Draudimo įmokų dalinis kompensavimas

Draudimo įmokų dalinis kompensavimas

Įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 3D-236 „Dėl Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F85EA12E35A0/asr

Taisyklės reglamentuoja valstybės pagalbos teikimą iš valstybės biudžeto lėšų, kompensuojant dalį draudimo įmokų žemės ūkio veiklos subjektams, kurie užsiima pirmine žemės ūkio produktų gamyba ir pagal reglamento (ES) Nr. 702/2014 I priedą yra laikomi maža ar vidutine įmone bei atskira draudimo sutartimi yra apdraudę nuosavybės teise priklausančius ir Lietuvos Respublikoje auginamus augalus nuo nuostolių, kuriuos sukelia stichinėms nelaimėms prilyginamos nepalankios oro sąlygos ir (arba) tokios nepalankios oro sąlygos, kaip šalna, speigas, kruša, ledas, lietus, audra ir kt.

Pagal Taisykles kompensuojama 50 procentų draudimo įmokų dalis apdraudus pasėlius ir (arba) augalus nuo iššalimo sukeltų padarinių, kai pagal draudimo sutartį numatomi padengti ne didesni kaip 20 proc. vidutinės trejų metų produkcijos nuostoliai.

Žemės ūkio veiklos subjektai, apdraudę augalus, sumokėję visą draudimo įmoką bei deklaravę žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, savivaldybės, kurioje įregistruota žemės ūkio valda, administracijai nuo einamųjų metų birželio 1 d., bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 30 d., pateikia paraišką dalies draudimo įmokų kompensacijai už augalus gauti, draudimo sutartį bei visų jos pakeitimų kopijas, draudimo įmokų mokėjimo įrodymo dokumentus (dokumento originalai grąžinami žemės ūkio veiklos subjektui) ir jų kopijas, paaiškinimą, jeigu apdrausti augalų plotai didesni negu deklaruoti, ir dokumentus, kuriais įrodoma, kad, įvykus draudžiamajam įvykiui (jei toks įvykis buvo), išmokėtos draudimo išmokos (draudimo įmonės pateiktą raštą dėl draudimo išmokų žalos atveju, išrašus apie gautas draudimo išmokas, žalų pranešimus ir kt.), o augalai buvo atsėti ar atsodinti (dokumentų kopijos tvirtinamos žemės ūkio veiklos subjekto parašu ir įrašu „Kopija tikra“).

Dėl dalinio pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimo pareiškėjai turi kreiptis į Skuodo rajono savivaldybės administracijos  Žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoją Vaidą Simaitį, tel. (8 440) 73 989, e. p. [email protected].

Paskelbta: 23 rugsėjo, 2020 | Atnaujinta: 2 rugpjūčio, 2023