Atminimo ženklų įrengimo tvarkos aprašas

PATVIRTINTA

Skuodo rajono savivaldybės tarybos

2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T9-158

 

ATMINIMO ŽENKLŲ ĮRENGIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Atminimo ženklų įrengimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja atminimo ženklų įrengimo Skuodo rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) teritorijoje tvarką Savivaldybės ar pareiškėjų lėšomis.
 2. Memorialinės lentos Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarams įrengiamos vadovaujantis Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų atminimo įamžinimo tvarkos aprašu.
 3. Šis Aprašas netaikomas atminimo ženklus įrengiant pastatų viduje.
 4. Pagrindinės šiame Apraše vartojamos sąvokos:

Atminimo ženklas – memorialinė lenta, paminklinis akmuo, informacinis ženklas, skirtas žymioms asmenybėms ir istoriniams įvykiams įamžinti.

Informacinė lenta – atminimo ženklas prie reikšmingų statinių su paaiškinimu, kuo pažymimas objektas (vietovė) yra svarbus istorijai.

Koplytstulpis – memorialinis, medinis arba mūrinis mažosios architektūros statinys, 3–4 metrų aukščio stiebas, kurio viršūnėje pritvirtinta keturkampė su medinėmis skulptūromis koplytėlė, užsibaigianti kryžiumi, pastatytas reikšmingą įvykį menančioje vietoje.

Kryžius – geometrinė figūra, sudaryta iš dviejų statmenai susikertančių atkarpų.

Memorialinė lenta – atminimo ženklas reikšmingam įvykiui ar asmeniui atminti, tvirtinamas ant pastato fasado.

Paminklinis akmuo – natūralus lauko akmuo ar akmens plokštė su užrašu, pastatytas(-a) reikšmingą įvykį menančioje vietoje.

Pareiškėjas – fizinis ar juridinis asmuo, pateikęs prašymą įrengti atminimo ženklą.

Stogastulpis – etnografinis keturkampis, daugiakampis, apvalus, profiliuotas stiebas su vienu ar keliais liaudiškais ornamentuotais stogeliais, dengiančiais šventųjų statulėles ar kryžius.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

 1. Pareiškėjai nustatytos formos prašymus įrengti atminimo ženklus (priedas) pateikia Skuodo rajono savivaldybės administracijai, o prašymų nagrinėjimą vykdo Kultūros ir turizmo skyrius (toliau – Skyrius).

2022 m. balandžio 28 d. Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T9-78 redakcija

 1. Prašyme nurodoma:

6.1. pareiškėjo duomenys (juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. paštas);

6.2. atminimo ženklo įrengimo adresas;

6.3. asmuo, kultūrinis-istorinis įvykis ar objektas, kurio atminimą prašoma įamžinti. Kartu pateikiama įamžinamojo asmens biografija, nuopelnų aprašymas, reikšmingo kultūrinio-istorinio įvykio aprašymas, jo reikšmė Skuodo miesto, rajono ar Lietuvos istorijai, duomenys apie pažymimą objektą ir jo reikšmę kultūros istorijai;

6.4. siūlomas atminimo ženklo tekstas;

6.5. lėšų, reikalingų atminimo ženklui suprojektuoti, pagaminti ir įrengti, šaltiniai;

6.6. pageidavimas dėl atminimo ženklo atidengimo organizavimo.

 1. Kartu su prašymu pateikiama:

7.1. atminimo ženklo įrengimo vietos schema;

7.2. pastato, žemės sklypo ar kito objekto, kur numatoma įrengti atminimo ženklą, nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos;

7.3. pastato, žemės sklypo ar kito objekto, kur numatoma įrengti atminimo ženklą, savininko (bendraturčių) sutikimas (jei pareiškėjas nėra jų savininkas);

7.4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio pritarimas ar specialieji paveldosaugos reikalavimai, jei atminimo ženklą numatoma įrengti kultūros paveldo vietovėje, objekte ar jų apsaugos zonoje;

7.5. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ar jų padalinių pritarimas, jei atminimo ženklą numatoma įrengti saugomoje teritorijoje.

 1. Už prašyme pateiktos informacijos ir prie prašymo pateiktų dokumentų teisingumą atsako pareiškėjas. Tuo atveju, kai atminimo ženklo įrengimą inicijuoja Savivaldybė, nurodytų dokumentų rengimą ir derinimą organizuoja Skyrius.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS

 1. Atminimo ženklai gali būti įrengiami Savivaldybės arba pareiškėjų lėšomis. Savivaldybės biudžeto lėšas atminimo ženklams įrengti ir atidengimo iškilmėms organizuoti planuoja Skyrius.
 2. Atsakingas Skyriaus darbuotojas, gavęs prašymą, per 5 darbo dienas patikrina, ar pateiktas prašymas atitinka šio Aprašo reikalavimus. Nustačius, kad pareiškėjas pateikė ne visą Apraše nurodytą informaciją ir (ar) dokumentus, Skyrius apie tai raštu praneša pareiškėjui, nurodydamas ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą pateiktiems dokumentams patikslinti ar papildomiems dokumentams pateikti. Per nustatytą terminą nepatikslinus dokumentų ar nepateikus papildomų dokumentų, prašymas toliau nenagrinėjamas, apie tai raštu informuojamas pareiškėjas.
 3. Jei prašymas atitinka šio Aprašo reikalavimus, jis perduodamas svarstyti Atminimo ženklų įrengimo komisijai (toliau – Komisijai).
 4. Jei Komisija nusprendžia pareiškėjo prašymo netenkinti, t. y., jeigu prašymas neatitinka Aprašo 6 ir 7 punktuose nurodytų reikalavimų, Skyrius apie tai raštu informuoja pareiškėją, nurodydamas prašymo netenkinimo priežastis.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMAS IR FUNKCIJOS

 1. Komisijos tikslas – įvertinti Skyriui pateiktus prašymus įrengti atminimo ženklus Savivaldybės teritorijoje.
 2. Komisija sudaroma iš 6 (šešių) asmenų: Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos, kultūros ar kitų institucijų atstovų, turinčių kompetencijų vertinti pateiktus prašymus. Komisijos sudėtį, komisijos pirmininką, sekretorių įsakymu tvirtina Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorius. Sekretorius yra Komisijos narys.
 3. Komisijos nariai, vertindami prašymus, laikosi skaidrumo, nešališkumo, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų.
 4. Komisijos pagrindinė veiklos forma – posėdžiai. Posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių, sprendimai priimami atviru balsavimu dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma, o balsams pasiskirsčius po lygiai sprendimą lemia pirmininko balsas. Komisijos sprendimai įforminami posėdžių protokolais, kuriuos pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.
 5. Komisija į posėdžius gali kviesti prašymą įrengti atminimo ženklą pateikusį pareiškėją.
 6. Komisija posėdžius rengia, kai pateiktas bent vienas prašymas įrengti atminimo ženklą.
 7. Atsižvelgdamas į Komisijos sprendimą ir Savivaldybės biudžeto asignavimus reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimui (jei atminimo ženklą prašoma įrengti Savivaldybės lėšomis), Skyriaus darbuotojas parengia ir pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui įsakymo dėl atminimo ženklo įrengimo projektą.
 8. Informacija apie įrengtą atminimo ženklą yra skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt.

 

V SKYRIUS

ATMINIMO ŽENKLŲ PROJEKTŲ DERINIMAS, ATMINIMO ŽENKLŲ ĮRENGIMAS IR ATIDENGIMAS

 1. Savivaldybės lėšomis įrengiamų atminimo ženklų projektavimo ir įrengimo rangovas parenkamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Pareiškėjų lėšomis įrengiamų atminimo ženklų projektavimo ir įrengimo darbus organizuoja pareiškėjai. Vienas suderinto atminimo ženklo projekto egzempliorius pateikiamas Skyriui.
 2. Atminimo ženklų projektai turi būti suderinti su:

22.1. Skyriumi;

22.2. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Skuodo rajono  skyriumi, jei atminimo ženklą numatoma įrengti valstybinėje žemėje;

22.3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritoriniu padaliniu, jei atminimo ženklas įrengiamas į Kultūros vertybių registrą įrašytoje kultūros paveldo vietovėje, objekte ar jų apsaugos zonoje;

22.4. Saugomos teritorijos direkcija arba Regiono aplinkos apsaugos departamentu, kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos, jei atminimo ženklas įrengiamas saugomoje teritorijoje.

 1. Pareiškėjas (tuo atveju, jei atminimo ženklas įrengiamas pareiškėjo lėšomis) ar Skyrius turi gauti statybą leidžiantį dokumentą, jei atminimo ženklas yra statinys, kuriam įrengti privalomas statybą leidžiantis dokumentas.
 2. Įrengiant ne Savivaldybės lėšomis pagamintus atminimo ženklus dalyvauti kviečiamas Skyriaus atstovas.
 3. Pareiškėjų pageidavimu Skyrius organizuoja atminimo ženklų atidengimo iškilmes arba teikia metodinę pagalbą iškilmių organizatoriams.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Šio Aprašo reikalavimų laikymosi priežiūrą atlieka Skyrius.
 2. Aprašas gali būti keičiamas, papildomas ar naikinamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

_______________________

Prašymas įrengti atminimo ženklą

 

ATMINIMO ŽENKLŲ ĮRENGIMO KOMISIJA 

Komisijos pirmininkė – Inga Jablonskė, Skuodo rajono savivaldybės vicemerė.

Komisijos nariai:

Gintas Andriekus, Skuodo rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas.

Rimantas Eidėjus, Skuodo meno mokyklos Dailės skyriaus vedėjas (asmeniui sutikus).

Gražinitė Jokšienė, Viešosios įstaigos Skuodo informacijos centro direktorė (asmeniui sutikus).

Indrė Mickuvienė, Skuodo rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė.

Kęstutis Sakalauskas, Skuodo rajono savivaldybės tarybos narys (asmeniui sutikus).

Paskelbta: 2 rugsėjo, 2020 | Atnaujinta: 5 birželio, 2024