Skuodo rajono kultūros centro taryba

PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės tarybos
2015 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T9-201

SKUODO RAJONO KULTŪROS CENTRO TARYBA

Steigėjo deleguoti atstovai:

  • Gintas Andriekus – Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas.
  • Daiva Budrienė – Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotoja.
  • Stasys Vainoras – Skuodo rajono savivaldybės tarybos narys.

Skuodo kultūros centro deleguoti atstovai:

  • Dalia Ragauskaitė – Skuodo rajono kultūros centro direktoriaus pavaduotoja kultūrai.
  • Kristina Petrauskienė – Skuodo rajono kultūros centro meno vadovė.

Skuodo rajono meno mėgėjų kolektyvų atstovai:

  • Danutė Kazlauskienė – Skuodo rajono kultūros centro Žemaičių teatro atstovė.
  • Silvastras Rabašauskas – Skuodo rajono kultūros centro mišraus choro „Apuolė“ atstovas.

Veikiančios bendruomenės atstovas ir nevyriausybinių jaunimo organizacijų atstovas:

  • Lijana Beinoraitė – Skuodo krašto bendruomenės pirmininkė.
  • Sigutė Viluckytė – Skuodo jaunimo centro asociacijos narė.

 

PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės tarybos
2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T9-39

  SKUODO KULTŪROS CENTRO TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Skuodo kultūros centro taryba (toliau – Taryba) yra patariamojo balso teisę turinti kolegiali institucija, veikianti visuomeniniais pagrindais, sprendžiant Skuodo rajono savivaldybės kultūros politikos klausimus, Lietuvos kultūros politikos nuostatose numatytus kultūros politikos tikslus: saugoti ir puoselėti nacionalinės kultūros tapatumą, skatinti kūrybinę veiklą, sudaryti Skuodo rajono visuomenei sąlygas dalyvauti kultūrinėje veikloje.
2. Tarybos darbo reglamentas reglamentuoja Tarybos sudarymo ir atšaukimo tvarką, jos kompetenciją, teises bei darbo organizavimo tvarką.
3. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, kitais įstatymais bei teisės aktais, Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais bei šiuo Tarybos darbo reglamentu.
4. Taryba apie savo veiklą ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito Skuodo rajono savivaldybės tarybai.

  II. TARYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 5. Tarybos uždavinys – svarstyti ir vertinti sezonines ir perspektyvines Skuodo kultūros centro  (toliau – Kultūros centro) kūrybinės veiklos programas, jų įgyvendinimo rezultatus, aptarti naujausias meno programas ir teikti siūlymus dėl jų meninės kokybės ir priežiūros, teikti Kultūros centrui pasiūlymus, išvadas dėl Kultūros centro politikos formavimo bei šios politikos įgyvendinimo.
6. Vykdydama šį uždavinį, Taryba atlieka šias funkcijas:
6.1. svarsto ir vertina Kultūros centro perspektyvines kūrybinės veiklos programas.
6.2. aptaria Kultūros centro kūrybinės veiklos metų ataskaitas, programų rezultatus.
6.3. svarsto aktualius kūrybinės veiklos klausimus.
6.4. teikia siūlymus dėl vaikų ir jaunimo dalyvavimo mėgėjų meno veikloje, vietos bendruomenių įtraukimo į kultūros ir meno programas.
6.5. svarsto Kultūros centro materialinės bazės gerinimo programas.
6.6. teikia siūlymus Kultūros centro veiklos strategijos klausima.
6.7. teikia rekomendacijas darbuotojų kvalifikacijos kėlimo klausimais.
6.8. teikia rekomendacijas kultūros ir meno darbuotojų atestavimo klausimais.
6.9. svarsto Kultūros centro direktoriaus pasiūlytas Kultūros centro darbuotojų kandidatūras valstybės apdovanojimams, stipendijoms, valstybinėms bei Skuodo rajono savivaldybės kultūros ir meno premijoms ir kitiems apdovanojimams gauti.
6.10. svarsto mokamų paslaugų įkainius, pasiūlytus Kultūros centro direktoriaus, teikia rekomendacijas.
6.11. svarsto kitus Kultūros centro veiklos klausimus, kuriuos pateikia Kultūros centro direktorius.

 III. TARYBOS TEISĖS

 7. Taryba turi teisę:
7.1. kviesti į posėdžius Savivaldybės administracijos specialistus, Kultūros centro ir visuomeninių organizacijų atstovus ir kitus suinteresuotus asmenis, galinčius pateikti pasiūlymų Kultūros centro veiklos klausimais.
7.2. gauti informaciją savo kompetencijos klausimais iš Savivaldybės vadovų bei administracijos struktūrinių padalinių, švietimo įstaigų, visuomeninių organizacijų, savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus, Skuodo Kultūros centro.
7.3. kviesti ekspertus nagrinėjant svarbius klausimus.
7.4. teikti Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijai išvadas ir pasiūlymus Kultūros centro veiklos tobulinimo klausimais.

 IV. TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

8. Taryba sudaroma iš 9 narių.
9. Į Tarybą įeina:
9.1. trys steigėjo paskirti atstovai.
9.2. du Kultūros centro deleguoti atstovai.
9.3. du rajono meno mėgėjų kolektyvų atstovai.
9.4. veikiančios bendruomenės atstovas.
9.5. nevyriausybinių jaunimo organizacijų atstovas.
10. Tarybai negali vadovauti Kultūros centro direktorius.
11. Tarybos personalinę sudėtį dvejų metų laikotarpiui tvirtina steigėjas.
12. Taryba iš savo narių balsų dauguma kadencijos laikotarpiui renka pirmininką, jo pavaduotoją ir sekretorių.
13. Tarybos pirmininkas, jeigu jo nėra – pavaduotojas, organizuoja Tarybos darbą, pirmininkauja Tarybos posėdžiams, atsako už jos veiklą, atstovauja jai.
14. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 Tarybos narių.
15. Tarybos nutarimai priimami atviru balsavimu, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko (jeigu jo nėra – pirmininko pavaduotojo) balsas.
16. Taryba renkasi ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Neeilinis Tarybos posėdis gali būti sušauktas Tarybos pirmininko iniciatyva, pusės Tarybos narių reikalavimu arba Kultūros centro direktoriaus iniciatyva.
17. Tarybos posėdžius šaukia, posėdžio laiką, vietą ir darbotvarkę nustato pirmininkas. Apie posėdžio vietą, laiką ir darbotvarkę sekretorius ne vėliau kaip prieš 7 dienas informuoja visus narius.
18. Tarybos nutarimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo pirmininkas ir sekretorius.
19. Tarybos nutarimai įgyvendinami Kultūros centro direktoriaus įsakymu, rašomu remiantis pateiktu Tarybos posėdžio protokolo išrašu.
20. Tarybos veiklą techniškai aptarnauja Kultūros centras.

 __________________

Paskelbta: 15 liepos, 2021 | Atnaujinta: 15 liepos, 2021