Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas

1993 m. gruodžio 9 d. Nr. I-323 Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas

  •  Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr.3D-218 dėl melioracijos techninio reglamento MTR1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“

  •  Melioruotos žemės savininkų melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo taisyklės

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr.3D-186 „Dėl melioruotos žemės savininkų melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo taisyklės“

  •  Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimas melioruotos žemės savininkams

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 3D-222 „Dėl melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams taisyklių“

  •  Melioracijos statinių rekonstrukcija, remontas ir priežiūra

Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (melioracijos griovių ir juose esančių statinių, 12,5 cm skersmens ir didesnių drenažo rinktuvų) rekonstrukcija, remontas ir priežiūra

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. 3D-211 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo ir priežiūros, būklės vertinimo, darbų apimčių nustatymo, melioracijos sistemų apsaugos, melioracijos darbų finansavimo ir melioracijos statinių nurašymo taisyklių patvirtinimo“.

  • Techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje projektuoti išdavimas

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1996 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 283 „Dėl techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoti išdavimo“ 

  •  Miško įveisimas ir statinių projektavimas melioruotoje žemėje

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 3D-130/D1-144 ,,Dėl miško įveisimo privačioje ne miško žemėje tvarkos aprašo patvirtinimo“

  •  Melioruotos žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas

Lietuvos Respublikos vyriausybės  2004 m. spalio 13 d. nutarimas Nr.1278 „Dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir prašymų leisti pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį padavimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo taisyklės“

  •  Kūdrų kasimas melioruotoje žemėje

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. įsakymas Nr. D1-590/3D-583 „Dėl Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“

 

Paskelbta: 30 balandžio, 2020 | Atnaujinta: 2 rugpjūčio, 2023