Mero pavaduotoja

 

Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotoja Daiva Budrienė
Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotoja Daiva Budrienė

Priėmimo tvarka:

Pirmadieniais – 8.00–12.00 val.
Trečiadieniais – 8.00–12.00 val.

Telefonas (8 440) 73 974

Mob. telefonas 8 600 23139

Elektroninis paštas daiva.budriene@skuodas.lt

GYVENIMO APRAŠYMAS

Gimė 1970 m. balandžio 16 d. Skuode, darbininkų šeimoje. Mokėsi Skuodo 1-ojoje vidurinėje mokykloje. Studijavo Lietuvos žemės ūkio universitete, jį baigė 2006 m., įgijo agronomijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. 2009 m. įgijo edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį.
Dirbti pradėjo 1988 m. Skuodo visuomeninio maitinimo įstaigoje.1998–2007 m. dirbo Skuodo kultūros centro režisiere. 2004–2014 m. dirbo Skuodo rajono savivaldybės administracijos vyriausiąja specialiste (jaunimo reikalų koordinatore).
Politikės kelią pradėjo 2000 m., 2008–2011 m. buvo Skuodo skyriaus pirmininkė. 2004 m. –2007 m. Skuodo rajono tarybos narė (Ekonomikos komiteto narė, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoja). 2007–2009 m. Skuodo rajono tarybos narė (Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininko pavaduotoja, Administracinės komisijos pirmininkė). Skuodo rajono savivaldybės taryboje įgijo didelę patirtį tolesnei politikės veiklai. Nuo 2012 m. – Lietuvos socialdemokratų partijos Skuodo rajono skyriaus pirmininkė.
Turi įgimtą organizatoriaus savybę, noriai dirba visuomenei naudingą ir labdaringą darbą. Pažįsta ir pripažįsta jaunimo siekius, buvo Skuodo jaunimo centro prezidentė, jaunimo organizacijų sąjungos pirmininkė, buvo Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos valdybos narė. Turi patirties ir reikiamų įgūdžių dirbti su žmonėmis, yra Skuodo rajono Kulų bendruomenės pirmininkė. Inicijuoja projektinę veiklą. Yra kraujo ir organų donorė.|
Ištekėjusi. Vyras Remigijus. Turi dukterį Moniką ir sūnų Tadą, vaikaitę Gabrielę.
Pomėgiai: kelionės, buvimas gamtoje, grybavimas, darbas sode, plaukiojimas.

VEIKLOS SRITYS

1. Turizmo plėtra ir viešieji ryšiai;

2. Kultūros paveldo ir etnokultūros veiklos koordinavimas;

3. Kultūrinės veiklos kuravimas;

4. Švietimo politikos įgyvendinimo koordinavimas;

5. Kūno kultūros ir sporto veiklos koordinavimas;

6. Socialinių programų įgyvendinimo koordinavimas;

7. Jaunimo politikos įgyvendinimo priežiūra ir koordinavimas;

8. Nevyriausybinių organizacijų (vietos bendruomenių) veiklos koordinavimas;

9. Tarptautinis bendradarbiavimas.

MERO PAVADUOTOJO FUNKCIJOS

Mero pavaduotojas atlieka mero nustatytas funkcijas ir pavedimus. Meras mero pavaduotojo funkcijas nustato mero pavaduotojo kadencijos laikotarpiui ir gali jas keisti. Kai meras negali eiti pareigų, mero pavaduotojas atlieka visas mero pareigas, išskyrus Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatytus įgaliojimus:

1. Teikia Savivaldybės tarybai mero pavaduotojo (pavaduotojų), Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (Savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu) ir Savivaldybės tarybos sudaromų komisijų pirmininkų kandidatūras, taip pat gali siūlyti atleisti juos iš pareigų, siūlyti skirti nuobaudas Savivaldybės administracijos direktoriui.
2. Nustato mero pavaduotojo (pavaduotojų) veiklos sritis.
3. Teikia Savivaldybės tarybai siūlymą dėl Savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo.
4. Teikia Savivaldybės tarybai siūlymus dėl sekretoriato sudarymo ir jo pareigybių skaičiaus nustatymo arba mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo (jeigu sekretoriatas nesudaromas).
5. Vadovauja sekretoriato darbui (jeigu jis sudaromas), tvirtina sekretoriato nuostatus, Valstybės tarnybos įstatymo ir Darbo kodekso nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų sekretoriato darbuotojus, mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus.
6. Tvirtina gyvenamųjų vietovių ar jų dalių suskirstymą (sugrupavimą) į seniūnaitijas Savivaldybės administracijos direktoriaus teikimu.
7. Skiria į pareigas ir atleidžia iš jų savivaldybės biudžetinių įstaigų, išskyrus švietimo įstaigas, vadovus, įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su šių juridinių asmenų vadovų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
8. Skiria į pareigas ir atleidžia iš jų savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), išskyrus švietimo įstaigas, vadovus, įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su šių juridinių asmenų vadovų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
9. Atkuria savivaldybės valdomo išlikusio nekilnojamojo turto nuosavybės teises religinėms bendrijoms ir bendruomenėms.
10. Išduoda leidimus naudoti žūklės plotus vandens telkiniuose, tvirtina žuvų išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos žuvininkystės vandens telkiniuose priemonių planus teisės aktų nustatyta tvarka.
11. Keičia pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.
12. Suteikia patalpas Seimo nariams pagal Lietuvos Respublikos Seimo statutą.
13. Skelbia vietos gyventojų apklausą.

Paskelbta: 4 lapkričio, 2018 | Atnaujinta: 25 rugpjūčio, 2020