Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti už suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas, kompensavimas

Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti už suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas, kompensavimas

SVARBU. Palūkanų, sumokėtų už kreditus su garantija ir be garantijos, paimtus  nuo 2020 m. liepos 1d., kompensavimą administruoja UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas. Paraiškos dėl palūkanų kompensavimo turi būti teikiamos UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondui. Daugiau informacijos galima rasti tinklapyje https://garfondas.lt/, taip pat informacijos galima teirautis el. paštu [email protected] arba telefonu (8 5) 2608406.

 

Aktualūs teisės aktai:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr.3D-179 „Dėl Dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus kompensavimo taisyklių patvirtinimo“

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-179 „Dėl Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Aktuali informacija:

Galimi pagalbos gavėjai – ūkine ir (ar) komercine veikla kaimo vietovėje užsiimantis fizinis ar juridinis asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs sau priklausančią žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Pagalbos suteikimo sąlygos:

paėmusiems kreditus iki 2014 m. rugpjūčio 5 d. iš kredito įstaigų kreditus ir (ar) kredito linijas, kurių trukmė ne ilgesnė kaip 2 metai, trumpalaikiam  ir (ar) biologiniam turtui įsigyti, už palūkanas sumokėtas iki 2014 m. rugpjūčio 5 d. kompensuojama 30 proc. kredito įstaigai sumokėtų palūkanų. Jei pareiškėjas yra jaunas ūkininkas., t. y. paraiškos pateikimo metu  jaunesnis kaip 40 metų, kompensuojama 40 proc. sumokėtų palūkanų;

paėmusiems kreditus iki 2014 m. rugpjūčio 5 d. iš kredito įstaigų kreditus ir (ar) kredito linija, kurių trukmė  ne ilgesnė kaip 2 metai, už palūkanas sumokėtas nuo 2014 m. rugpjūčio 6 d. kompensuojama 80 proc. kredito įstaigai sumokėtų palūkanų.

paėmusiems kreditus nuo  2014 m. rugpjūčio 6 d. iš kredito įstaigų ir (ar) kredito linijas , kompensuojama 80 proc. kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo kredito sutarties pasirašymo dienos.

paėmusiems kreditus nuo  2020 m. kovo 16 d. iš finansų įstaigų paskolas trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti, už palūkanas, sumokėtas nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., kompensuojama 100 proc. sumokėtų palūkanų, o už palūkanas, sumokėtas nuo 2021 m. sausio 1 d., kompensuojama 80 proc. sumokėtų palūkanų už ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo kredito sutarties pasirašymo dienos.

Paraiškų teikimas:

Jei sudaryta kredito sutartis, kurios trukmė ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai:

–  patyrę visas išlaidas trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti bet kuriuo metu iki kredito grąžinimo termino pabaigos;

–  pasibaigus kredito grąžinimo terminui, bet ne vėliau kaip per 60 kalemdorinių dienų nuo kredito grąžinimo termino pabaigos.

Jei sudaryta kredito sutartis, kurios trukmė ilgesnė kaip 24 mėnesiai:

–  patyrę visas išlaidas trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti bet kuriuo metu nepraėjus 24 mėnesiams  nuo kredito sutarties pasirašymo dienos;

–  ne  vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų praėjus  24 mėnesiams nuo kredito sutarties pasirašymo dienos;

Jei sudaryta kredito linijos sutartis, pasibaigus kredito linijos grąžinimo terminui, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo kredito linijos limito grąžinimo termino pabaigos.

Metinė palūkanų norma, kurios dalis kompensuojama, negali būti didesnė kaip 6 proc. (kreditams paimtiems nuo 2020 m. kovo 16d., metinė palūkanų norma, kurios dalis kompensuojama, negali būti didesnė kaip 8 proc., ši palūkanų norma taikoma iki 2020 m. gruodžio 31d.),  jeigu metinė palūkanų norma viršija nustatytą didžiausią metinę palūkanų normą, pagalba skaičiuojama nuo nustatytos didžiausios metinės palūkanų normos.

Reikalinga pateikti :

 • paraišką dėl finansų įstaigai sumokėtų palūkanų kompensacijos išmokėjimo (toliau – paraiška), kurios forma nustatyta Taisyklių 2 priede (turi būti pildoma lietuvių kalba);
 • trumpalaikio ir (ar) biologinio turto, kuris gali būti įgytas anksčiau, nei paimta paskola, įsigijimo ir apmokėjimo ir (ar) darbo užmokesčio apmokėjimo patvirtinimo dokumentų originalus (parodyti) ir jų kopijas (minėti dokumentai po Savivaldybės priimto sprendimo dėl pagalbos skyrimo dienos nepriimami);
 • paskolos sutarties originalą (parodyti) ir jos kopiją;
 • dokumentą, patvirtinantį žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narių sąrašą;
 • juridinio asmens įstatus;
 • finansų įstaigos Pažymą apie finansų įstaigai sumokėtas palūkanas už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir (ar) darbo užmokesčiui mokėti suteiktas paskolas (3 priedas) (pakartotinai minėta pažyma teikiama ne rečiau kaip kartą per pusę metų tai Savivaldybei, kuriai buvo pateikta paraiška, tuo atveju, kai paraiška pateikta nepasibaigus paskolos grąžinimo terminui);
 • finansų įstaigos Pažymą apie finansų įstaigai sumokėtas palūkanas už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir (ar) darbo užmokesčiui mokėti suteiktas kredito linijas (4 priedas).

Trumpalaikio ir (ar) biologinio  turto, kurį įsigijus kompensuojamos už kredito įstaigos suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas sumokėtos palūkanos, sąrašas:

 • Kuras ir elektros energija ūkio reikmėms;
 • Trąšos;
 • Augalų apsaugos priemonės;
 • Dauginamoji medžiaga (lauko, daržo ir sodo žemės ūkio augalų sėklos, sodinamoji ir kita medžiaga, skirta tam tikros veislės augalams dauginti, ir kt.;
 • Pašarai ir (ar) jų priedai;
 • Medžiagos, skirtos pašarams ruošti;
 • Žemės ūkio technikos ir (ar) žemės ūkio įrangos atsarginės dalys;
 • Biologinis turtas;
 • Veterinarinės priemonės (veterinariniai biocidai, veterinarinėje medicinoje naudojami veterinariniai įrankiai, medžiagos ir kt.).

Dėl detalesnės informacijos kreiptis į  Skuodo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyresniąją specialistę  Daivą Petrauskienę tel. (+370)  602 94232, el.p. [email protected]

 

 

Paskelbta: 5 gegužės, 2020 | Atnaujinta: 2 sausio, 2023